Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Samenwerking met Noord-Frankrijk

De gouverneur van West-Vlaanderen kreeg van de Vlaamse regering een specifieke opdracht als Vlaams coördinator voor grensoverschrijdende samenwerking met Noord-Frankrijk. In deze functie ondersteunt hij de diverse Vlaamse overheden en instanties die betrokken zijn bij de grensoverschrijdende samenwerking met Noord-Frankrijk. Daarnaast zorgt hij voor coördinatie en afstemming tussen de Vlaamse vertegenwoordigers in de beheersorganen van de Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai en van de EGTS West-Vlaanderen/Flandre-Dunkerque-Côte d’Opale. De gouverneur zetelt in de bestuursorganen (Bureau en Algemene Vergadering) van beide structuren.

De Bureauvergaderingen en de Algemene Vergaderingen van de EGTS Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai worden voorbereid door het Regionaal Overleg Metropool (ROM). Dit overlegorgaan wordt voorgezeten door de gouverneur en streeft gemeenschappelijke Vlaamse standpunten na. De Vlaamse verkozenen die deel uitmaken van het Bureau en de Algemene Vergadering van de EGTS Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai, de Vlaamse medewerkers die deze EGTS opvolgen en een vertegenwoordiger van Transforum vzw maken deel uit van het ROM.

De gouverneur is eveneens...

Samenwerking inzake veiligheid met Frankrijk

Tussen België en Frankrijk bestaan heel wat protocollen inzake politiesamenwerking. Het belangrijkste verdrag voor West-Vlaanderen is ongetwijfeld de “Overeenkomst betreffende grensoverschrijdende samenwerking in politie- en douanezaken” van 5 maart 2001, kortweg de “Akkoorden van Doornik” genoemd. Een opstoot van grensgerelateerde criminele feiten in 2012 heeft geleid tot het herwerken en actualiseren van deze Akkoorden waardoor op 18 maart 2013 een nieuwe versie, de “Akkoorden van Doornik II”, ondertekend werd.

Deze nieuwe Akkoorden zullen, na ratificatie door beide landen, de veiligheidsdiensten meer wettelijke en operationele mogelijkheden bieden om de veiligheid in de West-Vlaamse grensregio te waarborgen en te verhogen.

Om de Frans-Belgische samenwerking te superviseren en te evalueren is een strategisch comité opgericht onder alternerend voorzitterschap van de gouverneur van West-Vlaanderen, de procureur-generaal van Mons, de Préfet van  de Zone de défense et de sécurité Nord en de procureur-generaal van Douai.

De verschillende betrokken politie- en douanediensten komen regelmatig samen om...

Samenwerking inzake veiligheid met Nederland

Tussen de provincies West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Antwerpen en Zeeland bestaat binnen de “Scheldemondraad” sedert vele jaren in het domein van veiligheid een overlegorgaan met betrekking tot de GRensOverschrijdende Samenwerking, kortweg GROS genoemd.
Het voorzitterschap van het bestuurlijk overleg wisselt tweejaarlijks tussen de gouverneurs van de Belgische provincies en de Nederlandse ‘commissaris van de Koning Zeeland’.

Vanaf 2022 zal het voorzitterschap overgedragen worden naar de gouverneur van West-Vlaanderen.

Dit bestuurlijk orgaan wordt geadviseerd door een strategisch veiligheidsoverleg Westerscheldedelta. 
 
Uitwisseling van risicogegevens, gezamenlijke risicoanalyses, kennis van elkaars taken en verantwoordelijkheden, grensoverschrijdende communicatie,… zijn slechts enkele aspecten die bij deze grensoverschrijdende samenwerking om aandacht vragen.

Protocollaire opdrachten

Aan het ambt van gouverneur is ook een protocollair luik verbonden. De gouverneur is de eerste burger van de provincie en in die hoedanigheid wordt hij gesolliciteerd voor heel wat protocollaire activiteiten. De gouverneur ontvangt dikwijls Ambassadeurs en brengt hen in contact met West-Vlaamse ondernemers en de haven van Zeebrugge in het bijzonder. Hij staat ook mee in voor de voorbereiding en begeleiding van officiële bezoeken van de leden van de Koninklijke Familie. Ook de officiële ontvangst van buitenlandse staatshoofden en ministers behoren hiertoe.

Hij organiseert ook het Te Deum in Brugge op de Nationale Feestdag en op 15 november...

Eretitel mandatarissen

Het verschaffen van een eretitel aan lokale mandatarissen is de uitdrukking van de waardering die een gemeentebestuur wil hechten aan het geleverde werk.

De eretitel kan worden toegekend aan de leden van de deputatie, de burgemeester, de schepenen, de voorzitter van het OCMW.

In het besluit van de Vlaamse Regering houdende het statuut van de lokale en provinciale mandataris van 19 januari 2007 regelt titel X de voorwaarden en de procedure tot toekenning van eretitels. Omzendbrief BB 2007/06 specificeert verder de te volgen procedure.

Het verzoek van een lokaal bestuur om een eretitel toe te kennen, wordt ingediend bij de...

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be