Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Eretitel mandatarissen

Het verschaffen van een eretitel aan lokale mandatarissen is de uitdrukking van de waardering die een gemeentebestuur wil hechten aan het geleverde werk.

De eretitel kan worden toegekend aan de leden van de deputatie, de burgemeester, de schepenen, de voorzitter van het OCMW.

In het besluit van de Vlaamse Regering houdende het statuut van de lokale en provinciale mandataris van 19 januari 2007 regelt titel X de voorwaarden en de procedure tot toekenning van eretitels. Omzendbrief BB 2007/06 specificeert verder de te volgen procedure.

Het verzoek van een lokaal bestuur om een eretitel toe te kennen, wordt ingediend bij de gouverneur.

Het is weliswaar de Vlaamse regering die de eretitel toekent. De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur kan voorafgaandelijk advies inwinnen bij de gouverneur over de betrokken mandataris.

De gouverneur gaat na of er een onberispelijk gedrag en voldoende anciënniteit is.

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be