Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

april 2021

Overleg corona

Er was een digitaal overleg over corona met alle West-Vlaamse burgemeesters. Na een verwelkoming door de gouverneur, schetste dr. van Egmond uitgebreid de epidemiologische situatie. Daarna werden de handhaving, testing en quarantaine besproken. (21/04/2021)

De gouverneur nodigde de West-Vlaamse ziekenhuisdirecties, de eerstelijnszorg, de Federale Gezondheidsinspectie en het Agentschap Zorg en Gezondheid uit voor een digitaal overleg. Na de verwelkoming door de gouverneur, schetste dr. Van Egmond de huidige epidemiologische situatie.  Daarna lichtte Katrien Gielen (FOD Volksgezondheid) de situatie in de ziekenhuizen toe. Tenslotte werden diverse vragen en opmerkingen behandeld. ((21/04/2021)

Wekelijks organiseerde het Nationaal Ccrisiscentrum een digitale bijeenkomst met alle gouverneurs. Tijdens deze meetings werd de epidemiologische situatie, de Sitrep ziekenhuizen alsook de vaccinatiestrategie in Vlaanderen besproken. Tenslotte was er ruimte om vragen te stellen.  (27/04/2021)

Dagelijks bestuur WOBRA - Raad van bestuur en algemene vergadering WFIV

Op de vergadering van de raad van bestuur en de algemene vergadering van het WFIV werd een stand van zaken van het masterplan POV besproken.  Daarna volgde een bespreking over het jaarverslag.  Tenslotte volgde nog een toelichting over een aantal personeelszaken. Er was ook een bespreking over het ontwerp van jaarrekening. (26/04/2021)

De leden van het dagelijks bestuur van de vzw WOBRA bespraken de werking van de school,  de stand van zaken van de verschillende opleidingen en enkele personeelsaangelegenheden. Het laatste agendapunt ging over de financiën, waaronder de begroting 2021 en de financiering van de brandweerschool.  (19/04/2021)

Strategische stuurgroep water - Provinciaal droogteoverleg

De strategische stuurgroep kreeg info over de voorbije CIW-bijeenkomst.  Het evaluatierapport droogteperiode 2020 werd aangevuld met een bijdrage uit West-Vlaanderen.  De inzet van het reactief afwegingskader bij een nieuwe droogteperiode wordt voorgelegd aan de Vlaamse regering.  Ook was er een terugkoppeling over de expertenwerkgroep gebiedsgerichte werking water (25 februari), de high level taskforce droogte (8 maart) en de uitrol van de Blue Deal.  De hoofdbrok van de strategische stuurgroep water was echter de projectwerking.  Over het strategisch plan waterbevoorrading was er een toelichting en gedachtewisseling.(24/03/2021)

Op woensdag 21 april was er een eerste bijeenkomst van het provinciaal droogteoverleg. De voorbije droogteperiodes bleek het belang van het tijdig activeren van deze overlegstructuur. De beoordeling van de droogtetoestand leert dat er momenteel geen watertekorten zijn. Verder was er aandacht voor het evaluatierapport over de aanpak van de droogteperiode in 2020 en hoe dit ondertussen vertaald is in concrete acties. Ook het reactief afwegingskader voor prioritair watergebruik kwam aan bod.  De doelstelling is om al de komende zomerperiode met dit beslissingsondersteunend instrument proef te draaien. (21/04/2021)

'Kijken kijken om elke motorrijder te zien' - 60e stickeractie van Het Rode Kruis gaat van start

De gouverneur steunt de campagne 'Kijken kijken om elke motorrijder te zien' van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde. Deze campagne ging van start op 5 april. Zeven motorrijders kwamen om in het verkeer in West-Vlaanderen in 2020. Uit de analyse van de dodelijke ongevallen in West-Vlaanderen blijkt onaangepaste snelheid bij motorrijders een doorslaggevende factor. (6/4/2021)

 “Er werd het voorbije jaar massaal beroep gedaan op Rode Kruisvrijwilligers van verschillende afdelingen in de provincie voor ondersteuning zoals: hulp in woonzorgcentra, bemannen van triageposten, vervoer van coronapatiënten, afnemen van sneltesten in het onderwijs, opzetten van testdorpen, bedeling van mondmaskers. Dit bewijst nog maar eens dat het Rode Kruis wel degelijk z’n plaats heeft in de samenleving. Mijn waardering gaat dan ook uit naar alle vrijwilligers die zich vrijblijvend inzetten voor de bevolking." zei de gouverneur.

Raad van bestuur en algemene vergadering Vlaams Instituut voor de Zee - Werfbezoek nieuwbouw - Overleg cultureel erfgoed onder water

In Oostende zat de gouverneur het bestuursorgaan van het Vlaams Instituut voor de Zee voor. Er was een terugkoppeling vanuit de wetenschappelijke commissie en de huisvesting van InnovOcean Campus en Ocean Innovation Space kwam aan bod. De bestuursleden bespraken ook enkele personeelsdossiers en financiële aangelegenheden. Op de algemene vergadering bespraken de leden het activiteitenverslag, de begroting 2021, de voorlopige begroting 2022 en de rekeningen. (31/3/2021)

Samen met directeur Jan Mees bracht de gouverneur een werfbezoek aan de nieuwbouw van het VLIZ. (29/04/2021)

Op dinsdag 9 maart keurde het federaal parlement de nieuwe wet goed over het cultureel erfgoed onder water. Deze wet zal zorgen voor een verbetering en een uitbreiding van de bescherming van het cultureel erfgoed onder water. Er volgt nog een koninklijk besluit en een samenwerkingsakkoord om verdere invulling te geven aan de beoogde bijkomende bescherming. De gouverneur stemde af met vertegenwoordigers van het VLIZ, het Directoraat-Generaal Scheepvaart, het Agentschap Onroerend Erfgoed en het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen om de verantwoordelijkheden van elke partner in dit samenwerkingsakkoord vast te leggen. (23/04/2021)

 

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be