Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

wapenvergunningen

Met het oog op de maatregelen ter berstrijding van het Coronavirus ontvangt de dienst wapens enkel op afspraak. Neem contact op met uw dossierbehandelaar of bel naar nummer 050 301 611

 Eveneens wordt het aantal schietbeurten van de recreatieve schutter voor 2020 ten gevolge van de coronacrisis uitzonderlijk en proportioneel verminderd naar minimaal zeven schietbeurten (in plaats van de reguliere min. tien vereiste schietbeurten/jaar).

Als commissarissen van de federale regering in de provincies, kregen de gouverneurs opdrachten om de uitvoering en de toepassing van de federale regelgeving te verzekeren. Het gaat om een heel verscheiden takenpakket, waaronder ook het domein van de wapenwetgeving valt.

De wetteksten zijn te bekijken via de website FOD Justitie.

Te downloaden documenten – aanvraagformulieren

Vereiste documenten

Volgens de nieuwe wapenwet moeten er bepaalde documenten meegestuurd worden. Zo is er een medisch attest nodig, waarin staat dat u zonder gevaar voor uzelf of uw omgeving een wapen kan hanteren. In bepaalde gevallen heeft u recht op vrijstelling. U kan controleren of u in dat geval bent in de infobrochure over de wetswijziging van 22/08.

Sportschutters moeten een kopie van hun sportschutterslicentie of een attest van regelmaat opsturen. Het attest moet duidelijk vermelden hoeveel keer per week/maand/jaar u gaat schieten.

Rechten en retributies

De programmawet van 27 december 2006 heeft een nieuw hoofdstuk ingevoegd in de nieuwe wapenwet, waarbij de rechten en retributies vastgesteld worden.

Voor de bedragen inzake te betalen retributies voor vergunningen en erkenningen zie :

Wapenwet – Rechten en retributies

Aankoop wapen in het buitenland

Bij aankoop van een vuurwapen in het buitenland (EU, Noorwegen, Ijsland, Zwitserland) moet de in België verblijvende koper altijd een blauwe Europese voorafgaande machtiging voorleggen aan de verkoper.

Deze regel geldt ook binnen de Benelux en ook voor in ons land vrij verkrijgbare vuurwapens.

Voor de overbrenging van vuurwapens, onderdelen, toebehoren of munitie naar of vanuit een andere lidstaat van de Europese Unie en voor de in-, uit- of doorvoer van deze goederen naar of van een land buiten de Europese Unie, dient u contact op te nemen met de dienst Controle Wapenhandel van de Vlaamse overheid op basis van volgende gegevens:

Departement internationaal Vlaanderen
dienst Controle Strategische Goederen
Boudewijnlaan 30 bus 80 – 1000 Brussel
T 02 553 61 71 of 02 553 48 80
F 02 553 60 37
E csg@vlaanderen.be – W www.vlaanderen.be/csg

Wijziging betreffende de wapens van Historische, Folkloristische en Decoratieve waarde (HFD-wapens)

Er is door het KB van 8/5/13 een nieuwe regeling ingevoerd voor de HFD-wapens (BS 15/5/13), die wordt toegelicht in een omzendbrief gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 24/5/13.

De FOD Justitie heeft een brochure gemaakt, verkrijgbaar op de website van de FOD Justitie, de lokale politie en de federale diensten van de gouverneur.

Gebruik vuurwapens bij herdenkingen Eerste Wereldoorlog

Dit jaar start de herdenking van honderd jaar Wereldoorlog I. Naar aanleiding hiervan worden vele herdenkingsmanifestaties gepland. Om deze manifestaties op een vlotte manier te laten plaatsvinden binnen een veilig kader dat misbruiken zoveel mogelijk uitsluit werd voorzien in een specifieke en tijdelijke uitzonderingsregeling. Deze regeling werd op 8 april 2014 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Je vindt hierbij een overzichtelijke toelichting bij het Koninklijk Besluit van 2 april 2014. Hiernaast blijven uiteraard ook de bepalingen van toepassing uit punt 22 van de omzendbrief van 25 oktober 2011 over de toepassing van de wapenwetgeving. 

nuttige adressen

FOD Economie, FOD Economie, K.M.O.,Middenstand en Energie 
Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid
Dienst Reglementering Springstoffen – North Gate
Koning Albert II-laan 16 – 1000 Brussel
T 02 277 81 96 – F 02 277 54 14
explo@economie.fgov.be – website

Proefbank voor vuurwapens in Luik
Rue Fond des Tawes 45 4000 Liège
T 04 227 14 55
F 04 277 81 78
info@bancdepreuves.be 
www.bancdepreuves.be

Sportschuttersfederaties
VSK VZW: www.sportschieten.be
FROS amateursportfederatie: www.fros.be
VLAS: www.vlas.be

Sint-Hubertusvereniging
www.jachtinfo.be

contactgegevens politiezones
www.infozone.be

Info voor bewakingsondernemingen
FOD Binnenlandse Zaken, Algemene Directie Veiligheids- en preventiebeleid, directie private veiligheid

Meer info over wapenwetgeving vindt u in de brochure over de wapenwetgeving van de FOD Justitie, 3e editie 
Let op! Het adres in de brochure achteraan is onjuist voor de West-Vlaamse wapendiensten.

 

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be