Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Noordzee

Kustwacht

De Kustwacht is een overlegorgaan van 17 Vlaamse en federale partners bevoegd voor de Noordzee. Ook de gouverneur van West-Vlaanderen is vertegenwoordigd in de Kustwacht. De voornaamste taak van de Kustwacht is de zorg voor efficiënte acties op zee, door een goede samenwerking tussen deze verschillende diensten.

De Kustwacht zorgt  voor een vlotte samenwerking tussen de verschillende kustwachtpartners. Hierdoor kan er niet alleen efficiënter gewerkt worden, maar kan er ook bespaard worden.

De Kustwacht bestaat uit een beleidsorgaan, een overlegorgaan en een secretariaat. Het beleidsorgaan, bestaande uit de directeurs en hoofden van administraties, neemt beleidsbeslissingen en adviseert de ministers en de regering. Het overlegorgaan bestudeert dossiers en is samengesteld uit experten ter zake: juristen, ingenieurs, operationelen, wetenschappers,… De gouverneur van West-Vlaanderen is lid van het beleidsorgaan en voorzitter van het overlegorgaan.

Het secretariaat ondersteunt de werking van zowel beleids- als overlegorgaan en de samenwerking tussen de...

Kustburgemeesters

Kustburgemeesters Veiligheidsoverleg

Onder voorzitterschap van de gouverneur wordt tweemaal per jaar een Kustburgemeesters Veiligheidsoverleg georganiseerd. De vaste leden van dit overlegplatform zijn de lokale besturen en korpschefs van de tien kustgemeenten aangevuld met andere (kust)partners. Deze zijn ondermeer de provincie West-Vlaanderen, het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK), de Intercommunale Kustreddingsdienst van West-Vlaanderen (IKWV), vertegenwoordigers van watersport- en surfclubs enzovoort.

Het overlegplatform behandelt alle mogelijke veiligheidsaspecten waarmee de kustgemeenten te kampen kunnen krijgen. Met als algemene doelstelling om, in overleg en samenwerking, te streven naar zoveel als mogelijk uniformiteit langsheen de volledige Kust. Uniformiteit is belangrijk en noodzakelijk naar zowel de bestuurlijke en politionele partners toe als voor de watersportbeoefenaars, redders, toeristen en alle mogelijke andere personen die aan onze Kust wonen, werken en vertoeven.

Ook andere overheden, zoals bijvoorbeeld de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en staatssecretaris bevoegd voor de Noordzee, kunnen dit forum gebruiken om hun...

Afsprakenregeling reddingen aan zee

Voor de redding van personen in zee worden de  instanties van zowel op zee als aan land ingezet. Dit voor de redding van personen die voor vermist zijn opgegeven en voor noodwaarnemingen  vanaf het strand.
Voor een efficiënte inzet van alle hulpdiensten  is er een afsprakenregeling over de te volgen werkwijze. Die bevat een alarmeringsschema. Voor de coördinatie van de reddingsoperaties zijn de betrokken instanties specifiek aangeduid.
De afsprakenregeling voor reddingen aan de Belgische kust wordt jaarlijks uitgetest, geëvalueerd en bijgestuurd.

De gouverneur als algemene coördinator voor incidenten op de Noordzee

De gouverneur is verantwoordelijk voor een zeegebied met een oppervlakte van ongeveer 3600 km². Daarom wordt de zee ook wel eens de elfde provincie genoemd. In vergelijking met het vasteland is dit geen groot gebied. De Noordzee is één van de drukst bevaren scheepvaartroutes ter wereld. Naast containerschepen en ferry’s varen op ons stukje zee ook sleepboten, tankers, motorboten, passagiersschepen en zeiljachten. Daarenboven wordt er op de Noordzee ook zand en grind gewonnen; er wordt gevist en gebaggerd. Ook zijn er militaire oefengebieden, windmolenparken, vogelrichtlijngebieden en andere beschermde zones. Bovendien ligt het Noordzeegebied bezaaid met zandbanken, wrakken en een heel netwerk van pijpleidingen en kabels.

Voor het geval er zich een ramp op de Noordzee zou voordoen, wenst de gouverneur goed voorbereid te zijn. Daarom werd er een Algemeen Nood- en Interventieplan Noordzee (ANIP Noordzee) opgesteld. De aanpak van een noodsituatie wordt hierin beschreven.

Het plan geeft een overzicht van...

cultureel erfgoed in zee

flyer erfgoed onder water

vondsten in zee

Elke ontdekking in de Belgische maritieme zone van cultureel erfgoed onder water of van een wrak moet gemeld worden aan de gouverneur van West-Vlaanderen. Dat is bepaald in de wet van 23 april 2021 tot implementatie van het UNESCO-verdrag van 2 november 2001 ter bescherming van het cultureel erfgoed onder water en de bescherming van waardevolle wrakken en het koninklijk besluit van 30 juli 2021 tot uitvoering ervan. De melding kan gebeuren via e-mail op gouverneur@west-vlaanderen.be, meer informatie is beschikbaar op de website www.vondsteninzee.be.

Wat bedoelen we met cultureel erfgoed onder water ?

Dit zijn alle sporen van menselijke aanwezigheid met een cultureel, historisch of archeologisch karakter evenals gefossiliseerde dierlijke of plantaardige overblijfselen met een wetenschappelijk karakter die zich deels of volledig, tijdelijk of permanent sinds ten minste 100 jaar onder water bevinden, in het bijzonder:

  1. vindplaatsen, structuren, gebouwen, voorwerpen en menselijke
  2. ...

Vlaams Instituut voor de Zee

Ook het Vlaams Instituut voor de Zee, het coördinatie- en informatieplatform voor zeewetenschappelijk onderzoek in Vlaanderen, wordt voorgezeten door de gouverneur. Het VLIZ is een knooppunt voor marien en kustgebonden onderzoek en fungeert als internationaal aanspreekpunt. Het instituut integreert haar activiteiten in nationale en internationale netwerken. Belangrijke werkzaamheden zijn de organisatie van marien wetenschappelijk onderzoek, beleidsinformatie (o.a. de productie van het Compendium voor Kust en Zee), het inzetten van grote onderzoeksinfrastructuur (o.a. de Simon Stevin en het Marien Station Oostende), het beheer van het Vlaams Marien Datacentrum, een infoloket en de Zeebibliotheek.

(Verdere info: www.vliz.be)

Strandconcessies

Het Besluit van de Vlaamse Regering van 26 april 1995 is de basis voor de strandconcessie, een overeenkomst tussen de Vlaamse Overheid en elke kustgemeente. Deze overeenkomst bevat stipt na te leven voorwaarden voor de algemene uitbating van het strand op hun grondgebied.

De strandconcessies geven de lokale besturen de wettelijke basis om vergunningen af te geven en vergoedingen te innen voor ondermeer de uitbating van strandcabines, plaatsing van terrassen en organisatie van evenementen op het strand.

Jaarlijks dienen de 10 kustgemeenten vóór 1 mei aan de gouverneur mee te delen welke maatregelen op het vlak van baden aan en in zee er voor dat jaar zullen worden genomen. Het gaat hier met name over het organiseren van een reddingsdienst en een dienst voor eerste hulp bij ongevallen (EHBO).

Kustwachtcentrale

De stuurgroep kustwachtcentrale, opgericht door de gouverneur in 2015, is samengesteld uit de gouverneur als voorzitter, de top van de Vlaamse en federale administraties, die het MRCC (Maritieme Reddings-en Coördinatiecentrum) en het MIK (Maritieme Informatie Kruispunt) onder hun bevoegdheid hebben, de secretarissen Kustwacht en de MIK coördinator.

De taak van de stuurgroep is de krijtlijnen uittekenen voor het oprichten van een 24/7 kustwachtcentrale op lange termijn met het oog op dienstverlening en ordehandhaving.
 
Hiervoor werd eind 2015 via het Internal Security Fund (ISF Police) Europese subsidiëring toegekend om een studie te kunnen uitvoeren inzake de afstemming en koppeling van de communicatie- en informaticasystemen van het MIK en MRCC met het oog op een toekomstige kustwachtcentrale. De behoeftenstudie die in 2016 werd uitgevoerd, diende als basis voor het MAiDEN-project dat liep van maart 2018 tot maart 2020 en werd gesubsidieerd via het European Maritime and Fisheries...

Abonneren op Noordzee

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be