Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

november 2022

Afscheidsplechtigheid Thomas Monjoie

Op vrijdag 18 november werd tijdens de begrafenis van politieagent Thomas Monjoie in Borgworm op nationaal vlak een minuut stilte georganiseerd.  De gouverneur nam, samen met politie en hulpverleners, deel aan de hulde gebracht aan de overleden politieagent aan de Leieboorden in Kortrijk.  (18/11/2022)

Bezoek UK Borderforce

Op 21 en 22 november werd de gouverneur uitgenodigd door de UKBF voor een bezoek aan een aantal van hun interventiesites.  In Dover werd het centrum voor de opvang van de overstekers met de smallboats bezocht. Daarnaast werd in het centrale operationele kustwachtcentrum de samenwerking met het MRCC en Franse Cross Nez toegelicht. Op de luchthaven van Lydd werd de inzet van de verschillende types drones bekeken. Het werkbezoek werd afgesloten met een bezoek aan het interventieschip van de Border Force in Ramsgate. Het is een bijzonder vruchtbare tweedaagse geweest inzake een verdere versterking van de samenwerking met het UK in de strijd tegen de transmigratie. (21-22/11/2022)

Netwerkdiner VN Delta

Voorafgaandelijk aan de  jaarlijkse Vlaams-Nederlandse Deltaconferentie nam de gouverneur deel aan het netwerkdiner in Middelburg.  Dit netwerkdiner voor de bestuurders van de VN Delta en de agendaleden van de stuurgroep is een moment om informeel bij te praten en van gedachten te wisselen.  Op  het einde van het diner nam gedeputeerde de Bethune het slotwoord met daarin een terugblik van de verwezenlijkingen van de VN Delta Conferentie 2021 in West-Vlaanderen. (15/11/2022)

Overleg UK-MBZ

Op 9 november was er een formeel Steering Committee in de –nieuwe fusie- port of Antwerp Bruges met de UK Border Force. Op dit forum worden de investeringen, gedaan met UK funding in de haven van Zeebrugge, gecheckt aan de doelstellingen van het “Port Security Plan Zeebrugge” dat in 20218 werd opgesteld. Dit plan, gevalideerd door de opeenvolgende Ministers van Binnenlandse Zaken en het Nationaal Crisiscentrum, heeft voor de komende jaren een investeringsstrategie bepaald met als finale doel het verminderen van de impact van de transmigratie binnen en in de perimeter van de havenzone. De UKBF heeft de voorbije twee jaar om en bij de £6.000.000 geïnvesteerd voor het uitbouwen van smart fences, camerasystemen en vooral de software-gestuurde integratie ervan in een Central Security Control Room die in de nabije toekomst zal samenwerken met de publieke veiligheidsdiensten. De globale funding ging zowel naar de overheid-havengebied Brugge, de publieke veiligheidsdiensten als naar de private concessiehouders binnen het havengebied.

Dit alles heeft geleid tot een substantiële daling van de impact van de transmigranten op de activiteiten in en rond de ganse havenzone, zo kon het Steering Committee met genoegen vaststellen. (09/11/2022)

Herdenkingsplechtigheid 100 jaar aanduiding onbekende soldaat

De gouverneur woonde de herdenkingsplechtigheid ter gelegenheid van de 100e verjaardag van de “Keuze van de Onbekende soldaat” in Brugge bij. Tijdens deze plechtigheid werd een willekeurige urne aangeduid door een verwante van de heer Reinold Haesebrouck, de blinde oorlogsinvalide die de “Onbekende Soldaat” in 1922 aanduidde. De urne werd daarna geïntegreerd in de plechtigheid op 11 november te Brussel. (10/11/2022)

Voorstelling jaarverslag

De gouverneur lichtte zijn jaarverslag 2021 toe voor de provincieraad. Het is een samenvatting van alle activiteiten waarvoor hij verantwoordelijk is en waarvoor zijn diensten instaan. Het betreft zowel zijn federale als Vlaamse opdrachten. (8/11/2022)

Eedaflegging Klas 65/66 West-Vlaamse Politieschool

Op 3 oktober 2022 bent u gestart met uw opleiding hier aan de West-Vlaamse Politieschool. Als gouverneur én als voorzitter van het schoolbestuur hou ik er aan u hartelijk te verwelkomen. En dit brengt mij uiteindelijk tot de politieopleiding in West-Vlaanderen. De West-Vlaamse Politieschool is er voor gekend om de lat nét dat ietsje hoger te leggen. Dit vertaalt zich vooral op het vlak van onderwijskwaliteit. Voor het behalen van deze kwaliteitsnormen beschikt de West-Vlaamse Politieschool over een uiterst gemotiveerd en bekwaam team van personeel en docenten. Zij zijn bereid u te begeleiden en te ondersteunen waar nodig. Niet enkel wanneer u dit zelf vraagt, maar ook wanneer zij tijdens uw opleiding problemen zouden detecteren, reiken zij met veel enthousiasme een helpende hand. (7/11/2022)

Evaluatie aanpak droogteperiode (8 november 2022)

Sinds 10 oktober zijn er nog een beperkt aantal reactieve droogtemaatregelen van kracht. Het permanente onttrekkingsverbod voor de Bornebeek en het bovenstrooms traject van de Hertsbergebeek blijft van kracht. Door de aanwezigheid van blauwalgen zijn er tijdelijk nog gebruiksbeperkingen langs het kanaal Roeselare – Leie en ter hoogte van Fort Lapin langs het kanaal Gent – Oostende. Naar jaarlijkse gewoonte organiseerde de gouverneur een evaluatiemoment met de deelnemers van het provinciaal droogteoverleg. De visuele presentatie van de indicatoren en de verziltingsindicator in het bijzonder is een mooie stap voorwaarts. Het operationeel overleg tussen de waterbeheerders in het IJzerbekken verdient verdere navolging. Voor het afwegingskader is er een duidelijke vraag naar een juridische bekrachtiging van het beslissingsondersteunend instrument. Vanuit de eerste bevindingen met het onttrekkingsloket zijn er alvast enkele suggesties om te overwegen bij een aanpassing van het uitvoeringsbesluit. De handhaving als sluitstuk blijft een aandachtspunt.

Pagina's

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be