Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Blog van Carl Decaluwé

Internet of water

In 2018 kondigde de gouverneur in het bijzijn van de minister-president het ‘internet of water’ aan. Niet geheel toevallig in kasteel De Blankaart was er toen de voorstelling van een sensor om de waterkwaliteit in real-time te meten. Op donderdag 21 januari 2021 bracht het consortium, dat de uitrol van een gans netwerk van waterkwaliteitssensoren begeleidt, verslag uit aan de gouverneur. Tijdens de gedachtewisseling gaf de gouverneur een aantal aandachtspunten mee over het belang van de lokale expertise bij de waterbeheerders en de nood aan een geïntegreerd dataplatform. Er is het engagement om dit overleg periodiek te herhalen. (21/01/2021)

Projectgroep governance reactief afwegingskader

Op 19 januari was er de vijfde werkbank van het reactief afwegingskader. Het kader wil een beslissingsondersteunend instrument vormen in perioden van waterschaarste en droogte. Op de agenda stonden een terugkoppeling van onder andere het overleg met de verschillende diensten van de gouverneurs en een voorstelling van het ontwerpdashboard met droogte-indicatoren en maatregelen. Het consortium dat de uitwerking van het kader vormgeeft, verwerkt de feedback en op 9 maart volgt dan een voorstelling van het reactief afwegingskader.

Woensdag 20 januari nam de gouverneur deel aan de startvergadering van de projectgroep governance reactief afwegingskader. De deelnemers wisselden van gedachten over de principes en overlegstructuren om het reactief afwegingskader in de praktijk toe te passen. De projectgroep wil tegen 15 april al een belangrijk deel van het werk af hebben om al te kunnen proefdraaien bij een volgende droogteperiode. (20/01/2021)

High level taskforce droogte

De gouverneur was vertegenwoordigd op de tweede bijeenkomst van de high level taskforce droogte, dat de realisatie begeleidt van de Blue Deal. Minister Demir en minister Somers lichtten hun investeringsagenda toe. Er stromen heel wat middelen naar West-Vlaanderen voor onder meer het Rivierherstel Leie, het duinencomplex, initiatieven om natuurgebieden te vernatten enzoverder. Ook is een budget van 10 miljoen euro voorzien voor de uitrol van een digitaal meetnet grond- en oppervlaktewater en slimme datasystemen. Er was een kennismaking met Krista Decat, die aangesteld is als programmaleider van de Blue Deal. Bij de volgende bijeenkomst op 8 maart is er een globaal overzicht voorzien van de investeringsinitiatieven. (18/01/2021)

Coördinatievergadering Brexit

De gouverneur woonde een door het nationaal crisiscentrum georganiseerde digitale coördinatievergadering bij.  De bedoeling was een algemeen beeld te vormen over de situatie en om polshoogte te nemen van eventuele knelpunten in het kader van de Brexit. (21/01/2021)

 

Informatiemoment stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027

Als voorzitter van de bekkenbesturen IJzer en Brugse Polders en co-voorzitter van het bekkenbestuur van het Leiebekken, heette de gouverneur iedereen hartelijk welkom op dit informatiemoment over de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 die momenteel in openbaar onderzoek zijn.  “Komen tot een robuust watersysteem is één van de grootste uitdagingen voor de komende jaren. Ook al is de kwaliteit van onze waterlopen de laatste decennia aanzienlijk verbeterd, toch zijn we nog steeds ver verwijderd van de gewenste goede ecologische toestand. Ook wat betreft waterkwantiteit zijn de uitdagingen voor de toekomst groot. De gevolgen van klimaatverandering laten zich voelen. De voorbije jaren hadden we te kampen met langdurige droogte en waterschaarste tot gevolg. Het watersysteem staat steeds meer onder druk. Zeker in West-Vlaanderen dat sterk afhankelijk is van water uit stroomopwaartse stroomgebieden. De watervraag is groot: drinkwater wordt voor een groot deel geproduceerd uit oppervlaktewater, de landbouwgewassen hebben irrigatiewater nodig, bedrijven hebben proceswater nodig, natuurgebieden,… En het aanbod is beperkt. Het poldergebied kent daarbij ook een toenemende verzilting tijdens langdurige droge periodes.” zei de gouverneur. (22/1/2021)

Pagina's

Abonneren op RSS - Blog van Carl Decaluwé

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be