Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Blogs

Algemene vergadering en raad van bestuur West-Vlaamse Politieschool

Op de agenda van de raad van bestuur en de algemene vergadering stonden de algemene toestand en werking van de school. Hiernaast werden er ook enkele personeelsaangelegenheden en de stand van zaken van de financiering van de nieuwe schietstand en de afwerking van het masterplan besproken. Tenslotte werd het ontwerp van rekening 2018 aan de leden voorgelegd. (25/04/2019)

Groundbreaking ceremony Desotec

Naast de algemene taken rond veiligheid en coördinatieopdrachten heeft elke provinciegouverneur ook aandacht voor maatschappelijk relevante thema’s in de eigen provincie. Zo bracht ik vorig jaar onze grote afhankelijkheid van water en de precaire waterbeschikbaarheid onder de aandacht. Water is één van de belangrijkste vestigingsfactoren voor onze Vlaamse en Europese economie.  Eerder had ik het ook al eens over het belangrijke kusttoerisme in West-Vlaanderen. De uitdagingen en het potentieel van de Noordzee belichtte ik vier jaar geleden. De rode draad is altijd het algemeen belang en het belang van duurzaamheid en van duurzame productiesystemen. Duurzame ontwikkeling is een vorm van ontwikkeling die voortduurt in de tijd. Bodem, water, biodiversiteit en energie zijn fundamenteel voor de economie. West-Vlaanderen heeft een waterintensieve economie, terwijl de waterbeschikbaarheid onder druk staat. Dit vraagt om bijzondere aandacht. De productie op de bedrijven heeft directe impact op de omgeving via bodem, lucht en water. Maar ook omgekeerd heeft elke wijziging in de omgevingsfactoren een impact op de productie. Hier komt Desotec in het verhaal met haar industriële zuiveringsoplossingen op basis van mobiele filters met actieve kool voor het opvangen van verontreinigingen uit lucht, gas, vloeistoffen of water.’ zei de gouverneur op het panelgesprek naar aanleiding van de Groundbreaking Ceremony Desotec. (2/4/2019)

Studiedag Waterbalans en verzilting in de Kustzone en ondertekening Raamakkoord Oudlandpolder

De gouverneur verwelkomde de deelnemers van de studiedag 'Waterbalans en verzilting in de Kustzone'. “Water is belangrijk voor onze provincie. Water is ook een bijzonder grote uitdaging voor onze provincie. West-Vlaanderen wordt in veel opzichten door het water én de Noordzee gedragen. Dit geldt zowel voor haar natuur en haar landschap als voor haar welvaart en haar economie. Voor onze waterhuishouding is de klimaatontwrichting een fundamentele uitdaging. Door gepast te anticiperen, kunnen er met en door de klimaatverandering ook nieuwe perspectieven ontstaan. De aanpassing van ons watersysteem en -beleid aan de gevolgen van klimaatverandering schept ongetwijfeld ook nieuwe mogelijkheden en biedt kansen en ruimte voor innovatie. Pessimisme helpt ons in elk geval niet vooruit. We moeten, op zijn West-Vlaams, vooral ook kansen blijven zien”. (04/04/2019)

Het waterbeheer van de Oudlandpolder staat voor grote uitdagingen. Er is in het gebied nood aan afgestemd peilbeheer voor het natuurgebied Uitkerkse Polders en voor de landbouw in het gebied. Die heeft grotere nood aan waterbuffering. De klimaatontwrichting laat zich in de Oudlandpolder nadrukkelijk voelen. Twintig partners onder voorzitterschap van de gouverneur hebben een Raamakkoord ondertekend. De Oudlandpolder is een vlak gebied van 20.000 hectare dat zich uitstrekt over de gemeenten Blankenberge, Bredene, De Haan, Jabbeke, Oudenburg en Zuienkerke. De ondertekening van het Raamakkoord is een historische en noodzakelijke stap naar een klimaatrobuust waterbeheer in dit poldergebied. Het Raamakkoord is de oplossing voor minstens vier uitdagingen in de Oudlandpolder: beperken van overstromings- en droogterisico’s; de gebiedsgerichte afstemming van het peilbeheer op de functies in het gebied; de noodzaak naar meer en ook andere informatie om het peilbeheer te sturen en het realiseren van EU-doelstellingen voor natuur. (04/04/2019)

Prijsuitreiking Verkeersquiz Velofollies

De verkeerscampagne 'Fietstoerisme in Harmonie' is dit jaar aan de negende editie toe. Een veilige plaats voor elke fietser op onze West-Vlaamse wegen is het jaarlijkse opzet om het fiets- en wielertoerisme in onze provincie veilig, hoffelijk, reglementair, leefbaar en harmonieus te houden. Respect voor de verkeersregels, correct uitgeruste fietsen en veilige fietspaden zijn de voornaamste pijlers van de campagne. Opnieuw kon de gouverneur rekenen op de samenwerking met de organisatoren van de fietsbeurs Velofollies. Gouverneur Decaluwé gaf op de beurs het startschot van de verkeerscampagne 'Fietstoerisme in Harmonie'. Op deze beurs organiseert de VZW Verkeersveilig West-Vlaanderen jaarlijks haar verkeersquiz met als hoofdprijs een prachtige fiets. De gouverneur reikte op 2 april 2019 in zijn Ambtswoning, samen met het provinciebestuur West-Vlaanderen en oud-wielrenner Michel Pollentier, prijzen uit aan 25 winnaars en 1 hoofdwinnaar.

Bezoek Prinses Astrid aan de Voedselbank West-Vlaanderen en 101 jaar St. George’s Day

H.K.H. Prinses Astrid bracht een werkbezoek aan de Voedselbank West-Vlaanderen en het nieuwe logistieke platform Food Act 31.  Nadien woonde Prinses Astrid ook het panelgesprek bij over armoedebestrijding en voedselverspilling.  Dit gesprek werd georganiseerd naar aanleiding van het 30-jarig bestaan van de Belgische Federatie van Voedselbanken die 9 provinciale Voedselbanken groepeert. (02/04/2019)

Naar aanleiding van 101 jaar St. George’s Day vonden traditiegetrouw plechtigheden in Zeebrugge en Dover plaats om de grote zeeraid van 23 april 1918 te herdenken. Op uitnodiging van Dover Town Council woonde de gouverneur de herdenking in Dover bij. Na een bloemenhulde aan het memoriaal volgde een plechtigheid aan het oude stadhuis van Dover met om 12 uur de ringing of the Zeebrugge Bell. (23/4/2019)

 

Pagina's

Abonneren op RSS-blogs

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be