Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

mei 2019

Diverse ontvangsten: Marinereservisten - Groep Ubuntu

Van 6 tot 10 mei organiseerde de reserve-eenheid M2TIC (Military and Maritime Trade Interaction & Cooperation) van de Marine een NAVO-top omtrent de samenwerking tussen de marines van de NAVO-landen en de koopvaardij. De gouverneur ontving in zijn Ambtswoning de reservisten van deze eenheid die de civiele koopvaardij ondersteunt. Onder de afdeling Operaties Zeebrugge voeren zij taken van Naval Cooperation and Guidance for Shipping uit voor de Belgische Marine. Voornaamste opdracht is deze van interface tussen de Marine en de koopvaardij. Momenteel neemt de organisatie met personeelsinzet deel aan diverse operaties ook in het buitenland.  (09/05/2019)

Naar aanleiding van de verkiezingen van 26 mei 2019 kwam Ubuntu in april en mei wekelijks op dinsdagnamiddag samen. De groep bestaat uit 10 personen met een verstandelijke beperking die meer wilden weten over de verkiezingen. De gouverneur ontving hen in zijn Ambtswoning. (21/05/2019)

 

Bestuurscomité KULAK en vergadering Wobra

Het bestuurscomité KULAK vond plaats in de Ambtswoning van de gouverneur.  Agendapunten waren het strategisch dossier en Flanders’ Food.  Ook werden enkele personeelsaangelegenheden en de activiteitenkalender besproken. (21/05/2019)

Onder voorzitterschap van de gouverneur vonden de raad van bestuur en de algemene vergadering van de vzw Wobra plaats in Zedelgem. De leden kregen een toelichting bij het jaarverslag 2018 en een terugkoppeling vanuit de werkgroep opleidingen brandweerscholen. Ook de stand van zaken van het businessplan van de brandweerschool stond op de agenda. Tenslotte werd de uitbreiding van de infrastructuur van de brandweerschool besproken en werd de jaarrekening 2018 voorgelegd. (23/5/2019)

 

Overlegorgaan Kustwacht - Veiligheidspost Knokke-Heist

Op woensdag 22 mei 2019 vond onder voorzitterschap van de gouverneur het Overlegorgaan Kustwacht door. De vergadering besteedde ruim aandacht aan het dossier rond de vervuiling van zee en strand en de mogelijke problemen die rijzen bij incidenten met afval. De gouverneur benadrukte het belang van een visie die uitgaat van een integrale ketenbenadering bij incidenten. Verder werd  ook gesproken over het nieuwe scheepvaartwetboek en het project Kustwachtcentrale (MAiDEN). Tenslotte was er een terugkoppeling over de werkgroep windmolenparken en de experts Meeting Norfolk (NACGF). (22/05/2019)

Vanuit veiligheidsoogpunt weten we dat de zee niet altijd zo lieflijk is als ze er soms uitziet. Stromingen, getijden, invloed van weer en wind en zeker ook de temperatuur van het water zorgen jaarlijks voor incidenten.  Een versterkt publiek bewustzijn voor de gevaren op en rond de Noordzee is een aandachtspunt voor al wie met de veiligheid van onze kust is begaan is. Onze kust behoort tot één van de veiligste van Europa. Zorg dragen voor de noodzakelijke veiligheid aan de kust blijft een opdracht voor iedereen: voor overheden, politie, de reddingsdiensten en voor elke toerist. Samen maken we onze veiligheid. Veiligheid is een gedeelde verantwoordelijkheid. Het is me een eer en genoegen om hier aanwezig te zijn. Een grote proficiat aan de gemeenschap van Knokke-Heist en aan iedereen die de realisatie van deze veiligheidspost mogelijk maakte.” zei de gouverneur op de inhuldiging van de Veiligheidspost in Knokke-Heist. (10/05/2019)

 

 

Prijsuitreiking ‘Meest verkeersveilige school van West-Vlaanderen’

Begin april werd de vierde editie van de verkeerscampagne 'Veilig naar School' afgesloten. Een sensibiliseringscampagne die, in een samenwerking tussen de diensten van de gouverneur, de vzw Verkeersveilig West-Vlaanderen en het pretpark Bellewaerde, de veiligheid van schoolgaande jongeren in het verkeer centraal stelt. Tal van scholen dienden hun verkeersveiligheidsproject in om kans te maken op de titel ‘Meest Verkeersveilige school van West-Vlaanderen’. De jury beoordeelde alle projecten en als winnaar van het secundair onderwijs werd het Sint-Franciscus Xaveriusinstituut, Brugge gekozen. Het ingediende project toonde aan dat verkeersveiligheid in deze school hoog op de agenda staat. De inspanningen van deze school om de verkeersveiligheid onder de aandacht te brengen zijn ook bij de jury niet onopgemerkt gebleven. De gouverneur reikte hen de titel  ‘Meest verkeersveilige school’ uit. (21/5/2019)
Winnaar van het lager onderwijs werd basisschool Het Noordveld uit Brugge: “Jullie mogen heel fier zijn dat jullie de winnaar zijn van de wedstrijd van de campagne ‘Veilig naar school’, die ik jaarlijks samen met Bellewaerde, de provincie West-Vlaanderen en de vzw Verkeersveilig West-Vlaanderen organiseer. Maar we fietsen niet alleen. Daarom is het belangrijk dat de fietsers goed de wegcode kennen, een goed uitgeruste fiets hebben en goed zichtbaar zijn. Daarom vind ik het fantastisch dat jullie school hier werk van maakt. Hier op deze school doet men erg zijn best voor een verkeersveilige situatie voor alle leerlingen”. (20/05/2019)

Onze cultuur bepaalt wat wij weten

Beste lezer
‘Westerse mensen geloven maar al te graag dat ze onafhankelijke individuen zijn met eigen kennis en overtuigingen. We denken dat wij zelf hebben geconcludeerd welke informatie klopt, zelf bedacht hebben aan welke waarden we belang hechten en zelf beslissen welke kleren we willen dragen. Maar onderzoek doet juist vermoeden dat wij in zeer hoge mate onze cultuur zijn. Onze cultuur beïnvloedt sterk hoe we de wereld zien en bepaalt daarmee niet alleen wat we willen, maar ook wat we weten. Psychologische studies waarin ervaringen van westerse mensen worden vergeleken met die van mensen uit Oost-Azië laten dat duidelijk zien. In het Westen draait alles om het individu. In landen als China en Japan verkondigde de filosoof Confucius juist ideeën waarin het draait om verbondenheid. Deze culturele basis, die al zo’n 2500 jaar geleden werd gelegd, zie je nog steeds terug als je beide groepen een tijdje naar een aquarium met vissen laat kijken.  Als daarin een school vissen zwemt met eentje duidelijk voorop, omschrijven de meeste mensen in het Westen die vervolgens als de stoere leider. Ook blijkt achteraf dat ze voornamelijk naar die ene vis hebben gekeken. In Oost-Azië omschrijven mensen dezelfde vis daartegen als de vis die zo zielig alleen zwom. Hun blik is niet enkel op deze vis gericht, maar ook op de andere vissen en het aquarium zelf. Beide groepen interpreteren dezelfde situatie volkomen anders: de ene vanuit het individu, de andere vanuit de context. Bovendien zien de groepen ook werkelijk andere dingen, omdat hun ogen zich anders over de situatie bewegen. Zo ervaren mensen de wereld in overeenstemming met hun culturele traditie: onze cultuur bepaalt wat wij weten’. (Alexandra van Ditmars, “Onze cultuur bepaalt wat wij weten” in Filosofie Magazine januari 2019)

Raad van bestuur en algemene vergadering WFIV en dagelijks bestuur WOBRA

Tijdens de raad van bestuur en algemene vergadering WFIV werd de stand van zaken van het masterplan POV besproken, alsook het jaarverslag 2018 en de stand van zaken van de werking van de informatieveiligheidscel. Tenslotte bespraken de leden ook enkele personeelszaken en financiële aangelegenheden. (08/05/2019)
Het dagelijks bestuur van de WOBRA besprak de werking van de Ambulancierschool en de Brandweerschool.  Ook de opleiding redder aan zee kwam aan bod.  Op de agenda stonden tevens enkele financiële aangelegenheden en personeelsdossiers. (06/05/2019)

Informatiemoment Crisiscentrum en OCAD

De gouverneur verwelkomde de deelnemers op het informatiemoment over de werking van het nationaal crisiscentrum en het OCAD:  “Het woord 'dreigingsniveau' heeft ondertussen breed ingang gevonden in ons dagelijks leven, al was het maar door de zichtbare militaire aanwezigheid op straat. Van militairen tot betonblokken, van veiligheidsfouilles tot rugzakkenverboden. Alle maatregelen die burgemeesters op vandaag heel doordracht overwegen en bewust opleggen, behoorden tot een paar geleden zeker niet tot de gewone gang van zaken. Het 'crisiscentrum' klonk ons tot voor kort niet vreemd in de oren, maar had ook niet meteen een zichtbare inhoud of gedaante voor de modale burger. Ook daarin kwam een kenmerkende verandering: vanop dat centrale niveau wordt – daar waar nodig – voortaan bijstand en ondersteuning geleverd tot in de kleinste gemeente van het land. Dit bij alle evenementen waarbij ons openbaar leven onder druk kan komen te staan”. (09/05/2019

Provinciaal netwerkoverleg Agentschap Binnenlands Bestuur, Vlofin en Exello.net

De gouverneur leidde het provinciaal netwerkoverleg Agentschap Binnenlands Bestuur, Vlofin en Exello.net in: “Als Vlaams regeringscommissaris heeft de gouverneur bevoegdheden op het vlak van bestuurlijk toezicht en behartigt hij een aantal Vlaamse coördinatieopdrachten. De gouverneur is een belangrijke schakel tussen het Vlaamse en het lokale niveau. Vanuit die optiek heeft de gouverneur zicht op de wijzigende verhoudingen tussen beide niveaus. Daarin is heel wat veranderd de afgelopen jaren. De rode draad hierin: minder controle enerzijds, anderzijds meer focus op ondersteuning. Het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) maakt al een paar jaar de omslag naar meer ondersteuning en coaching in plaats van louter toezicht. Het provinciaal netwerkmoment moet ABB toelaten om noden op dit vlak te detecteren. Vandaag is er dan ook een informele gedachtewisseling over de belangrijkste tendensen in de adviezen en klachten van het afgelopen jaar. Op die manier is een verdere optimalisatie van de nieuwe rol mogelijk evenals de ontwikkeling van nieuwe ondersteuningsinitiatieven”.  (06/05/2019)

Marine Science meets Maritime Industry 2019

Op 8 mei 2019 organiseerden de Blauwe Cluster en het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) de vijfde editie 'Marine Science meets Maritime Industry'. Op dit event werden bedrijven en kennisinstellingen uitgenodigd om innovatieve ideeën over samenwerking tussen wetenschap en maritieme industrie te bedenken. Het thema van deze editie was de financiering van duurzame business modellen in de blauwe economie. (08/05/2019)

Dienstreis Dublin

In de Ierse hoofdstad Dublin werd een Vlaamse herdenkingstuin geopend. De ‘Flanders Fields Memorial Garden’  is een eerbetoon aan de meer dan 49.000 gevallen Ierse soldaten die tijdens de Eerste Wereldoorlog in Vlaanderen vochten. Hiernaast is het ook een plaats van hoop, vrede, verzoening en bezinning. Tijdens de plechtigheid werd aarde van de slagvelden van Flanders Fields begraven met grond van vier provincies van Ierland  (Leinster, Munster Connacht en Ulster). Het overbrengen van gewijde grond van de Vlaamse velden en de verwerking ervan in de bodem van hun land van herkomst symboliseert de thuiskomst van de soldaten na 100 jaar. Jan Peumans, voorzitter van het Vlaams parlement, Helen McEntee, de Ierse minister van Buitenlandse Zaken, Burgemeester Nial Ring, de gouverneur, gedeputeerde Sabien Lahaye-Battheu, Nic Van der Marliere, de Algemene Vertegenwoordiger van het Verenigd Koninkrijk, en waarnemend secretaris-generaal Freddy Evens woonden de plechtigheid bij. Deze huldiging was het laatste grote herdenkingsevenement van de reeks plechtigheden ‘100 jaar Groote Oorlog’ die tussen 2014 en 2018 plaatsvonden.
De Ambassadeur van Belgie in Ierland, Z.E. de heer Pierre-Emmanuel De Bauw ontving de delegatie in zijn Residentie. De gouverneur had er ook een ontmoeting met H.E.mevrouw Helena Nolan, de Ierse Ambassadeur. Hiernaast woonde de gouverneur in Dublin een werkvergadering over de Brexit bij en een meeting in de haven. (29-30/4/2019)

Pagina's

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be