Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Conferentie gouverneurs - Dagelijks bestuur WOBRA - Strategisch Adviescomité Passant

De maandelijkse conferentie van gouverneurs vond online plaats. Met zijn collega's besprak de gouverneur de stand van zaken van Covid-19, de corona-impact op veilgheidsscholen en het arrest van de raad van state over de bijdragen brandweer. (03/02/2021) 

Onder voorzitterschap van de gouverneur vond het dagelijks bestuur van het West-Vlaams Opleidingscentrum voor de Brandweer- Reddings- en Ambulancediensten ( WOBRA) in Zedelgem plaats.  Tijdens deze vergadering werd de werking van de school besproken. Hiernaast waren enkele personeelsdossiers en financiële zaken geagendeerd. (08/02/2021)

Er was een online overleg van het Strategisch Adviescomité Passant. Tijdens dit overleg werd aan de hand van verschillende presentaties de impact van COVID-19 op het projectverloop besproken.  De leden van het comité kregen een stand van zaken van de werkzaamheden op het vlak van veiligheid en innovatie. (29/01/2021)

Overleg corona - Coördinatievergaderingen Brexit

De gouverneur woonde een online meeting bij met de kernministers van de Vlaamse Regering en minister Wouter Beke. Tijdens dit overleg werden de gezondheidssituatie en maatregelen besproken.  (27/01/2021)

Het digitaal overleg met de West-Vlaamse eerstelijnszorg en de ziekenhuizen vond plaats onder voorzitterschap van de gouverneur.  Dit overleg kaderde in de bestrijding van het coronavirus.  Hierbij werd een stand van zaken over de epidemiologische situatie en de situatie in de ziekenhuizen meegedeeld.  Er kwamen ook enkele praktische vragen aan bod. (03/02/2021)

Het Nationaal Crisiscentrum organiseerde digitale vergaderingen over de Brexit. De algemene situatie, de toestand van de parkings en de fasering van de douaneformaliteiten van het Verenigd Koninkrijk kwamen aan bod. De gouverneur nam deel aan deze vergaderingen. (21/01, 27/01 en 2/02/2021)

 

Strategische Stuurgroep Water - Projectgroep governance reactief afwegingskader - Internet of water

Op de strategische stuurgroep water was er een terugkoppeling over de CIW-vergadering, de startvergadering van de expertenwerkgroep gebiedsgerichte werking water en over de uitrol van de Blue Deal. De gedachtewisseling over de op te starten projectgroepen vormde vervolgens de hoofdbrok van de strategische stuurgroep. (27/01/2021)

De vijfde werkbank van het reactief afwegingskader vond plaats. Het kader wil een beslissingsondersteunend instrument vormen in periodes van waterschaarste en droogte. Op de agenda stonden een terugkoppeling van het overleg met de verschillende diensten van de gouverneurs en een voorstelling van het ontwerpdashboard met droogte-indicatoren en maatregelen. Het consortium dat de uitwerking van het kader vormgeeft, verwerkt de feedback en op 9 maart volgt dan een voorstelling van het reactief afwegingskader. Hiernaast nam de gouverneur deel aan de startvergadering van de projectgroep governance reactief afwegingskader. De deelnemers wisselden van gedachten over de principes en overlegstructuren om het reactief afwegingskader in de praktijk toe te passen. De projectgroep wil tegen 15 april al een belangrijk deel van het werk af hebben om al te kunnen proefdraaien bij een volgende droogteperiode. (19/01 en 20/01/2021)

In 2018 kondigde de gouverneur in het bijzijn van de minister-president het ‘internet of water’ aan. Niet geheel toevallig in kasteel De Blankaart was er toen de voorstelling van een sensor om de waterkwaliteit in real-time te meten. Het consortium, dat de uitrol van een gans netwerk van waterkwaliteitssensoren begeleidt, bracht verslag uit aan de gouverneur. Tijdens de gedachtewisseling gaf de gouverneur een aantal aandachtspunten mee over het belang van de lokale expertise bij de waterbeheerders en de nood aan een geïntegreerd dataplatform. Er is het engagement om dit overleg periodiek te herhalen. (21/01/2021)

High level taskforce droogte

Op de tweede bijeenkomst van de high level taskforce droogte, dat de realisatie begeleidt van de Blue Deal, was de gouverneur vertegenwoordigd. Minister Demir en minister Somers lichtten hun investeringsagenda toe. Er stromen heel wat middelen naar West-Vlaanderen voor onder meer het Rivierherstel Leie, het duinencomplex en initiatieven om natuurgebieden te vernatten. Ook is een budget van 10 miljoen euro voorzien voor de uitrol van een digitaal meetnet grond- en oppervlaktewater en slimme datasystemen. Er was een kennismaking met Krista Decat, die aangesteld is als programmaleider van de Blue Deal. Bij de volgende bijeenkomst op 8 maart is er een globaal overzicht voorzien van de investeringsinitiatieven. (18/01/2021)

Algemene vergadering EGTS - Franse studie overstromingsrisico

De gouverneur woonde de algemene vergadering van de EGTS West-Vlaanderen en Flandre-Dunkerque-Côte d’Opale bij in het gemeentehuis van De Panne.  Op deze vergadering werd de evaluatie van deze EGTS voorgesteld en besproken. Aan Vlaamse kant heeft het Centrum voor Lokale Politiek van de Universiteit Gent de evaluatie uitgevoerd. Aan Franse kant stond het  Agence d’Urbanisme et de Développement de la Région Flandre-Dunkerque hiervoor in.  Daarnaast was er de voorstelling van het oriënterend begrotingsrapport.  Voorafgaand aan deze algemene vergadering werd de evaluatie ook al eens besproken met de Vlaamse leden van de algemene vergadering in de lokalen van de EGTS in Veurne. (19/01/2021)

In het kader van het actieplan van Programme d’Actions de Prévention des Inondations laat het Franse Institution Intercommunale des Wateringues een prospectieve studie uitvoeren op middellange en lange termijn rekening houdend met de voorspelbare gevolgen van de klimaatverandering. De studie zal zich hoofdzakelijk richten op de preventie van overstromingsrisico's en de watervoorraden.  De studie werd uitbesteed aan de studiebureaus Setec-Hydratec en Sépia Conseils en werd eind november opgestart. De gouverneur nam deel aan een videoconferentie waarin de doelstellingen van deze studie evenals de modaliteiten voor de uitvoering ervan, werden toegelicht. (15/01/2021)

Pagina's

Abonneren op Carl Decaluwé RSS

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be