Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

december 2020

Overleg Task Force

De gouverneur had een overleg met de procureur, de dirco, de dirjud en de voorzitter van de vaste commissie voor de lokale politie over de laatste ontwikkelingen inzake de transmigratie in West-Vlaanderen.  Bijzondere aandacht ging uit naar de impact van de Brexit en het operationele plan dat de voorbije dagen kon worden getest aan de hand van de eerste vertragingen aan de grenzen.

Verder werden de investeringen in de haven van Zeebrugge getoetst op hun uitvoering met aandacht voor het plan om volgend jaar een Command and Control Room in te plannen.  Tevens werd de samenwerking met de Franse politie bekeken specifiek vanuit het Brexit perspectief.  Daarnaast blijft informatie uitwisseling  een sleutel in de strijd tegen de transmigratie. (16/12/2020)

Overleg met Westtoer

De gouverneur had deze middag een overleg met de leiding van Westtoer. Terugkijkend op een niet onbewogen toerismejaar kon de gouverneur vaststellen dat een bijzonder creatief team aan het werk is geweest om een andere beleving van en in West-Vlaanderen te organiseren en vooral ook te ondersteunen. Sommige vernieuwingen zijn zelfs een ‘blijver’ zoals de druktebarometer die nog verder zal worden verfijnd voor een breder gebruik en ondersteund met ruimere parameters. Westtoer heeft heel sterk ingezet op zijn rol als regionale katalysator om alle getroffen sectoren te betrekken bij een ‘globaal plan’ ter ondersteuning van de toeristische economie. Door een permanent contact met alle actoren en de het stimuleren van een cultuur van onderlinge solidariteit kon ook een financieel hulppakket worden samengebracht met de steun van het West-Vlaamse provinciebestuur. De gigantische impact die de pandemie heeft gehad op het bestaande toeristische aanbod heeft tegelijk aangezet tot het ontdekken en ontginnen van nog ongeziene of onbekende opportuniteiten die onze provincie te bieden heeft. De “vergroening” van het toerisme is alvast een fundamentele optie waarop het komende decennium structureel zal worden ingezet. (22/12/2020)

Overleg vondst slagtand bosolifant

In juli viste een Nederlandse garnalenvisser een quasi intacte slagtand van een bosolifant op voor de Belgische kust. De slagtand werd verworven door het Nederlandse bedrijf North Sea Fossils. Samen met enkele experten en het betrokken bedrijf wisselde de gouverneur van gedachten voor de erkenning van de slagtand als cultureel erfgoed onder water en het vinden van een passende bestemming om deze zeldzame vondst aan het publiek tentoon te kunnen stellen. Nooit eerder werd een bijna complete slagtand van een bosolifant voor onze wateren aangetroffen. (18/12/2020)

MOVI

Op donderdag 17 december nam de gouverneur deel aan het digitaal netwerkmoment van MOVI.  Tijdens deze vergadering kwam dhr. Christophe De Jaeger van Gluon vertellen over dit platform voor kunst, wetenschap en technologie.  Het doel van Gluon is om wetenschappers en technologen, maar ook economen samen te brengen en te bekijken op welke manier ze kunnen samenwerken rond grote uitdagingen. Dat gebeurt in de vorm van residenties.  Gluon stuurt kunstenaars naar de Research & Development afdeling van bedrijven of universiteiten en omgekeerd brengt het onderzoekers naar de studio’s van kunstenaars.  (17/12/2020)

Rede ‘Klimaatvriendelijk en -robuust West-Vlaanderen’

De opwarming van de aarde is iets wat gebeurt en ons overkomt. De feitelijke aspecten zijn wetenschappelijk gezien helder, zonder overdrijving. West-Vlaanderen staat duidelijk in het oog van de storm” stelt gouverneur Carl Decaluwé.  “Als de hoge CO₂-emissies blijven, komen we in zeer ongunstige scenario’s”.
In zijn rede ‘Klimaatvriendelijk en -robuust West-Vlaanderen’ roept gouverneur Decaluwé iedereen op om samen dringend de klimaatuitdagingen verder aan te gaan. Voor hem is het duidelijk: “Nu moeten we sterk investeren in groene industrie en schone energie, zoals de fabriek voor de productie van groene waterstof in Oostende. De energietransitie is onomkeerbaar ingezet. De overheid heeft een cruciale, stuwende functie. We zijn dé kust- en landbouwprovincie. Water is hier bijzonder cruciaal. Ook in een robuust waterstelsel met meer buffercapaciteit moet verder doordacht worden geïnvesteerd”.  (link: rede en boodschap)

Campagne corona

De gouverneur lanceert een campagne om de West-Vlamingen aan te sporen om vol te houden en op een veilige, coronaprove manier de feestdagen te beleven. Hij wil de West-Vlamingen waarvan het merendeel de coronamaatregelen volgt, een hart onder de riem steken door met een positieve boodschap op te roepen om samen (‘altegoare’), veilig het nieuwe jaar in te gaan.  Het is een oproep om vol te houden, om veilig te feesten: de situatie is voor iedereen gelijk en enkel door coronaproof te feesten, kunnen we hopelijk het tij keren en een derde golf vermijden. (18/12/2020)

Havenraad - Overleg kustburgemeesters - Overleg Brexit

De gouverneur lichtte aan de havenraad het beveiligingsplan van de Haven van Zeebrugge toe. Dat deed hij in gezelschap van Annelies Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken, het havenbestuur MBZ en VOKA. Een succesfactor van het plan is de integrale aanpak door alle partners. De Europese Commissie investeerde reeds 2,15 miljoen euro mee in de beveiliging van de zeehaven, in de strijd tegen mensensmokkel en illegale transmigratie. Dit onder meer via het Beacon-project. Het Verenigd Koninkrijk investeerde vorig jaar en dit jaar 3,3 miljoen euro in beveiligingsprojecten bij vier cargobedrijven in de haven. De goede contacten van de gouverneur met de UK zorgen verder voor nog bijkomende Britse investeringen in de haven met 800.000 euro. De uitbouw van een centrale beveiligings- en commandoruimte is de cruciale factor van het havenbeveiligingsplan. De haalbaarheidsstudie hierover wordt eind maart gefinaliseerd en is betaald door de UK. (8/12/2020)

Het digitaal overleg met de kustburgemeesters en de NMBS verliep onder het voorzitterschap van de gouverneur.  Dit overleg kwam er op vraag van de kustburgemeesters met het oog op de kerstvakantie en de reizigersstromen via de trein naar de kust. (08/12/2020)

In het Egmontpaleis in Brussel vond er een coördinatievergadering Brexit plaats in aanwezigheid van Annelies Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken.  De gouverneur nam deel aan dit overleg dat georganiseerd was door het Nationaal Crisiscentrum.  Op deze vergadering stond de voorbereiding van de Brexit op de agenda. (09/12/2020)

De gouverneur nam ook deel aan een online vergadering over de Brexit georganiseerd door het Nationaal Crisiscentrum.  Onderwerp was  de visserijproblematiek ten gevolge van de Brexit. (14/12/2020)

Overleg Werfwater - Strategische Stuurgroep Water

Werfwater is een startende onderneming die het bemalingswater van een werf wil aanbieden aan de buurt. Ze ontwikkelden een webplatform dat in realtime het debiet weergeeft en ook de waterkwaliteit bewaakt. Werfwater lichtte aan de gouverneur hun ervaringen toe met demonstratieprojecten in Kortrijk en Brugge en blijft op zoek naar mogelijke testprojecten. (23/11/2020)

De Strategische Stuurgroep Water vormt het kloppend hart binnen de vernieuwde werking van de Coordinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW). Tijdens de bijeenkomst op 2 december was er een informatief luik over de status van de uitvoering van de Blue Deal en een gedachtewisseling over het werkprogramma van de CIW en de invulling van de projectwerking in 2021.  Verder waren er ook toelichtingen over het vernieuwde Europese gemeenschappelijke landbouwbeleid vanaf 2023, het Vlaamse Klimaatadaptatieplan en de kadernota regiovorming. (2/12/2020)

Raad van bestuur en algemene vergadering WFIV en WPS - Overleg zonecommandanten

De gouverneur zat de gecombineerde vergadering van de raad van bestuur en de algemene vergadering van het West-Vlaams Facilitair Instituut voor Veiligheidsdiensten voor.  De deelnemers bespraken de stand van zaken van het masterplan Provinciaal Opleidingscentrum voor Veiligheidsdiensten, de werking, personeelszaken en financiën. (03/12/2020)

Hiernaast kwam het dagelijks bestuur van de West-Vlaamse Politieschool bijeen.  De werking van de school, de stand van zaken van de opleidingen en van de schietstand waren geagendeerd.  De leden van het dagelijks bestuur bespraken eveneens de begrotingsopvolging 2020 en de begroting 2021-2022. (09/12/2020)

Verder was er een digitale vergadering van de raad van bestuur en algemene vergadering van de WPS.  Op de agenda van de raad van bestuur stond de algemene toestand en werking van de school, evenals een stand van zaken van de schietstand.
Op de algemene vergadering was er één agendapunt, namelijk de bespreking en de goedkeuring van de begroting(sopvolging) 2020-2021-2022. (14/12/2020)

De gouverneur zat tevens het periodiek overleg met de verantwoordelijken van de hulpverleningszones voor. Bijzondere aandacht ging naar het verslag dat de brandweerinspectie heeft opgemaakt over de werking van het Opleidingscentrum voor de Civiele veiligheid van West-Vlaanderen. In aanwezigheid van de directeur en opleidingsdirecteur van WOBRA werd een open dialoog aangegaan over het inspectieverslag en de aandachtspunten die daaruit voortvloeiden. Alle partijen engageerden zich om in de nabije toekomst gericht op zoek te gaan naar een optimalisatie van de werkprocessen. (10/12/2020)

Raad van bestuur VLIZ - Overlegorgaan Kustwacht

De raad van bestuur van het Vlaams Instituut voor de Zee, onder voorzitterschap van de gouverneur, vond in Oostende plaats.  Hierop werden de beleidsplannen van het VLIZ, alsook een stand van zaken van InnovOcean Campus en Ocean Innovation Space besproken.  Daarnaast waren diverse personeelsaangelegenheden en de begroting 2021 geagendeerd. (09/12/2020)

Het overlegorgaan Kustwacht vond plaats onder voorzitterschap van de gouverneur. De leden van het overlegoraan kregen een kleine demo van de nieuwe alarmering Algemeen Nood- en Interventieplan (ANIP) Noordzee en bespraken de gevolgen van de Brexit op de Belgische visserij. Het was tevens de laatste vergadering van de federale secretaris voor de kustwacht,  Pascal Depoorter, die op 1 januari met pensioen gaat. De gouverneur uitte zijn appreciatie voor de mooie loopbaan van Pascal Depoorter binnen de structuur Kustwacht. (14/12/2020)

Pagina's

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be