Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

lokale besturen

Administratief toezicht op de lokale besturen

De gouverneur bevindt zich op het kruispunt tussen lokale overheden en de Vlaamse overheid.
De gouverneur is in eerste instantie een commissaris van de Vlaamse regering.

Een belangrijke taak is het administratief toezicht op de lokale besturen. Hieronder verstaat men de gemeenten, politiezones, OCMW’s, kerkbesturen en polders en wateringen. Het administratief toezicht houdt in dat de beslissingen op lokaal vlak worden getoetst op hun overeenstemming met het recht en het algemeen belang. Voor de uitoefening van die taak kan hij een beroep doen op het Vlaams personeel van het Agentschap voor Binnenlands bestuur, provinciale afdeling West-Vlaanderen.

Samen met de...

Administratief toezicht op de hulpverleningszones

Sinds 1 januari 2015 staat de gouverneur in voor het specifiek administratief toezicht op de hulpverleningszones. Het bijzonder toezicht wordt ingesteld voor de besluiten, genomen door de zoneraad, inzake het  personeelsplan, de begroting en de rekening. Deze zijn onderworpen aan goedkeuring door de gouverneur. Ook de besluiten inzake de gemeentelijke dotaties aan de hulpverleningszone dienen door de gouverneur te worden goedgekeurd.
De overige besluiten van zoneraad en zonecollege kunnen door de gouverneur worden geschorst in het kader van het algemeen specifiek toezicht, wanneer zij strijdig zijn met wettelijke bepalingen.
Het administratief toezicht brengt ook de behandeling van klachten met zich mee.
De wettelijke basis voor dit toezicht op de hulpverleningszones is terug te vinden in de artikelen 120 tot en met 152 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid. 

Administratief toezicht op de politiezones

Eén van de opdrachten van de gouverneur als commissaris van de federale regering is het bestuurlijk toezicht op de handelingen van de politiezones.
Het betreft  ten eerste een bijzonder toezicht (wettelijkheidstoezicht), waarbij bepaalde beslissingen van de politieraden dienen te worden goedgekeurd. Dat is het geval voor beslissingen met een hoofdzakelijk financieel karakter, zoals de begrotingen, de begrotingswijzigingen, de rekeningen en de bijdragen die de gemeenten aan de politiezone dienen te betalen, evenals de daaraan aangebrachte wijzigingen.
Verder nog onderworpen aan het goedkeuringstoezicht zijn de personeelsformaties van de politiezones.
Een tweede luik aan het administratief toezicht betreft het algemeen toezicht op de overige handelingen van de politieraden, of van de politiecolleges, genomen ingevolge bevoegdheidsdelegatie van de politieraden. Dit toezicht is een schorsingstoezicht.
Het administratief toezicht brengt ook de behandeling van klachten met zich mee.
De wettelijke basis voor het administratief toezicht op de politiezones is terug...

Eedaflegging van de burgemeesters

De Vlaamse regering is bevoegd voor de benoeming en het ontslag van de burgemeesters. Het gemeentebestuur legt een gedagtekende akte van voordracht voor aan de gouverneur. De gouverneur controleert de ontvankelijkheid en gaat na of er geen onverenigbaarheid is. Na het advies van de procureur-generaal te hebben ingewonnen, brengt de gouverneur zelf advies uit bij de Vlaamse regering. Het is de Vlaamse regering en bij delegatie de Vlaamse minister Binnenlands Bestuur die benoemt. De eedaflegging bij de gouverneur is een formele aangelegenheid die de officiële aanstelling van de burgemeester bekrachtigt. Aan iedere eedaflegging koppelt de gouverneur een gesprek met de...

Taxi's

Het taxivervoer valt sinds 1 januari 2020 onder het decreet van 29 maart 2019 betreffende het individueel bezoldigd personenvervoer (en dus niet meer onder het decreet van 20 april 2001 betreffende de organisatie van het personenvervoer over de weg). In dat nieuwe decreet is geen rol meer weggelegd voor de provinciegouverneurs bij procedures tegen beslissingen over de weigering, schorsing of intrekking van een taxivergunning. In het nieuwe decreet is de taxivergunning niet langer beperkt tot de gemeente, waar de vergunning werd toegekend, maar geldig voor het ganse Vlaamse grondgebied. De regeling rond oneigenlijk gebruik van de taxivergunningen is bijgevolg weggevallen....

Apothekers

Het Federaal Agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (FAGG), ressorterende onder de minister van Volksgezondheid, vraagt advies aan de gouverneur voor de opening, de overbrenging en de fusie van voor het publiek opengestelde apotheken.
 
Artikel 7 van Hoofdstuk III van het KB van 25 september 1974 betreffende de opening, de overbrenging en de fusie van voor het publiek opengestelde apotheken, bepaalt dat de gouverneur op basis van de in artikel 1, §5bis bepaalde criteria, advies verstrekt aan het Agentschap binnen de zestig dagen na de kennisgeving van de aanvraag. Als dit advies niet binnen de termijn is gegeven, wordt het geacht gunstig te zijn.

Architecten

Artikel 4, tweede lid, van de Wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en het beroep van architect bepaalt dat particulieren een beroep moeten doen op de medewerking van een architect voor het opmaken van de bouwplannen en de controle op de uitvoering van de bouwwerken.
De gouverneur kan een afwijking hierop toestaan op voorstel van het Schepencollege van de gemeente waar de werken zullen worden uitgevoerd. De afwijkingen die worden toegestaan hebben een uitzonderlijk karakter.

De aanvragen tot afwijking volgens dit artikel 4, moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Het gaat om de bouw of de verbouwing van de gezinswoning (eigen woning)
  • De woning mag nu of in de toekomst geen commerciële functie hebben.
  • aanvrager moet houder zijn van één of meerdere door deze Wet bepaalde diploma’s

Vertalingen

Particulieren en lokale openbare diensten kunnen een gratis vertaling van het Frans naar het Nederlands van akten van de burgerlijke stand van plaatselijke diensten binnen Belgisch grondgebied, aanvragen.
De gouverneur staat in voor deze vertaling. De voorwaarde voor deze dienst van gratis vertaling is dat de noodzaak ervan duidelijk is aangetoond.  Uittreksels uit buitenlandse akten, gerechtelijke stukken en diploma’s worden niet vertaald.

Paspoorten en reisdocumenten

Vanaf 1 januari 2018 is de gouverneur niet meer bevoegd voor de afgifte van paspoorten en reisdocumenten.

  • Je bent erkend als vluchteling of staatloze? Ga naar de gemeente waar u bent ingeschreven.
  • Je bent vreemdeling? Neem contact op met de FOD Buitenlandse Zaken. Meer uitleg vind je op hun website: https://diplomatie.belgium.be/nl
  • Je bent Belg in het buitenland:
  • Je was vroeger ingeschreven in België? Ga naar de Belgische gemeente waar je laatst was ingeschreven.
  • Je was nooit ingeschreven in België? Ga naar de Belgische gemeente waar je geboren bent.
  • Je was nooit ingeschreven in België en je bent ook niet geboren in België? Ga naar om het even welke Belgische gemeente.
Abonneren op lokale besturen

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be