Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Autorally’s

De gouverneur heeft een tweeledige bevoegdheid inzake gemotoriseerde wedstrijden :

Machtigingen bijzondere aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen

Op basis van artikel 8 van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen kan de provinciegouverneur machtigingen verlenen tot het organiseren van een snelheids-, regelmatigheids- of behendigheidsrit of –wedstrijd voor motorrijtuigen. Dit artikel 8 van deze wet bepaalt dat geen snelheids-, regelmatigheids-, behendigheidsrit of –wedstrijd mag georganiseerd worden zonder schriftelijke toestemming en vooraleer is vastgesteld dat de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de organisatoren en de deelnemers gedekt is. Het betreft een machtiging dat er een bijzondere aansprakelijkheidsverzekering is afgesloten door de organisator voor zowel wedstrijden op de openbare weg als op privaat terrein.

Rally’s en/of rallysprints die plaatsvinden op het grondgebied van meerdere gemeenten in de provincie West-Vlaanderen

Overeenkomstig

  • het KB van 28 november 1997 houdende de reglementering van de organisatie van sportwedstrijden of sportcompetities voor auto’s die geheel of gedeeltelijk op de openbare weg plaatshebben;
  • de omzendbrief OOP-25 ter van 1 april 2006 houdende de reglementering van de organisatie van sportwedstrijden of sportcompetities voor auto’s die geheel of gedeeltelijk op de openbare weg plaatshebben;

moet de provinciegouverneur, in het kader van zijn algemene coördinatieopdracht, waken over de samenhang en de verenigbaarheid van de getroffen maatregelen van de betrokken gemeente bij een autorally die op de openbare weg plaatsvindt op het grondgebied van meerdere gemeenten. Daarnaast moet hij zich ervan vergewissen dat over het gehele parcours eenzelfde veiligheidsniveau bereikt wordt.

In de praktijk betekent dit dat er minimale voorwaardelijke normen bepaald zijn voor het recht tot het organiseren van of het deelnemen aan sportwedstrijden of sportcompetities voor auto’s die geheel of gedeeltelijk op de openbare weg plaatsvinden. Na de indiening van de vereiste stukken en de organisatie van een provinciale coördinatievergadering geeft de gouverneur zijn machtiging . Pas dan kan een burgemeester toelating geven om de rally te laten doorgaan.

Daarnaast moet de burgemeester tevens beschikken over de adviezen van de veiligheidscommissie en de Provinciale Commissie voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening, en over de vereiste toelating van de wegbeheerder (het gewest).

Er worden daarnaast ook evaluatievergaderingen georganiseerd.

De gouverneur is ook nog vertegenwoordigd in de veiligheidscommissie in Brussel die een advies geeft aan de burgemeesters omtrent het parcours van een autorally.

In West-Vlaanderen vinden er jaarlijkse ongeveer 10 autorally’s op de openbare weg plaats, waarvan twee op het grondgebied van één gemeente.

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be