Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

december 2023

Raad van bestuur en algemene vergadering WPS

De gouverneur zat de laatste vergadering van 2023 van de raad van bestuur en algemene vergadering van de WPS voor.  Tijdens deze vergadering werden de aanstelling van nieuwe leden voor zowel de raad van bestuur als voor de algemene vergadering besproken.  Daarna volgde een stand van zaken van de werking van de school en de schietstand alsook de begrotingsopvolging 2023 en de aanzet van de begroting 2024/2025. (19/12/2023)

Overleg CIW-voorzitter met gouverneurs

Op de halfjaarlijkse bijeenkomst met de CIW-voorzitter kwamen enkele informatieve punten aan bod. De voortgang van de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027, de voorbereidende cyclus voor de stroomgebiedbeheerplannen 2028-2033, de realisaties in het CIW-werkprogramma 2023 en de status van de hervorming van het beheer van de onbevaarbare waterlopen. (11/12/2023)

Bekkenbestuur van het IJzerbekken

(met gedeputeerde Naeyaert als plaatsvervanger voor de gouverneur)
In het bekkenbestuur van het IJzerbekken van 15/12 werd stil gestaan bij de wateroverlast van november 2023 en de taskforce “waterveiligheid IJzerbekken”. Ook de impact van de overstromingen, zoals op de waterkwaliteit kwam aan bod. Verder werd een stand van zaken gegeven van verschillende lopende projecten, waaronder het Strategisch Project IJzer- en Handzamevallei, het Waterlandschap project robuuste waterlopen Westhoek en gebiedsgerichte analyse van de waterkwaliteit voor Langgeleed en Zarrenbeek. Er was een toelichting over de uitbreiding van het model IJzer, de werken in kader van het masterplan kustveiligheid, het project Kustvisie en afspraken over het waterbeheer in het invloedsgebied van het kanaal Plassendale-Nieuwpoort. Tot slot werd het openbaar onderzoek van de watergevoelige open ruimte gebieden onder de aandacht gebracht. (15/12/2023)

40-jarig jubileum van Marelec

‘De uitbreidings- en groeiplannen van Marelec zijn toe te juichen, want ze benadrukken de verankering binnen onze Provincie. Ze zorgen dat kennis en knowhow hier aanwezig blijven als voedingsbodem voor industriële productie en bijhorende werkgelegenheid. Dat men hierbij de roots in Nieuwpoort en de lokale inbedding trouw blijft bij de verdere expansie, bewijst dat Marelec zijn geschiedenis niet vergeet. Laten we dus later vanavond het glas heffen op 40 jaar Marelec - op de prestaties, de herinneringen en het grenzeloze potentieel dat in het verschiet ligt. Op nog vele jaren succes! Bedankt en geniet van de festiviteiten’ zo sprak de gouverneur de aanwezigen toe op de viering van het 40-jarig jubileum van Marelec. (15/12/2023)

Infovergadering getroffenen Heulebeek

Op 11 december vond een infovergadering plaats voor de getroffenen van de wateroverlast in Heulebeek. De gouverneur zei in zijn toespraak: ‘Helaas zal 14 november 2023 en de daaropvolgende dagen bij velen van u in het geheugen gegrift blijven. Vanaf die dag nam ik, na overleg met de burgemeesters van deze betrokken regio, de beslissing om de provinciale fase voor de wateroverlast die ik al op 9 november opstartte voor de Westhoek uit te breiden naar de volledige provincie West-Vlaanderen.

Een provinciale fase is vooral van belang om te bepalen waar bovenlokale middelen moeten opgevorderd worden en bij voorrang op een zo optimaal mogelijke manier moeten ingezet worden.

Binnen die provinciale fase zijn hier in deze regio vooral het opwerpen van de nooddijk voor de bescherming van de wijk Hemelhoek en het inzetten van pompen door de Civiele Bescherming gebeurd. Dit naast de vele inspanningen van brandweer, de technische dienst, private pompen en pompen van Aquafin’. (11/12/2023)

College van Vlaamse gouverneurs

De gouverneur was aanwezig op de vergadering van het college van Vlaamse gouverneurs op het kabinet van Minister Gwendolyn Rutten in Brussel.  De vergadering startte met het ambtelijk overleg waarbij onder andere het digitaal platform jachtplannen, de taskforce Oekraïne en een stand van zaken van de regiovorming en fusies werden besproken.  Aansluitend hierop volgde het politiek overleg waarbij een kennismaking en prioriteiten van de minister op de agenda stonden alsook de prioriteiten en de voornaamste dossiers van de gouverneurs. (11/12/2023)

Overleg biregionale trajectcontrole RN58

Op 9 april 2022 gebeurde een dodelijk verkeersongeval op de kluifrotonde te Rekkem. Hierbij kwamen twee jongeren uit Frankrijk om het leven. Gezien dit niet het eerste dodelijke verkeersongeval was op deze locatie en gezien de quick scan van het dodelijk verkeersongeval, organiseerde de gouverneur van West-Vlaanderen een structurele debriefing in Menen op 22 juni 2022. Hierbij waren de burgemeester van Menen, lokale politie Grensleie, de federale politie West-Vlaanderen, de wegbeheerder AWV en  de korpschef van de lokale politie Moeskroen aanwezig. Uit dit overleg bleek naast een structureel snelheidsprobleem ook de zichtbaarheid problematisch. Daarom werd door het Agentschap Wegen en Verkeer infrastructurele maatregelen genomen (van 2 naar 1 rijstrook – carpoolparkings om de rechtlijnigheid te doorbreken) naast het aanpassen van het snelheidsregime van 90 naar 70 km/u en het herstellen en versterken van de openbare verlichting. Het idee om een bi-regionale trajectcontrole te creëren, werd tevens geopperd als een mogelijke oplossing voor het structurele snelheidsprobleem.  Op 11 december organiseerden de gouverneurs van West-Vlaanderen en Henegouwen samen een opvolgingsvergadering in Moeskroen in aanwezigheid van de burgemeester en korpschef van Moeskroen, de burgemeester en korpschef van Menen/pz Grensleie, AWV,SPW en de parketten van West-Vlaanderen en Henegouwen om de bi-regionale trajectcontrole te bespreken. Het draagvlak enerzijds en de uniforme en geharmoniseerde aanpak aan Vlaamse en Waalse kant anderzijds was het doel van deze vergadering. Zo worden verschillende snelheidsregimes gehanteerd, Vlaams 70 km/u en Waals 90 km/u en 120 km/u op dezelfde weg. Er werd beslist om eerst recente snelheids- en ongevallendata te analyseren vooraleer een gemotiveerd voorstel te formuleren rond de bi-regionale trajectcontrole. (11/12/2023)

Kennismaking met Hannelore Bogaert

Op 4 december bracht Hannelore Bogaert van de Algemene Inspectie Oost- en West-Vlaanderen een bezoek aan de gouverneur. Ze wou kennis maken met de gouverneur en zichzelf voorstellen als kersvers nieuw directeur. Naast de problemen rond aanwerving van de juiste medewerkers, capaciteitsproblemen, het integriteitsbeleid bij politie, kwetsbare interne processen benadrukte mevrouw Bogaert menselijkheid voorop te willen zetten bij de aanpak van en door haar dienst. Er werd ook gesproken over GPDR en de uitdagingen om innovatieve zaken alsnog te realiseren en de samenwerking tussen het comité P en AIG.
De gouverneur wenst mevrouw Bogaert veel succes toe met haar nieuwe uitdaging. (04/12/2023)

Vergadering Bekkenbestuur Brugse Polders

Op 4 december 2023 zat de gouverneur in Damme de vergadering van het bekkenbestuur van de Brugse Polders voor. 2023 was een jaar vol extremen, zowel op vlak van waterschaarste als wateroverlast. Het bekken van de Brugse Polders bleef gelukkig gespaard van kritieke overstromingen. De waterbeheerders gaven hun reflecties mee en aandachtspunten voor de toekomst zoals het verder blijven inzetten op het bovenstrooms vasthouden van het water. Ook het thema Kustveiligheid stond hoog op de agenda. Afdeling Maritieme Dienstverlening en Kust gaf een stand van zaken van de uitvoering van het Masterplan, het Departement MOW over het project Kustvisie die onze kustregio moet beschermen tegen een zeespiegelstijging van 3 meter tegen 2100 en het Departement OMG over de meerlaagse kustveiligheid. Daarnaast lichtte de bekkencoördinator enkele gebiedsgerichte dossiers toe: de hoge overschrijdingen van gewasbestrijdingsmiddelen op de Ringbeek in Wingene-Pittem, PFAS monitoring aan de kust en de lopende projecten binnen het afstroomgebied van de Rivierbeek.  Het bekkenbestuur nam ook kennis van het openbaar onderzoek van 8 watergevoelige openruimtegebieden in het bekken van de Brugse Polders die voorlopig door de Vlaamse Regering zijn aangeduid. (04/12/2023)

Infovergadering burgemeesters Westhoek

Om de bewoners die getroffen zijn door de wateroverlast in het IJzerbekken en in de vallei van de Heulebeek te informeren, hield de gouverneur twee infosessies.  Hij nam dit  initiatief samen met de burgemeesters van de betrokken gemeentebesturen.   De infosessie voor de Westhoek vond plaats in het CC Kruispunt in Diksmuide.  Deze infosessie stond open voor alle bewoners van het IJzerbekken die getroffen zijn door de wateroverlast. (04/12/2023)

Pagina's

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be