Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Rede 2013 Welkom in West-Vlaanderen

Van armoede naar gastvrijheid

Armoede zorgt voor uitsluiting. Na de rede over de onrechtvaardigheid van armoede wordt er dit jaar verder gelinkt naar het belang van maatschappelijke integratie in onze provincie. Een belangrijk aspect hiervan is gastvrijheid.  Gastvrijheid gaat samen met de manier waarop mensen met vreemden omgaan.   Met gastvrijheid, het warme welkom aan elke vreemdeling start een belangrijke relatie of transactie. Die is al dan niet van tijdelijke of blijvende aard.

“Welkom in West-Vlaanderen” zet, in de ruime context van gastvrijheid, het onthaal en de integratie van migranten, het welkom aan onze toeristen en pensioenmigratie aan onze Kust in de provinciale kijker.

Het merk West-Vlaanderen

Gastvrijheid is ontegensprekelijk gerelateerd aan de kenmerken van een provincie, van een regio, gemeente of buurt.  Dat West-Vlaanderen een rijke waaier aan troeven heeft, is overduidelijk. We hebben onze identiteit, een sappig dialect en er zijn provinciegerelateerde typeringen door ligging en oorsprong. Doordachte provinciemarketing speelt hierop in.

West-Vlaamse troeven
Toeristische troeven

West-Vlaanderen is de belangrijkste toeristische provincie in Vlaanderen.Het toerisme is dan ook een belangrijke economische factor in onze provincie

West-Vlaanderen is de enige Belgische provincie met een kust. De aanwezigheid van de Noordzee,  zorgt er voor dat de kuststreek een eigen geografische, sociale, economische en ecologische specificiteit heeft, met een uitgesproken toeristisch profiel.Hiernaast zijn er de  toeristische steden Brugge en Oostende, en de regio’s Westhoek, Brugse Ommeland en Leiestreek.

Culturele troeven

West-Vlaanderen telde op 1 januari 2013, 123 musea en museale bezoekerscentra, waarvan 75 inrichtingen die beheerd of aangestuurd worden door de overheid en 48 private initiatieven. Samen bieden ze werk aan ruim 515 medewerkers in loondienst. Deze worden bijgesprongen door een ‘regiment’ van nog eens ruim 500 losse medewerkers en vrijwilligersDe herdenking van De Groote Oorlog wordt het kroonjuweel van het West-Vlaams cultuurbeleid tijdens de komende jaren.

Europese topnatuur

Verrassend: wie West-Vlaanderen zegt, denkt misschien niet meteen aan natuur. West-Vlaanderen kan uitpakken met zo’n divers pallet aan natuurwaarden. Van de unieke duinen, slikken en schorren aan de Kust over de Brugse boscomplexen, langs de broeken van de IJzervallei tot aan de idyllische bergen van het Heuvelland. Stuk voor stuk pareltjes om te koesteren.

Economische troeven

West-Vlaanderen is een provincie die steeds vooruit wil. Die innoveert en investeert in kennis. En die elke ondernemer groeikansen biedt door een gunstig bedrijfsklimaat te creëren.

West-Vlaanderen beschikt over een uitzonderlijke ligging, een adequate economische infrastructuur en dienstverlening en een ruimteaanbod in en nabij de havens.

De West-Vlaamse economie steunt op enkele stevige pijlers zoals sterke KMO’s en een actieve toeristische sector. We zijn bovendien de belangrijkste Vlaamse landbouwprovincie.

Gastvrij West-Vlaanderen

Wat is gastvrijheid

Wie zijn echter de ‘vreemden’ die naar West-Vlaanderen komen? Al dan niet tijdelijk of blijvend.

De gouverneur werkt dit uit in drie luiken:

  1. Onthaal en integratie van migranten
  2. Welkom aan onze toeristen
  3. Pensioenmigratie aan onze Kust.

In eerste instantie wordt het begrip gastvrijheid uitgediept. Finaal is gastvrijheid immers het kernbegrip van het betoog van de gouverneur. “Welkom in West-Vlaanderen” gaat over gastvrijheid in onze provincie.De provincie West-Vlaanderen linkt gastvrijheid terecht aan gastheerschap. Gastheerschap omvat heel wat meer dan een begroeting en het handen schudden.

1. Onthaal en integratie van migranten

Een goed onthaal en een uitmuntend gastheerschap zijn belangrijke sleutels voor integratie.  In vergelijking met de andere Vlaamse provincies heeft West-Vlaanderen het kleinste aandeel personen met een vreemde nationaliteit.  Daarenboven verschilt onze provincie tevens van de andere provincies door de beweegreden voor nieuwkomers om naar hier te komen.

In West-Vlaanderen is  arbeidsmigratie in eerste plaats het motief.

De gouverneurzat rond de tafel met een 20-tal inburgeraars van verschillende origine (Marokkaanse, Poolse, Roemeense, Russische,…),sociaal tolken en docenten Maatschappelijke Oriëntatie van deSOM. Zij ondervonden de thematiek van inburgering en integratie zelf aan den lijve. Zij staan ook te midden van de nieuwe inburgeraars. Ze zijn dankbaar voor de kansen en ruimte die ze hier krijgen.

Charter interreligieuze en levensbeschouwelijke dialoog in West-Vlaanderen

De gouverneur benaderde het thema ‘Onthaal en integratie’ ook vanuit levensbeschouwelijk perspectief. Daartoe organiseerde hij een gedachtewisseling met de West-Vlaamse vertegenwoordigers van de erkende erediensten en de vrijzinnigen. Ze gingen dieper in op de visie op de interreligieuze en levensbeschouwelijke dialoog in het kader van integratie.  Dit overleg mondde uit in een  krachtig charter met afspraken over specifieke inzet op het vlak van integratie, dialoog en  verdraagzaamheid binnen West-Vlaanderen.

2. Welkom aan onze toeristen

West-Vlaanderen heeft een zeer belangrijke toeristische activiteit omwille van de kust, historische sites en entertainmentvoorzieningen.Gastheerschap is het kernbegrip van het toeristisch onthaal in de provincie.Gastheerschap gaat om het gevoel welkom te zijn.

De horecasector vervult een belangrijke rol als ambassadeur. Private actoren, zoals logies en restaurants, zijn vaak het eerste aanspreekpunt van onze toeristen. Daarom is het essentieel dat ook de private sector hetzelfde verhaal brengt.

Een optimale samenwerking tussen private en publieke actoren op vlak van onthaal moet ervoor zorgen dat de consument een gastvrije totaalbeleving geniet.

Door de snelle digitale evoluties is het voor private actoren niet evident om bij te benen. Toeristische zaakvoerders en medewerkers inspireren en opleiden is noodzakelijk om een kwalitatief en hedendaags onthaal te bekomen.

Door internet is er ook veel veranderd. Het is cruciaal dat onze toeristische sector inzet op internet, websites en sociale media en dat ze inspelen op markttendensen. Digitale informatie vóór, tijdens en na hun trip is voor almaar meer toeristen als vanzelfsprekend geworden. Ook is er de tendens om op basis van persoonlijke informatie over de toerist een gepersonaliseerd informatiepakket digitaal aan te bieden. Westtoer houdt de vinger aan de pols.

In ons land is er alsnog geen goed uitgebouwd maritiem museum, dat expliciet het leven op en in de Noordzee belicht. De stad Oostende ambieert de uitbouw van een dergelijk museum aan de Winston Churchillkaai. Met een doordachte participatie van verschillende partners en met een goed verhaal kan dit een voltreffer worden. Het is belangrijk dat dit prioritair wordt opgevolgd en mee wordt ondersteund.

3. Pensioenmigranten aan onze kust

Aan de kust is het goed wonen voor ouderen. Pensioenmigrantenvinden de Kust aantrekkelijk op alle vlakken: de kust wordt gerelateerd aan een bestemming met gezonde lucht, er is tegenwoordig het hele jaar door een vakantiesfeer, de meeste gemeenten bieden alle voorzieningen aan op een beperkt aantal vierkante kilometers (cultuurfaciliteiten, winkels, ziekenhuis, sportmogelijkheden) en er is uitstekend openbaar vervoer.

Gastvrij West-Vlaanderen impliceert dat deze bevolkingsgroep zich goed voelt in haar nieuwe woonbuurt aan de Kust. Er zijn beleidsuitdagingen en hier kan het geplande provinciaal Streekhuis van de Kust een belangrijke rol spelen.

Van gastvrijheid naar economische surplus

De gouverneur geeft reeds een korte aanzet tot zijn volgende rede waarin de West-Vlaamse economie centraal zal plaatsen. Wat is de link met “Welkom in West-Vlaanderen”? Met de huidige conjunctuur is ook in West-Vlaanderen een economische surplus welkom. Clusterverwerking en het nieuw industrieel beleid zijn belangrijke hefbomen om onze economische knelpunten aan te pakken.

Actiepunten

Ook deze rede is voor de gouverneur een engagement naar West-Vlaanderen. Hij schuift 9actiepunten naar voren. Hij hoopt op het engagement van de provincieraad om deze samen te realiseren.

Download hier de volledige tekst van de rede van de gouverneur_2013

Foto charter

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be