Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

oktober 2021

Eefaflegging klassen West-Vlaamse politieschool

“Concreet betekent de eedaflegging dat u plechtig belooft onze democratische wetten te zullen naleven, zowel binnen, als buiten de diensturen.  Want politieman- of vrouw bent u namelijk 24 uur per dagen en 7 dagen per week.  Dit houdt in dat integriteit voor u geen hol begrip is, maar dat u correct handelt, zelfs als u het uniform niet draagt.  Of zoals de schrijver C.S. Lewis het zelfs nog beter omschreef: “integriteit is het goed doen, ook als er niemand kijkt” zei de gouverneur ter gelegenheid van de eedaflegging van de aspirant politieagenten van de klassen 59, 60, 61 en 62. (11/10/2021)

Stuurgroep Kustwachtcentrale

Op maandag 11 oktober zat de gouverneur de “Stuurgroep Kustwachtcentrale” voor. Deze beleidsgroep buigt zich over de mogelijkheden om de digitale informatie-uitwisseling tussen het MIK en het MRCC te optimaliseren, al dan niet met eigen budgetten van de kustwachtpartners.  De leden van de stuurgroep kregen een toelichting over diverse aspecten van EU-gesubsidieerde projecten en er werden concrete afspraken gemaakt met de aangeduide Points of Contact van MIK en MRCC, die het technisch luik van de informatie-uitwisseling zullen in kaart brengen. Er werden verder nog concrete stappen gezet om ook juridisch in de juiste richting te evolueren. (11/10/2021)

Overleg met Björn Prasse

Op maandag 11 oktober had de gouverneur een kennismakingsgesprek met Björn Prasse, de nieuwe burgemeester van Blankenberge.  Hij legde, na de machtswissel, op 25 augustus de eed af als burgemeester van Blankenberge.  Daarmee werd een eind gemaakt aan de onbestuurbaarheid waarin Blankenberge al een tijd zat.  (11/10/2021)

Eerste steenlegging nieuwe campus Sint-Jan Berchmans Avelgem

“Ik ben verheugd te vernemen dat bij het ontwerp van de campus aandacht is geweest voor een veilige schoolomgeving. Verkeersveiligheid is één van mijn topprioriteiten. Zo is de site zelf enkel voor voetgangers en fietsers toegankelijk. Samen met de gemeente is ook gekeken om de benadering naar de campus mee te gaan ontwerpen en werd het parkeerbeleid onder de loep genomen. Naast aandacht voor verkeersveiligheid en een uitmuntende architectuur – zoals blijkt uit de tekeningen - staat ook duurzaamheid centraal in dit project.  Energetisch wordt gekeken om alle eisen vlot te halen” zei de gouverneur ter gelegenheid van de eerste steenlegging van de nieuwe campus van het Sint-Jan Berchmans college in Avelgem. (08/10/2021)

Vergadering Bestuursorgaan VLIZ

Woensdag 6 oktober woonde de gouverneur in Oostende de vergadering bij van het bestuursorgaan van het VLIZ. Een rijkgevulde agenda behandelde onder andere huisvesting, de evaluatie van het VLIZ, het project paardenmarkt en diverse personeels- en financiële aangelegen heden. (06/10/2021)

Beleidsorgaan Kustwacht

Op donderdag 7 oktober ging een digitaal overleg door van het Beleidsorgaan Kustwacht.

Naast de terugkoppelingen van de werkzaamheden van de verschillende werkgroepen (“windmolenparken en FIA” en “luchttoezicht”) werd uitvoerig stilgestaan bij het naderende Belgische voorzitterschap van het EU Coast Guard Functions Forum en daarmee samenhangende dossiers zoals cybersecurity.

De gouverneur maakte tevens van de gelegenheid gebruik om de proof of concept toe te lichten van het initiatief  “monitoring kustlijn door middel van thermische camera’s”,  waar de gouverneur zijn schouders heeft onder gezet. (07/10/2021)

Overleg korpschefs West-Vlaanderen

Op het korpschefsoverleg van West-Vlaanderen op 6 oktober, stelde ik in het kader van verkeersveiligheid, naast de komende gezamenlijke politieacties in het najaar ook een nieuwe analysewerkwijze voor om sneller en korter op de bal te spelen bij dodelijke verkeersongevallen door

- de snelle verwittiging van mijn diensten
- een onmiddellijk analyse van de oorzaken en omstandigheden
- de oprichting, indien nodig, van een structurele debriefing met de wegbeheerder om na te gaan of er op korte (en langere) termijn structurele ingrepen nodig zijn.

Ook bestuurlijke handhaving kwam ter sprake waarbij ik per gemeente en per politiezone een single point of contact (SPOC) vraag naast de ondertekening van het protocol bestuurlijke handhaving door iedere gemeente in onze provincie, lokale politie en parket van West-Vlaanderen. Met bestuurlijke handhaving, in overleg met het parket uiteraard, speel je kort op de bal, “visibiliteit” van de genomen maatregelen verhogen waardoor de bevolking ook ziet dat de klachten ernstig worden genomen. (06/10/2021)

Overleg PVO en CIC

Op vrijdag 24 september besprak de gouverneur onder het voorzitterschap van de procureur-generaal, samen met het openbaar ministerie, vertegenwoordigers van de korpschefs van West-Vlaanderen en de federale politie, op het CIC overleg (communicatie en informatie centrum): 

- de cijfers van de meldingen en snelheid van opname bij de 101 centrale
- de personeelstekorten bij het AIK (arrondissementeel informatie kruispunt)
- de ingebruikname van het RTIC (real time intelligence center) op 1 september. Deze nieuwe dienst bij de federale politie ondersteunt zowel de interventiemedewerkers op het terrein als ordediensten bij evenementen met open scource informatie.

op het PVO (provinciaal veiligheidsoverleg):

- de evaluatie van de zomer aan de kust en de problemen rond een structurele federale ondersteuning
- de evolutie van transmigranten en het gebruik van bootjes aan onze kust
- de introductie van de sharepoint communicatiesite rond bestuurlijke handhaving
- het installeren van een structureel debriefingsorgaan bij dodelijke verkeersongevallen
(24/09/2021)

Regionaal Overleg Metropool

De gouverneur zat op donderdagavond 30 september 2021 de vergadering van het Regionaal Overleg Metropool (ROM) voor dat opnieuw via TEAMS plaatsvond. Het ROM streeft gemeenschappelijke Vlaamse standpunten na. De Vlaamse verkozenen die deel uitmaken van het Bureau en de Algemene Vergadering van de EGTS Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai, de Vlaamse medewerkers die deze EGTS opvolgen en een vertegenwoordiger van Transforum vzw maken deel uit van ROM. De vergadering stond vooral in het teken van de voorbereiding van de Algemene Vergadering van de Eurometropool van maandag 4 oktober 2021.  Punten die aan bod kwamen tijdens dit overleg waren onder meer Het Blauwe Park,  de bijeenkomsten voor lokaal overleg, grensoverschrijdend werk, de balans van activiteiten van de Eurometropool, de verkiezing van het Bureau en het Voorzitterschap van de Eurometropool en een wijziging van de statuten.  Inzake het voorzitterschap is er een wijziging.  Het voorbije werkjaar was de Waal Rudy Demotte voorzitter.  Conform de statuten wordt hij nu opgevolgd door een Vlaamse voorzitter.  Gedeputeerde Jean de Bethune is hiervoor kandidaat. (30/09/2021)

Pagina's

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be