Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

maart 2021

Oefening “Arizona Dream” - Bezoek aan schip GEOxyz

Tijdens een werkbezoek aan de oefening van de Luchtmacht 'Arizona Dream' op de luchtmachtbasis van Koksijde maakte de gouverneur kennis met het transportvliegtuig A400M.  Dit toestel wordt voor het eerst ingezet.  De oefening had tot doel het nodige personeel en materieel te ontplooien, dat nodig is om te opereren met een A400M transportvliegtuig.  (24/03/2021)

Op uitnodiging van CEO Patrick Reyntjens, bezocht de gouverneur het nieuwe schip van de firma GEOxyz in Zeebrugge . Het bedrijf is gespecialiseerd in hydrografische, geofysische en geotechnische onderzoeken, is actief in Europa, van Rusland tot aan de Middellandse Zee en verleent wereldwijd specifieke projectondersteuning. (19/03/2021)

Gebruik technologie lokale politie - Overleg CEO MBZ - Eedaflegging aspirant-politieagenten - Dagelijks bestuur West-Vlaamse Politieschool

Een onderzoeksteam van de KU Leuven onderzocht het gebruik van technologie bij de lokale politie en de impact hiervan op de dagelijkse politiepraktijk. De vragen peilden naar de bestaande technologieën in de politiezones.Het tweede deel van de vragenlijst ging in op het mobiel platform ‘Focus’. Op het nationale vlak is er momenteel de uitrol van dit platform. Vanuit West-Vlaanderen is er inzet op innovatie en digitalisering. Vandaar dat de  gouverneur aan alle korpschefs heeft gevraagd om deel te nemen aan het onderzoek. Lore Rooseleers, onderzoeker aan de KU Leuven, bracht de resultaten van het onderzoek naar voren tijdens een digitaal overleg met de gouverneur en de korpschefs. (24/2/2021)

De gouverneur had een overleg met de CEO van de MBZ. Het gesprek situeerde zich in het kader van de rol van de gouverneur als voorzitter van de Task Force Transmigratie (26/02/2021)

U bent al een tijdje in opleiding en vandaag is er een eerste officieel moment, de eedaflegging. Verlies zeker de vijf waarden van de West-Vlaamse politieschool niet uit het oog: discipline, integriteit, ten dienste staan van de maatschappij, respect en pro-actief werken. U heeft een voorbeeldfunctie te vervullen en u moet dat op elk moment ten volle beseffen.” zei de gouverneur ter gelegenheid van de eedaflegging van de aspirant-politieagenten. (02/03/2021)

De gouverneur zat de bijeenkomst van het dagelijks bestuur van de West-Vlaamse Politieschool voor.  De deelnemers bespraken een stand van zaken van de opleidingen en de schietstand.  Er was ook een toelichting over de begroting, de begrotingsopvolging en de rekeningen.  (17/03/2021)

Angst en ravijn

Beste lezer

De 19e-eeuwse Deense filosoof Kierkegaard beschreef angst als ‘een onrust die in je binnenste woont, een onvrede, een disharmonie, een angst voor iets onbekends, een angst voor een mogelijkheid, of voor jezelf’. Angst was voor hem een positief verschijnsel; het was de vooraankondiging van vrijheid, van mogelijkheden, van keuzes. Angst was de bewustwording van je potentieel, en bood je de kans om jezelf te worden. ‘Angst kan men vergelijken met duizeligheid’, schreef Kierkegaard. Angst is wat je ervaart wanneer je naar beneden kijkt in een ravijn, die duizeling, die vlaag van desoriëntatie, die bijna euforisch kan aanvoelen. Het ravijn is angstaanjagend, maar ook aantrekkelijk. Het ravijn was een favoriete metafoor voor Kierkegaard; het stond symbool voor de afstand tussen wie we zijn en wie we kúnnen zijn. Wat je volgens Kierkegaard moest doen om jezelf te bevrijden van je ketenen, om helemaal jezelf te worden: het onbekende in springen. (Daan H. van Voss, ‘Het loon van de angst. Spelen met wapens’, De Groene Amsterdammer, 4.2.2021)

Securitas ICT-inspiratiedag - Persconferentie E3 Saxo Bank Classic

Securitas organiseerde de jaarlijkse ICT-inspiratiedag. De gouverneur woonde deze digitale bijeenkomst bij. Na een terugblik op 10 jaar ICT en technologie lichtte Vlaams minister-president Jan Jambon de impact van ICT en technologie op maatschappelijk en economisch vlak toe. (11/03/2021)

De gouverneur was aanwezig op de  E3 Saxo Bank Classic persconferentie bij Boplan Moorsele-Gullegem. De nieuwe systemen voor beveiliging van de finishlijn en voor de organisatie van coronaveilige events werden er voorgesteld. (15/03/2021)

  • Bron: © E3 Saxo Bank Classic
  • Bron: © E3 Saxo Bank Classic

Beleidsorgaan kustwacht - Audit kustwacht

De vergadering van het beleidsorgaan kustwacht vond plaats via teams. De vergadering startte met de voorstelling van de gemeenschappelijke (Vlaams-federale) audit van de structuur kustwacht. Het audit-team, dat bestaat uit leden van het federale auditbureau (FIA) en leden van Audit Vlaanderen, stelde het opzet van de audit kustwacht voor. Voor dit agendapunt werd de vergadering uitgebreid met de leden van het overlegorgaan kustwacht. Daarna kwamen nog de lopende dossiers ter sprake en was er een terugkoppeling over de werkzaamheden van de subwerkgroepen en de internationale fora. De gouverneur lichtte het dossier kustwachtcentrale uitgebreid toe. (11/03/2021)

Op 16 maart werd de gouverneur geïnterviewd in het kader van de audit ‘Structuur kustwacht’. Deze audit is een initiatief van de kustwachtpartners en werd opgestart als een gezamenlijk project van de federale auditcel (FIA) en Audit Vlaanderen. Deze audit wil de knelpunten in de organisatie en werking van het samenwerkingsverband kustwacht in kaart brengen, met als doel het opstellen van een actieplan om de werkingsprocessen, structuur  en communicatie in ruime zin te optimaliseren.

Overleg ROM - Provinciaal Comité Bevordering Arbeid - Eedaflegging burgemeester Knokke-Heist

 De gouverneur zat het Regionaal Overleg Metropool (ROM) voor, dat voor de eerste keer maal via teams doorging. Dit overlegorgaan streeft gemeenschappelijke Vlaamse standpunten na. De Vlaamse verkozenen die deel uitmaken van het bureau en de algemene vergadering van de EGTS Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai, de Vlaamse medewerkers die deze EGTS opvolgen en een vertegenwoordiger van Transforum vzw maken deel uit van het ROM. De vergadering stond vooral in het teken van de voorbereiding van de algemene vergadering van de Eurometropool van maandag 22 maart 2021.  Duurzame mobiliteit, de bijeenkomsten voor lokaal overleg, de begroting en diverse acties in het kader van de grensoverschrijdende samenwerking waren de belangrijkste punten die werden besproken. (16/03/2021)

De algemene vergadering van het Provinciaal Comité Bevordering Arbeid West-Vlaanderen vond digitaal plaats.  Op de agenda stond een stand van zaken van de activiteiten tijdens en na de  pandemie.  Door de coronapandemie is het interprovinciaal congres in mei 2020 helaas niet doorgegaan. Ook alle andere studiedagen werden noodgedwongen afgelast.  (09/03/2021)

Piet De Groote legde bij de gouverneur de eed af als burgemeester van Knokke-Heist.  Hij volgt wijlen Leopold Lippens op. (11/03/2021)

Overleg corona - Videoboodschap een jaar federale fase corona

Wekelijks nodigde de gouverneur de burgemeesters uit voor een digitaal overleg.  Op de agenda stonden de stand van zaken van de coronacrisis in West-Vlaanderen en de problemen en bezorgdheden. (03/03/2021 en 10/03/2021)

De gouverneur organiseerde een overleg met de zorgsector om een vinger aan de pols te houden wat betreft de belangrijkste corona-gerelateerde problematieken. Dr. Kathia van Egmond (Agentschap Zorg en Gezondheid) en Katrien Gielen (FOD Volksgezondheid) schetsten een stand van zaken. Aansluitend volgden de reacties van de ziekenhuisdirecties en de eerstelijnszorg. (03/03/2021)

De maandelijkse conferentie van gouverneurs vond online plaats. Er was een gesprek met Frank Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, over de coronacrisis. (03/03/2021)

De gouverneur nam deel aan het online overleg met het Nationaal Crisiscentrum. Op de agenda stonden de epidemiologische situatie en de vaccinatiestrategie. (23/2/2021)
Hiernaast organiseerde het Nationaal Crisiscentrum een coördinatievergadering over mobiliteit. De deelnemers bespraken het aanmeldingssysteem NMBS, het geïntegreerd dispositief en de aanpassing van het protocol NMBS. (04/03/2021)

Een jaar geleden werd de federale fase afgekondigd in de strijd tegen het coronavirus. De gouverneur wilde dit niet zomaar voorbij laten gaan en bedankte iedereen voor zijn inzet met een videoboodschap. (12/03/2021)
Link naar filmpje: https://youtu.be/1n0Ttr6cu7A

Strategische stuurgroep water - High level taskforce droogte

De strategische stuurgroep water blikte vooruit naar de CIW-vergadering van 4 maart en besprak de status van de uitrol van de Blue Deal. De projectwerking onder de CIW 2.0 is opgestart en krijgt steeds meer vorm. Er volgde een bespreking van de projectinitiatiedocumenten. (24/02/2021)

Er liggen heel wat projecten op stapel om Vlaanderen weerbaarder te maken tegen droogte. De Blue Deal lijst meer dan 70 acties op. Minister Crevits, minister Peeters en minister Demir gaven voor hun bevoegdheden een overzicht van de investeringsagenda en de bijhorende kredieten. Er was verder een toelichting over de geplande projectoproepen de komende maanden. Ook het reactief afwegingskader kwam aan bod. Het opzet is om bij een volgende droogteperiode, eventueel al deze zomer, met een eerste versie van dit afwegingskader aan de slag te gaan. De volgende high level taskforce is gepland op 14 juni. Dan is alvast voorzien dat ook minister Somers voor zijn bevoegdheden de investeringsagenda toelicht. (8/03/2021)

 

Winnaars campagne 'Veilig naar School' - Campagne 'Verplicht Verlicht' - Project ‘Samen op weg in de Westhoek’

Eind maart 2020 werd de verkeerscampagne 'Veilig naar School' afgerond. Deze campagne is een samenwerking tussen de gouverneur, de vzw Verkeersveilig West-Vlaanderen en het pretpark Bellewaerde Park. Alle West-Vlaamse scholen kregen een uitnodiging om hun eigen verkeersveiligheidsprojecten aan de hand van een dossier voor te stellen. De winnende scholen zijn: De Biesweide uit Beselare voor de lagere scholen en het Land- en Tuinbouwinstituut uit Oedelem voor de secundaire scholen. Door de coronamaatregelen zal de prijsuitreiking in het najaar 2021 plaatsvinden.

De campagne 'Verplicht Verlicht', ontstaan in de politiezone RIHO, focust op de zichtbaarheid van fietsers in de donkere dagen. Samen met gemeenten en scholen namen alle politiezones in West-Vlaanderen de campagne vorig jaar over. De eerste, preventieve, fase startte op 1 september 2020 met educatie in de scholen, sensibilisering via een filmpje op Focus - WTV verspreid naar de scholen en technische controles van de fietsen in vooral lagere scholen. De tweede, repressieve, fase liep van 15 november 2020 tot 28 februari. Hier stond het niet gebruiken van de fietsverlichting en technische fietsinbreuken centraal.

Verkeersveiligheid is heel belangrijk. Elk verkeersongeval is er één te veel. De Boerenbond lanceerde het project 'Samen op weg in de Westhoek' in het  landbouwbedrijf Morlion-Vanpeteghem in Beveren aan de IJzer. Het is een project in het kader van Leader, het Europees programma voor plattelandsontwikkeling.  Doelstelling is het samengaan van verschillende weggebruikers van het platteland te verbeteren. Respect en begrip voor elkaar op de weg vormen de basis van de actie. Leerlingen van de vrije basisschool de Libel uit Leisele woonden de lancering bij. Zij testten de Virtual Reality - brillen, simulaties met miniatuurfiguren en werden bewust gemaakt van de draaicirkels en dode hoeken van landbouwvoertuigen. Ook landbouwers,bewoners en toeristen werden betrokken bij het project. In zijn speech benadrukte de gouverneur het belang van dit initiatief dat ertoe bijdraagt de verkeersveiligheid te verhogen. 

 

Planbegeleidingsgroep Oudlandpolder - Stuurgroep Waterbalansstudie Oudlandpolder

Om de doelstellingen van het Raamakkoord Oudlandpolder te realiseren stelde de Vlaamse regering op 18 december 2020 het landinrichtingsproject Oudlandpolder Fase 1 in. Het landinrichtingsproject omvat het volledige grondgebied van Bredene, De Haan, Blankenberge en Zuienkerke en delen van het grondgebied van Brugge, Jabbeke en Oudenburg. Via een landinrichtingsproject kan een brede waaier aan instrumenten en maatregelen worden ingezet om de inrichting van een open ruimtegebied structureel aan te pakken (grondruil, werken, subsidies…). Een planbegeleidingsgroep waarborgt de inspraak van alle betrokkenen. Op 2 maart was er de eerste bijeenkomst van de planbegeleidingsgroep. Behalve de goedkeuring van het huishoudelijk reglement was het overleg vooral informatief van aard. Zo was er een toelichting over de uitdagingen in het werkingsgebied, de instrumenten binnen het decreet landinrichting, de taken van de planbegeleidingsgroep en de vooropgestelde planning van het landinrichtingsproject. (02/03/2021)

Een eerste actie in het Raamakkoord Oudlandpolder heeft als doel een waterbalansstudie op te starten. Deze studie wil de grondstof aanreiken om de passende infrastructuurwerken uit te voeren en het gebiedsgericht peilbeheer te realiseren. De studie startte op 1 februari  met een inventarisatie van de beschikbare meetgegevens en duurt 15 maanden. Alle partners in het Raamakkoord Oudlandpolder maken tevens deel uit van de stuurgroep voor de uitvoering van deze studie. Op 2 maart  kwam de stuurgroep voor het eerst bijeen en lichtte SumAqua de aanpak toe. (02/03/2021)

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be