Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Blog van Carl Decaluwé

Diverse vergaderingen: Conclaaf deputatie, West-Vlaamse Politieschool, Eurometropool en Brexit

De gouverneur woonde het conclaaf van de deputatie bij.  Op dit overleg kwamen diverse beleidsprioriteiten en verschillende interessante projecten en thema’s aan bod.  Er werden belangrijke voorstellen gedaan met betrekking tot diverse beleidsdomeinen. (14-15/03.2019)

Op het dagelijks bestuur van de WPS, voorgezeten door de gouverneur, waren volgende punten geagendeerd: de werking van de school, personeelsaangelegenheden en de stand van zaken van de financiering van het politieonderwijs.  Tenslotte bespraken de bestuursleden de stand van zaken van de hervorming van het politieonderwijs. (26/03/2019)

Vrijdagvoormiddag 29 maart 2019 stond de agenda van de gouverneur volledig in het teken van de Eurometropool.  ’s Morgens zat de gouverneur de vergadering van het Regionaal Overleg Metropool (ROM) voor in het stadhuis van Kortrijk. Dit overlegorgaan streeft gemeenschappelijke Vlaamse standpunten na. De Vlaamse verkozenen die deel uitmaken van het Bureau en de Algemene Vergadering van de EGTS Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai, de Vlaamse medewerkers die deze EGTS opvolgen en een vertegenwoordiger van Transforum vzw maken deel uit van ROM. De vergadering stond vooral in het teken van de voorbereiding van de Algemene Vergadering van de Eurometropool die in de voormiddag te Rijsel plaatsvond.  Voornaamste thema op zowel het ROM als de Algemene Vergadering was de luchtkwaliteit in de Eurometropool.  Daarnaast werden ook een aantal beslissingen genomen over de begroting van de Eurometropool. (29/03/2019)

Op 1 april volgde de gouverneur een vervolgvergadering over de Brexit op, samen met de verschillende betrokken partners van het havenbedrijf, van lokale en federale politie, van Civiele Bescherming,  Defensie, medische diensten, de stad Brugge en het Vlaams VerkeersCentrum (VCC).  Het doel van de vergadering was het finaliseren van de afspraken die van toepassing zullen zijn bij een harde Brexit.  In West-Vlaanderen zijn hiervoor 3 risicozones afgebakend. Vooreerst de haven van Zeebrugge en de omgeving hierrond. Vervolgens de Westkust die zal te kampen hebben met de gevolgen van de Brexit voor de havens van Duinkerke en Calais. Tenslotte  de omgeving van Rekkem die mogelijks ook geïmpacteerd zal geraken door omgeleide verkeersstromen.  De diensten van de gouverneur maken hiervoor een plan op volgens de principes van de noodplanning.

VLIZ: Marine Science Day, raad van bestuur en algemene vergadering

De gouverneur was ook aanwezig op de VLIZ Marine Science Day, een jaarlijks terugkerend en niet te missen waarde voor iedereen begaan met de zee- en kustwetenschappen in Vlaanderen en aangrenzende regio’s.  Opnieuw was er een boeiend programma vol presentaties en demo’s rond het nieuwste onderzoek en initiatieven.  De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties vormden de rode draad doorheen het programma.  Hieraan gekoppeld was er de uitreiking van de VLIZ North Sea Award.  Deze prijs wordt jaarlijks toegekend aan een onderzoeker of een onderzoeksteam actief en verblijvend in een land grenzend aan de Noordzee.  Hiermee beloont het VLIZ een recent en origineel wetenschappelijk werk dat bijdraagt tot het innoverend fundamenteel en toegepast onderzoek met betrekking tot structuur, werking en duurzaam beheer van het ecosysteem van de Noordzee.  Bijzondere aandacht gaat hierbij naar de ondiepe kustgebieden en estuaria van de Zuidelijke Bocht en het Kanaal.(13/03/2019)

Onder het voorzitterschap van de gouverneur kwam de raad van bestuur van het VLIZ bijeen in Boeverbos.  Professor Colin Janssen en de directeur gaven er een toelichting over de bijeenkomst van de wetenschappelijke commissie, meer bepaald over het werkplan 2019 van het departement Onderzoek en de filantropiebeweging voor 2019.  De leden ontvingen ook een stand van zaken over het nieuwbouwdossier.  Vervolgens werden de werkplannen voor onderzoek besproken.  Tenslotte stonden enkele personeels- en financiële aangelegenheden op de agenda. Tijdens de algemene vergadering kwamen volgende punten aan bod: de samenstelling van de algemene vergadering, de beslissingsbevoegdheden en het activiteitenverslag 2018.  De deelnemers bespraken ook de jaarrekening 2018 en de begroting 2019. (25/03/2019)

Studiereis VIVES Enterprising China

De gouverneur nam deel aan de VIVES-studiereis ‘Enterprising China’. De provincie West-Vlaanderen heeft een lange traditie van samenwerking met China. Al ruim 19 jaar werken ze nauw samen met de Chinese provincie Zhejiang op het vlak van handel, gezondheidszorg, onderwijs en onderzoek. Als enige provincie in België ondersteunt de provincie West-Vlaanderen haar instellingen voor hoger onderwijs bij het uitbouwen van hun netwerk in China op zeer actieve wijze en betoelaagt ze via een subsidiereglement onderzoek, studie en stage in China, en uiteraard ook in andere groeilanden.
In het kader van deze bilaterale samenwerking ontwikkelden de onderwijsinstellingen over de jaren heen sterke en structurele partnerschappen met universiteiten in Zhejiang. Bovendien heeft VIVES ook een lange traditie van het organiseren van studiereizen naar China, met focus op economie en ondernemerschap.In dit kader vergezelden de gouverneur en verschillende docenten ongeveer 90 studenten van het studiegebied handelswetenschappen en bedrijfskunde van de Vives-campussen in Brugge en Kortrijk op studiereis in China.
Tijdens dit bezoek heeft VIVES een Memorandum of Understanding ondertekend met de Zhejiang Automotive Engineering Institute, een privé-school die in 2007 werd opgericht door de Geely Holding groep. Geely is de overnemer van Volvo. Vives-studenten van de bacheloropleiding automotive management VIVES kunnen voortaan op stage bij Geely en kunnen studeren aan de Automotive Engineering Institute. In Zhejiang bracht de delegatie een bezoek aan Hangzhou Normal University en aan het bedrijf Alibaba; deze groep bestaat uit internetbedrijven gericht op e-commerce data.Televic organiseerde een ontvangst in hun Chinese vestiging in Changzhou. Dit was in aanwezigheid van Z.E. Marc Vinck, Ambassadeur van België in China en Paul Lambert, consul-generaal van België in Shanghai.In Shanghai had de gouverneur een meeting met de voorzitter van de Lingang Group. Vervolgens bracht hij een bezoek aan de haven van Nangang en nam hij deel aan een business seminar. In Beijing tenslotte hield de gouverneur een speech op het seminarie Economic China dat plaatsvond in aanwezigheid van vertegenwoordigers van de Ambassade.De gouverneur blikt tevreden terug op de studiereis die ongetwijfeld zal bijdragen tot het wereldburgerschap van onze West-Vlaamse jongeren. Met deze studiereis maakten de studenten kennis met Chinese ondernemingen, West-Vlaamse bedrijven verankerd in China en ook internationale bedrijven. Ze kregen ook inzicht in de economische evoluties in China. (15/03-24/03/2019)

Ontmoeting Chinese ambassadeur en infoavond studiereis China

De Chinese ambassadeur nodigde de gouverneur uit voor een overleg in zijn residentie. De provincie West-Vlaanderen heeft een lange traditie van samenwerking met China. Al ruim 19 jaar werkt de provincie nauw samen met de Chinese provincie Zhejiang op het vlak van handel, gezondheidszorg, onderwijs en onderzoek. Ook het Confuciusinstituut kwam tijdens het overleg aan bod.  Sinds 2012 is dit centrum voor Chinese taal en cultuur het bindteken tussen China en onze provincie. De gouverneur zetelt sedert de oprichting in 2012 in de raad van bestuur. (22/02/2019)
Op de voorbereidingssessie van de VIVES-studiereis ‘Enterprising China' hield de gouverneur het welkomstwoord.  In het kader van de bilaterale samenwerking van West-Vlaanderen met China ontwikkelden de onderwijsinstellingen over de jaren heen sterke en structurele partnerschappen met universiteiten in Zhejiang. Zo werkt VIVES nauw samen met de Ningbo University en de Hangzhou Normal University, ook bekend als de alma mater van de oprichter van de Alibaba groep Jack Ma.Onder de noemer ‘Enterprising China’ organiseert VIVES al ruim 6 jaar lang studiebezoeken aan China, in het bijzonder naar de steden Hangzhou, Ningbo, Suzhou, Shanghai en Beijing met focus op economie en ondernemerschap. Tijdens de infosessie ontvingen de deelnemers het gedetailleerde programma van de studiereis.  (21.02.2019)

Opleiding noodplanning burgemeesters - evaluatie Matco

De gouverneur leidde de opleiding noodplanning en crisisbeheer voor de burgemeesters en hun vervangers in: “De veiligheid op het grondgebied van de gemeente, is de eigen bevoegdheid van elke burgemeester.  Die veiligheid garanderen kan u onder andere door preventief aan noodplanning te doen.  Belangrijke actor hierin is de gemeentelijke veiligheidscel.  Deze veiligheidscel bestaat uit de gemeentelijke noodplanningscoördinator en een vertegenwoordiger per discipline:  brandweer,  medische en psychosociale diensten, politie, logistieke diensten (op gemeentelijk niveau de technische dienst) en communicatieverantwoordelijke.  Vertrekken doet u vanuit een risicoanalyse: waar liggen de grootste risico’s in de gemeente?  Hoe kunnen we die beheren? Volstaat een algemeen noodplan of gaat het om een zeer specifiek risico waarvoor een bijzonder noodplan nodig is?  Welke interne afspraken moeten we maken?  Wie verwittigt wie? Hoe kunnen we met de disciplines tot een optimale samenwerking komen en ervoor zorgen dat de chaos die bij elke noodsituatie ontstaat, zo snel als mogelijk georganiseerd geraakt?  Heel wat vragen waarop we vandaag toch al een eerste antwoord willen geven, binnen dit korte tijdsbestek.” (13/03/2019).
Nog in het kader van de noodplanning woonde de gouverneur de evaluatie bij van de brand bij Matco.  Dit vond plaats in het stadhuis van Waregem. (13/02/2019)

 

 

Pagina's

Abonneren op RSS - Blog van Carl Decaluwé

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be