Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

veiligheid

Cameraschild grenscriminaliteit

Context

Aanleiding

De zware criminaliteit in de grensstreek met Frankrijk was voor de Conferentie van Burgemeesters van het arrondissement Kortrijk aanleiding om op 08-03-2013 een veiligheidsconferentie te organiseren. Om een effectiever antwoord te bieden op de grenscriminaliteit werd besloten na te gaan op welke manier het inzetten van camera’s een meerwaarde kon bieden. Het kan hier gaan om zowel vaste als mobiele camera’s, al dan niet voorzien van de technologie om automatisch nummerplaten te herkennen (ANPR).

Doelstelling

Tijdens de startbijeenkomst van het Stuurcomité Cameraschild Grenscriminaliteit werd de doelstelling vastgelegd:

Terugdringen van de grenscriminaliteit (zowel grensgerelateerde criminaliteit als criminaliteit in het grensgebied met Frankrijk) d.m.v. een geïntegreerd netwerk van ANPR-camera’s dat toelaat op een adequate wijze te reageren, proactief en reactief, op lokaal en supralokaal niveau.

Praktische uitwerking

ANPR controlelijsten

Om een ANPR-netwerk te exploiteren is het noodzakelijk dat de camera’s met dezelfde data werken en dat ze op...

Proefproject parking Westkerke

De autosnelwegparkings langs de E40 in Westkerke beschikken over geen tankstation of horeca-uitbating waardoor er weinig sociale controle is. Hierdoor zijn ze aantrekkelijk voor illegale praktijken zoals mensensmokkel en diefstal van ladingen. Vooral de ‘noordelijke’ parking richting Frankrijk is een geliefd werkterrein voor mensensmokkelaars omdat de vrachtwagens die er halt houden op doortocht zijn richting Calais in Frankrijk en Groot-Brittannië.

Het Agentschap Wegen en Verkeer heeft indertijd het verlichtingsniveau van de parkings aangepast en men heeft herhaaldelijk de omheining hersteld en de begroeiing bijgesnoeid. Deze maatregelen hielpen weliswaar de politie in hun controletaken maar de mensensmokkelaars bleven deze parking als prioritaire opstapplaats gebruiken. In meerdere gevallen gingen de praktijken van mensensmokkel zelfs gepaard met geweld tegen de politie en de vrachtwagenchauffeurs.

In juni 2014 besliste de toenmalige Vlaams minister van Mobiliteit, na overleg met de provinciegouverneur van West-Vlaanderen, het Agentschap Wegen en Verkeer, de politie en de transportsector, de parking...

Voetbal

De veiligheid in voetbalstadions verhogen en de kostprijs van de inzet van de politie beheersen: mogelijke nieuwe en/of aangepaste maatregelen.

Verantwoording

Als gouverneur van de provincie West-Vlaanderen – provincie met 4 eerste klasse clubs en 2 clubs in tweede klasse – werd ik gewezen op de kostprijs die dit meebrengt voor de gemeentebesturen, de lokale politiezones en de federale politie. Een allesomvattende kosten-batenanalyse van het voetbal overstijgt de mogelijkheden van een gouverneur en behoort eerder tot het domein van de academische wereld. Niettemin heb ik bij de betrokken politiezones een rondvraag gedaan in verband met de gemaakte kosten voor de inzet van politie bij voetbalwedstrijden. Dit geeft een indicatie over de middelen die worden ingezet.

Er werden talrijke vergaderingen georganiseerd met de verschillende actoren die betrokken zijn bij voetbal en politie-inzet. De nota is een evolutieve nota geworden die gaande weg werd aangepast en de...

Rampenfonds

Als gevolg van de 6e Staatshervorming is het rampenfonds een bevoegdheid geworden van de gewesten.

VLAAMSE OVERHEID
Bestuurszaken
Vlaams Rampenfonds
Dirk Demoor
Boudewijnlaan 30 bus 48, zone 4C
1000 BRUSSEL
T 02 553 50 10
www.bestuurszaken.be/rampenfonds
rampenfonds@vlaanderen.be

Rampen die zich voordeden vóór 1 juli 2014 blijven een federale bevoegdheid. Deze worden vanaf juni 2018 behandeld door FOD Binnenlandse Zaken - Federale diensten van de gouverneur van Oost-Vlaanderen Dienst Rampenschade

Contactgegevens Rampenfonds Oost-Vlaanderen
Federale dienst van de gouverneur van Oost-Vlaanderen
Dienst Rampenfonds
Kalandeberg 1
9000 Gent
Tel. 09 267 88 22
E-mail: sabine.verbanck@oost-vlaanderen.be

Er is een verschil tussen een algemene ramp en een landbouwramp:
Een algemene ramp is een ramp waarbij aanzienlijke schade wordt veroorzaakt door één of meerdere natuurverschijnselen, zoals aardbevingen, aardverschuivingen, vloedgolven, zware overstromingen, windhozen of stormwinden, aan onroerende-, roerende goederen, landbouw, gronden...

BE – Alert: laat u verwittigen bij een noodsituatie

Banner B-Alert

Bij een noodsituatie is het snel en efficiënt verwittigen van de bevolking van groot belang. Bij bijvoorbeeld een grote brand, overstroming of stroomonderbreking is het noodzakelijk dat iedereen weet wat te doen. De juiste reflexen hebben en nodige maatregelen nemen bij een noodsituatie bevorderen niet alleen de algemene veiligheid maar ook deze van elk individu.

BE – Alert is een gratis alarmeringssysteem waarmee de burgemeester, gouverneur of minister de bevolking rechtstreeks kan verwittigen in een noodsituatie.
Via SMS, een spraakoproep via de vaste telefoonlijn of e-mail kan een bericht worden gestuurd naar iedereen waarop de noodsituatie een impact heeft.
De burger kan op deze manier geïnformeerd worden over de evolutie van de noodsituatie of preventieve richtlijnen krijgen zoals bijvoorbeeld ramen en deuren sluiten bij een grote brand.

Om deze boodschappen te ontvangen, is het noodzakelijk dat u zich vooraf registreert via www.be-alert.be. Vul het inschrijvingsformulier in...

De gouverneur versus gemeentelijke noodplannen

In de wetgeving is voorzien dat de gouverneur de gemeentelijke noodplannen (ANIP en BNIP) goedkeurt. Hij kijkt na of ze beantwoorden aan de minimale inhoud die ze verplicht moeten hebben en of ze conform zijn met de provinciale noodplannen.  

Het bestaan van een provinciaal noodplan houdt niet in dat gemeenten zelf geen initiatief moet nemen voor de betreffende risico’s. Enkel in geval van een noodsituatie op de Noordzee of in een hoogdrempelig Sevesobedrijf is er meteen een provinciale fase van toepassing

Alles start met de noodcentrales!

Operatoren of calltakers in de noodoproepcentrales 112 (brandweer en medische hulp) en 101 (politie) zijn de eerste die de melding van een noodsituatie op land binnenkrijgen. Voor incidenten op zee vormt het Maritiem Reddings- en CoördinatieCentrum (MRCC), het centrale meldpunt.

De centrales staan in voor het alarmeren van de nodige hulpdiensten met als doel zo snel mogelijk de meest geschikte middelen ter plaatse te brengen en de coördinatie tot stand te brengen tussen de eenheden die op het terrein werken.  De noodcentrales zijn er in eerste instantie voor de burgers in nood. Maar ook voor de gouverneur vormen ze een belangrijke schakel in de verwittiging van onder andere zijn crisiscel of CC.

Provinciale plannen

Naast deze ANIP’s, is de gouverneur ook verantwoordelijk voor de opmaak van Bijzondere Nood- en Interventieplannen of BNIP’s.  BNIP’s vormen een aanvulling op het ANIP met bijkomende specifieke richtlijnen voor het bestrijden van bijzondere risico’s, die al dan niet gelokaliseerd zijn.  Sowieso is de gouverneur verplicht om BNIP’s uit te werken voor de hoogdrempelige Sevesobedrijven[VS1]  op zijn grondgebied.  Daarnaast bestaan er in West-Vlaanderen BNIP’s voor de volgende risico’s:

  • BNIP Dovo Langemark-Poelkapelle: dit plan is opgemaakt voor incidenten die zich kunnen voordoen binnen de DOVO-site in Langemark-Poelkapelle, waar de ontmijning van oorlogsmunitie gebeurt.
  • BNIP afschakelplan elektriciteit: dit plan regelt hoe we tewerk zullen gaan indien een afschakeling van elektriciteit gepland is.
  • BNIP ondergrondse leidingen: dit BNIP heeft betrekking op incidenten die zich kunnen voordoen met hoge druk aardgasleidingen gelegen in West-Vlaanderen.
  • BNIP Penitentiair Complex Brugge: dit plan is van toepassing bij een interne of externe noodsituatie in de gevangenis van
  • ...

Incident en Crisis Management System

Sinds begin 2017 zitten alle noodplanningsniveau in België samen op één digitaal veiligheidsplatform ICMS . Op dit platform kunnen hulpdiensten en overheden met elkaar informatie uitwisselen voor, tijdens en na een noodsituatie. Dit gebeurt via een logboek. Het systeem maakt ook mogelijk om een uniform visueel beeld te krijgen van de ramp door het aanmaken van een kaart. Het is enkel toegankelijk voor noodplanners en disciplines via een eigen paswoord en login.

Pagina's

Abonneren op veiligheid

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be