Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

jaarverslag coördinatieopdracht 2017

Voor West-Vlaanderen is natuur een soort unique selling point. Onze Noordzeekust maakt van West-Vlaanderen de enige kustprovincie van ons land. Met een uniek aanbod van natuurbeleving en recreatie. Maar met de lusten zijn er ook de lasten. Net door de Noordzee, staan de Kust en het polderhinterland meer dan waar ook voor de uitdaging van de zeespiegelstijging en de impact van hevige stortregens, stormvloeden en droogte. Watermanagement is dan ook hét beleidsthema voor West-Vlaanderen. Dat in verschillende opzichten, zoals waterveiligheid en -voorziening, de impact van verzilting en de vrijwaring van watertransport en -recreatie.

Het is steeds de zoektocht naar ‘no-regret’-oplossingen en integrale uitkomsten die zodanig goed doordacht zijn, dat zowel onze generatie als de volgende generaties er mee tevreden zijn en blijven. De kust en haar hinterland moeten hun functie als dragers van bestaande en toekomstige economische activiteiten kunnen blijven vervullen, in lijn met de draag- en veerkracht van het kustsysteem.

Na alles is er steeds het belangrijk uitgangspunt dat burgers recht hebben op ‘waar voor hun geld’. Daarom is het van belang om met de beschikbare publieke middelen zoveel als mogelijk tot stand te brengen. Dit belang reikt ver en dient ook een democratische waarde. Het gaat er om steeds verantwoording te kunnen geven voor gemaakte keuzes, op basis van een uitvoerige analyse van alle belangrijke voor- en nadelen van de verschillende beleidskeuzen, die overwogen moeten worden. De hoeveelheid beschikbare middelen is nu eenmaal ook eindig. Onder die omstandigheid dienen de waarden van doelmatigheid en rechtvaardige verdeling een cruciale rol te spelen. Bij dit alles is het tevens van groot belang dat wetenschappelijke kennis een doorslaggevende rol speelt bij de regulering van risico’s. Reële oplossingen voor reële problemen is een belangrijk vertrekpunt.

In 2017 mocht ik opnieuw ervaren dat uitdagingen die hiermee samenstromen niet voorbehouden zijn aan één overheid en hoe belangrijk informatie-uitwisseling en afstemming zijn. Vlaanderen wil binnen haar mogelijkheden en bevoegdheden de nodige 5 verantwoordelijkheden nemen over de impact van de klimaatverandering. Dat blijkt duidelijk uit de plannen als het Complex Project Kustvisie, T.OP Kustzone en Windkracht 2020. De Vlaamse overheid kan dit echter niet zonder de samenwerking en inzet van de lokale overheden, de provincie en de federale overheid. De Vlaamse overheid heeft dit besef en organiseert telkens ook overlegfora met alle betrokken actoren. Die stakeholdersfora zorgen voor verbinding, afbakening en daadkracht.

Ik dank de leden van de Vlaamse regering, de Vlaamse overheid, het provinciebestuur en alle lokale besturen en andere partners voor het vertrouwen dat in mij en mijn Vlaamse dienst van de gouverneur wordt gesteld inzake de uitvoering van de coördinatieopdracht.

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be