Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

oktober 2019

Algemene vergadering EGTS West-Vlaanderen/Flandre-Dunkerque-Cote d’Opale

Op vrijdag 18 oktober 2019 woonde de gouverneur de Algemene Vergadering bij van de EGTS West-Vlaanderen/Flandre-Dunkerque-Cote d’Opale in het Franse Malo-les-Bains (deelgemeente van Duinkerke).  Op de vergadering werd er gediscussieerd over een evaluatie in functie van de opmaak van een meerjarenplanning voor de periode 2021-2025. De meeste partners van de EGTS wensen een evaluatie na tien jaar werking. Op de vergadering werd tevens het oriënterend begrotingsrapport voor 2020 voorgelegd.

30 jaar grensoverschrijdende samenwerking

“Namens de Provincie West-Vlaanderen wil ik u op mijn beurt allen van harte welkom heten. Het is voor mij een eer u vandaag te mogen toespreken op deze viering van 30 jaar grensoverschrijdende samenwerking tussen het Département du Nord en de Provincie Henegouwen enerzijds en tussen het Département du Nord en de Provincie West-Vlaanderen anderzijds. Ik wil de gastheer van vandaag, de heer Jean-René Lecerf - voorzitter van het Département du Nord - bedanken voor de organisatie van deze viering en de ontvangst in deze unieke locatie le Vélodrome Couvert de Roubaix, waar Vlaamse wielergeschiedenis werd geschreven. Het samenwerkingsakkoord tussen het Département du Nord en de Provincie West-Vlaanderen leidde tot de uitbouw van heel wat gezamenlijke projecten. De voorbije dertig jaar hebben het Département du Nord en de Provincie West-Vlaanderen gezamenlijk zo’n zeventig projecten opgezet, waarvan een veertigtal in het kader van het Europese Interregprogramma France-Wallonie-Vlaanderen. De eerste decennia voornamelijk op het vlak van toerisme, cultuur, landbouw en water en jeugd. De voorbije jaren steeds meer op het vlak van economie en territoriale ontwikkeling.” Zei de gouverneur op de viering 30 jaar grensoverschrijdende samenwerking. (21/10/2019)

TTX-oefening Kortemark

Sinds maart van dit jaar, kwam op geregelde tijdstippen een stuurgroep bijeen om een table top exercise (TTX) voor te bereiden met een treinincident in Kortemark als insteek. Dit als initiatief van de provinciegouverneur in samenwerking met NMBS en Infrabel. De oefening vond plaats in Kortemark. De gouverneur bedankte de deelnemers, waarnemers en stuurgroepleden voor hun deelname aan de table top exercise van vandaag: “Bedankt mevrouw de burgemeester en mijnheer de postoverste om hier te gast mogen zijn. In samenspraak met Infrabel en NMBS nam ik het initiatief om de oefening in KORTEMARK ter hoogte van de overweg in Handzame, te laten doorgaan. Uit de risicoanalyse bleek immers dat de belangrijkste risico’s in de Westhoek op vlak van spoorwegincidenten, zich situeren aan overwegen. Laat ons echter hopen dat het oefenscenario zich in de realiteit nooit voordoet. Oefeningen zijn leermomenten, ook al zijn ze artificieel en is het voor de deelnemers niet steeds eenvoudig om zich in te leven. Wat mij betreft is de oefening reeds geslaagd. Het heeft iedereen aangezet om een denkproces te ontwikkelen, mocht men geconfronteerd worden met een treinincident. We hebben elkaar en elkaars werking leren kennen. In de vooropleiding zijn de basisprincipes van noodplanning nog eens opgefrist evenals de werking van NMBS en Infrabel.” (23/10/2019)

Provinciaal Veiligheidsoverleg en CIC-overleg

Op het CIC-overleg is de evolutie van de dispatching(s) in West-Vlaanderen besproken. Op het Provinciaal Veiligheidsoverleg bespraken de leden het netwerk bestuurlijke handhaving, de Brexit, de verkeersongevallen in West-Vlaanderen. Verder kwamen de inzet CIK, de zomerversterking 2019 en het captatieverbod 2019 aan bod. (21/10/2019)

Raad van bestuur Vlaams Instituut voor de Zee

Op de raad van bestuur was er terugkoppeling vanuit de wetenschappelijke commissie. Verder bespraken de leden de huisvesting en het Marine Robotics Centre. Verder werden enkele personeelsaangelegenheden en financiële aangelegenheden besproken. Tenslotte stonden de Blauwe cluster, Blue Accelerator en Complex Project Kustvisie op de agenda. (22/10/2019)

Wat Popper leert

Beste lezer

“De open samenleving en haar vijanden”, het meesterwerk van Karl Popper uit 1945, laat zien waarom zelftwijfel een politieke deugd is. Popper vormde zijn overtuiging in tijden waarin de open samenleving onder vuur lag. Zijn uitgebreide uiteenzetting over waarom een open samenleving te verkiezen valt boven elke vorm van politieke en sociale organisatie, verdient het in de belangstelling te staan, juist nu de geestelijke geslotenheid waartegen hij zich verzette al lange tijd de grondtoon is in de politiek. Het is wat Popper leert: teruggebracht tot de kern zijn er eigenlijk maar twee wegen die een samenleving kan bewandelen. Je kunt kiezen voor een gesloten systeem waarin vaststaat wat goed en slecht is, wat geldt als mooi of lelijk, en wie behoort tot het wij en wie tot de ander. Geslotenheid is een kenmerk van tribalisme waarbij de samenhang van de groep boven de keuzes van het individu wordt gesteld. Vermeng gesloten denken met politieke macht, en er rolt een eis tot gehoorzaamheid uit. De vervolgvraag is wat er gebeurt met de ongehoorzamen. Het alternatief is een open model waarin niet van tevoren vaststaat aan welke zijde van de scheidslijn het oordeel zal vallen, en waarin de groep niet wordt afgebakend om de identiteit aan het verschil met de ander te ontlenen. En daarmee opent zich de deur voor dynamiek en tegengeluid. (Casper Thomas, “De lessen van Karl Popper” – De Groene Amsterdammer 12.9.2019)

 

Een dag niet – altijd Cyberalert

Onze woning is bijzonder gevoelig geworden voor een nieuwe soort kwetsbaarheid, met name de “digitale inbraak”.  Bijvoorbeeld door het gebruik van buitenaf van onze slecht beveiligde wifi, het extern aansturen van onze domotica die we van op afstand bedienen of het openen van onze gecodeerde garage- of tuinpoort met een nagemaakte digitale sleutel.
Dit soort intrusies kunnen we helemaal niet met fysieke middelen alleen verijdelen.  Nochtans zijn we ondertussen allemaal bijzonder “digitaal” geworden zonder dat we met evenveel aandacht stilstaan bij het gevaar maar ook de eenvoud van deze andere soort inbraak die wel steeds vaker voorkomt. Met de organisatorische steun van Howest en in samenwerking met het Centrum voor Cyber Security werd op 18 oktober in aansluiting met “één dag niet” een eerste praktische stap gezet in een programma dat nadien verder wordt uitgewerkt om zoveel mogelijk mensen “cyberalert” te maken. (18/10/2019)

Pagina's

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be