Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

december 2019

Wedstrijd Cercle Brugge – Zulte Waregem - Steun project Kenia

De gouverneur woonde de wedstrijd Cercle Brugge- Zulte Waregem bij. Cercle Brugge stelt jeugdkledij voor het project Kenia ter beschikking. Net voor de aanvang van de wedstrijd vond er een officiële overhandiging van een wedstrijdshirt plaats door Cercle Brugge en ook namens Zulte Waregem. Cercle Brugge heeft als missie om ook maatschappelijke projecten met belang voor het internationaal welzijn te bevorderen. Vorig jaar steunde Cercle Brugge al een project in Dandorra in Kenia voor de Johanna Omolot Foundation. Johanna Omolo was aanwezig op de wedstrijd. Hiernaast was ook Jean-Marie De Plancke aanwezig die deze actie sterk ondersteunt. (21/12/2019)

 

Uitreiking titels Koninklijke Maatschappijen

De overhandiging vandaag van de titel van Koninklijke Maatschappij toont aan dat veel bestuursleden weten hoe ze het rijke West-Vlaamse verenigingsleven levendig kunnen houden. Daarom is deze eretitel een hulde aan deze gangmakers en hun trouwe leden.  De opstart en instandhouding van een vereniging is vaak het initiatief van enkelen, die omwille van hun organisatietalent en gedrevenheid voor veel gelijkstemden een voorbeeldfunctie hebben.  We mogen niet vergeten dat er heel wat moet gedaan worden om een vereniging goed te laten draaien.  Dat verdient onze waardering.  Daarom ook is deze huldiging een passend eerbetoon.” zei de gouverneur tijdens de uitreiking van de titels Koninklijke Maatschappijen. (18/12/2019)

 

Overleg korpschefs - Afscheid korpschef Eddy Van Daele

De gouverneur woonde het overleg met de korpschefs bij.  Hij gaf er een toelichting over de dag van de motorrijder die zal plaatsvinden op 29 maart 2020.  Hij lichtte er ook de overige initiatieven verkeer toe die in 2020 zullen plaatsvinden. (17/12/2020)

De politiezone Het Houtsche nodigde de gouverneur uit voor de afscheidsreceptie van korpschef Eddy Van Daele.  Dit vond plaats in Oostkamp.  (18/12/2019)

Raad van bestuur VLIZ

De gouverneur zat de raad van bestuur van het VLIZ voor.  Op de agenda stonden de terugkoppeling wetenschappelijke commissie, de terugblik van de viering 20 jaar VLIZ, het bezoek van minister Crevits en het werkplan 2020 departement onderzoek en huisvesting. Verder werden personeels- en financiële aangelegenheden besproken. (18/12/2019)

Energy Globe Award Ceremony

De Provincie West-Vlaanderen overtuigde de Energy Globe Foundation met het project op het gebied van de reductie van waterverbruik, in samenwerking met VLAKWA. De Provincie ontving hiervoor de National Energy Globe Award . Dit certificaat werd overhandigd aan de gouverneur, die ook een dankwoord hield. De ceremonie vond plaats in de Residentie van de Ambassadeur van Oostenrijk.  (17/12/2019)
 

Energie

Beste lezer

Elk dier, elke plant is een wonder van efficiëntie, precies afgestemd om elke druppel die erin gaat te gebruiken en om te zetten in iets nieuws. Niet voor niets is de natuur een inspiratie voor ontwerpers, ingenieurs en architecten. Hoe vogels vliegen, hoe bijen hun korf hebben gebouwd, hoe planten naar de zon groeien, hoe een blad zich vormt om zo snel mogelijk licht op te vangen. Waarom is alles zo efficiënt als er zoveel energie beschikbaar is? Simpel: omdat elk levend wezen maar een beperkte hoeveelheid energie kán opnemen. Het is voor elk wezen een puzzel om de energie die hij krijgt maximaal in te zetten, niet alleen om voort te bestaan, maar om te floreren. Om zoveel mogelijk bomen, vlinders, wilde rozen voort te brengen als het ecosysteem toelaat. Alles in een perfect evenwicht met elkaar. Als je goed naar de natuur kijkt, vind je drie dingen terug: harmonie, balans en ritme. Harmonie kunnen we opvatten als niet ingaan tegen wat er gebeurt, maar je aanpassen. Een trekkende eend die met forse tegenwind te kampen heeft, besluit te landen en te wachten op beter weer in plaats van een uitputtingsslag aan te gaan. Balans is het streven naar een evenwicht tussen energie die binnenkomt en energie die eruit gaat. Diezelfde eend zal proberen zoveel graan te eten als nodig voor de inspannende vlucht. Ritme is het dagelijkse, de seizoenscycli en levensfasen die ons allen sturen – de afwisseling van sterke activiteit en rustig herstel.   (‘Levenslessen uit de natuur’ in Happinez 7 – 2019)

Stuurgroep Raamakkoord Oudlandpolder - Eedaflegging Nieuwe Polder van Blankenberge

De stuurgroep Raamakkoord Oudlandpolder had als voornaamste agendapunt de uitwerking van het 1e actieprogramma voor de komende vijf jaar. Het voorstel is onder meer een uitbreiding van het meetnet en een indeling van het gebied in compartimenten om een aangepast peilbeheer mogelijk te maken. Het actieprogramma wordt nu verder verfijnd en wordt begin 2020 definitief. (29/11/2019)

De Algemene Vergadering van de Nieuwe Polder van Blankenberge verkoos op 28 november 2019 een nieuw bestuurslid of gezworene: Kristof Laukens. Kristof legde zijn eed af in handen van de gouverneur. (12/12/2019)

Vergaderingen WPS, WFIV, WOBRA - Eedaflegging West-Vlaamse politieschool

Onder het voorzitterschap van de gouverneur bespraken de leden van de raad van bestuur de werking van de West-Vlaamse Politieschool. Hiernaast stonden de begrotingsopvolging 2019 en de begroting 2020 op de agenda. (5/12/2019)

De leden van de raad van bestuur en de algemene vergadering van het WFIV bespraken de stand van zaken en de afwerking van het masterplan. Overige agendapunten waren de werking van het WFIV, personeelszaken en de financiën. (5/12/2019)

De raad van bestuur van de vzw WOBRA besprak de werking van de school.  Verder werden enkele dossiers personeel en financiën besproken. (12/12/2019)

Verlies daarbij zeker ook de vijf waarden van de West-Vlaamse politieschool niet uit het oog: discipline, integriteit, ten dienste staan van de maatschappij, respect en pro-actief werken.  Deze waarden werden goedgekeurd door de bestuursorganen van de school en worden verwacht geëerbiedigd te worden door alle aspiranten. U heeft namelijk een voorbeeldfunctie te vervullen en u moet dat op elk moment ten volle beseffen.” zei de gouverneur op de eedaflegging van de klas 53-54 van de West-Vlaamse politieschool. (12/12/2019)

Samenwerking met China: onderzoeksprojecten circulair water

De gouverneur verwelkomde de genodigden in zijn Ambtswoning: “Beide provinciebesturen stimuleren hun bedrijven, middenveldorganisaties en onderzoeksinstellingen om samen de stap te zetten naar een koolstofarme economie. Om dit te kunnen doen lanceren ze in juni 2020 opnieuw de joint call ‘Zhejiang – West Flanders Industrial R&D-projects’. Om ook onderzoeksprojecten te steunen die een circulaire omgang met water faciliteren organiseren de Provincie en de POM West-Vlaanderen, TUA West, UGent én Vlakwa & Vito het event van vanavond. Een panel van experten zal u wegwijs maken in de mogelijkheden en de opportuniteiten van het opzetten van onderzoeksprojecten in samenwerking met UGent Campus Kortrijk en hun Chinese partner, Zhejiang University of Technology. Ik hoop alvast dat de organisatoren slagen met het opzet van deze causerie en u kunnen overtuigen om in te stappen in de volgende joint call. Ik geef nu graag het woord aan gedeputeerde Jean de Bethune en initiator van dit project. “(11/12/2019)

Bekkenbestuur IJzerbekken en Brugse Polders

Het bekkenbestuur van het IJzerbekken kwam samen op 10/12/2019.  Het bekkenbestuur nam kennis van de huidige ecologische toestand van de waterlichamen en de uitdagingen die moeten beantwoord worden om verder naar een goede watertoestand te evolueren. Het bekkenbestuur keurde de prioritering van de afstroomgebieden goed in functie van het stroomgebiedbeheerplan 2022-2027 dat momenteel wordt opgemaakt. Er werd teruggekoppeld over de waterschaarste en het droogteoverleg van deze zomer en over de gebiedsgerichte werking voor o.a. Blankaart, Grote Kemmelbeek, Zwaanhofbeek. De toelichting over automatische sturing van waterinname in waterproductiecentrum de Blankaart toonde nogmaals het belang van een goede waterkwaliteit van het oppervlaktewater in het IJzerbekken waaruit het drinkwater geproduceerd wordt. De toelichtingen over projecten voor de Kleine Kemmelbeek en de Bollaertbeek boden inspiratie voor het beperken van afspoeling van sediment en pesticiden naar de waterlopen. (10/12/2019)

Op 11 december 2019 mocht de gouverneur in Bredene de vertegenwoordigers van de Vlaamse en lokale waterbeheerders in het bekkenbestuur van de Brugse Polders verwelkomen. Bekkencoördinator, Katrien Thomaes, gaf er toelichting over de opmaak van de nieuwe stroomgebiedbeheerplannen voor de periode 2022-2027 en schetste hierbij de huidige toestand van de oppervlaktewaterkwaliteit binnen het bekken. Er werden reeds belangrijke kwaliteitsverbeteringen genoteerd voor sommige waterlopen maar we zijn er nog lang niet. In het kader hiervan keurde het bekkenbestuur de prioritering van de afstroomgebieden goed. Fluvius, Koen Demeester, illustreerde het hemelwaterplan Lichtervelde dat inspiratie bood voor andere gemeenten om ook klimaatrobuuste acties uit te werken. De uitvoering van het Raamakkoord voor de Oudlandpolder werd door Jan De Bie van de VLM toegelicht en er wordt werk gemaakt van een actieprogramma. Ook het werkplan 2020 voor de bekkenstructuren werd voorgelegd en goedgekeurd. (11/12/2019)

Pagina's

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be