Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

maart 2021

Werkbezoek oefening “Arizona Dream”

De gouverneur bracht een werkbezoek tijdens de oefening van de Luchtmacht “Arizona Dream” op de luchtmachtbasis van Koksijde.  Daar werd het transportvliegtuig A400M voor het eerst ingezet.  De oefening had tot doel het nodige personeel en materieel te ontplooien, dat nodig is om te opereren met een A400M transportvliegtuig.  (24/03/2021)

Overleg Brexit

Het Nationaal Crisiscentrum organiseerde een cöordinatievergadering online om een algemeen beeld te vormen van de situatie en poolshoogte te nemen van eventuele knelpunten in het kader van de Brexit. (23/03/2021)

Strategische stuurgroep water

De strategische stuurgroep water werd geïnformeerd over de voorbije CIW-bijeenkomst.  Het evaluatierapport droogteperiode 2020 werd aangevuld met een bijdrage uit West-Vlaanderen.  De inzet van het reactief afwegingskader bij een nieuwe droogteperiode wordt voorgelegd aan de Vlaamse regering.  Ook was er een terugkoppeling over de expertenwerkgroep gebiedsgerichte werking water (25 februari), de high level taskforce droogte (8 maart) en de uitrol van de Blue Deal.  De hoofdbrok van de strategische stuurgroep water was echter de projectwerking.  Over het strategisch plan waterbevoorrading was er een toelichting en gedachtewisseling.(24/03/2021)

Bezoek aan schip GEOxyz

De gouverneur bezocht, op uitnodiging van CEO Patrick Reyntjens, het nieuwe schip van de firma GEOxyz in Zeebrugge . Het bedrijf is gespecialiseerd in hydrografische, geofysische en geotechnische onderzoeken en is actief in Europa, van Rusland tot aan de Middellandse Zee en verleent wereldwijd specifieke projectondersteuning. (19/03/2021)

Gebruik technologie lokale politie - Overleg CEO MBZ - Eedaflegging aspirant-politieagenten - Dagelijks bestuur West-Vlaamse Politieschool

Een onderzoeksteam van de KU Leuven onderzocht het gebruik van technologie bij de lokale politie en de impact hiervan op de dagelijkse politiepraktijk. De vragen peilden naar de bestaande technologieën in de politiezones.Het tweede deel van de vragenlijst ging in op het mobiel platform ‘Focus’. Op het nationale vlak is er momenteel de uitrol van dit platform. Vanuit West-Vlaanderen is er inzet op innovatie en digitalisering. Vandaar dat de  gouverneur aan alle korpschefs heeft gevraagd om deel te nemen aan het onderzoek. Lore Rooseleers, onderzoeker aan de KU Leuven, bracht de resultaten van het onderzoek naar voren tijdens een digitaal overleg met de gouverneur en de korpschefs. (24/2/2021)

De gouverneur had een overleg met de CEO van de MBZ. Het gesprek situeerde zich in het kader van de rol van de gouverneur als voorzitter van de Task Force Transmigratie (26/02/2021)

U bent al een tijdje in opleiding en vandaag is er een eerste officieel moment, de eedaflegging. Verlies zeker de vijf waarden van de West-Vlaamse politieschool niet uit het oog: discipline, integriteit, ten dienste staan van de maatschappij, respect en pro-actief werken. U heeft een voorbeeldfunctie te vervullen en u moet dat op elk moment ten volle beseffen.” zei de gouverneur ter gelegenheid van de eedaflegging van de aspirant-politieagenten. (02/03/2021)

De gouverneur zat de bijeenkomst van het dagelijks bestuur van de West-Vlaamse Politieschool voor.  De deelnemers bespraken een stand van zaken van de opleidingen en de schietstand.  Er was ook een toelichting over de begroting, de begrotingsopvolging en de rekeningen.  (17/03/2021)

Angst en ravijn

Beste lezer

De 19e-eeuwse Deense filosoof Kierkegaard beschreef angst als ‘een onrust die in je binnenste woont, een onvrede, een disharmonie, een angst voor iets onbekends, een angst voor een mogelijkheid, of voor jezelf’. Angst was voor hem een positief verschijnsel; het was de vooraankondiging van vrijheid, van mogelijkheden, van keuzes. Angst was de bewustwording van je potentieel, en bood je de kans om jezelf te worden. ‘Angst kan men vergelijken met duizeligheid’, schreef Kierkegaard. Angst is wat je ervaart wanneer je naar beneden kijkt in een ravijn, die duizeling, die vlaag van desoriëntatie, die bijna euforisch kan aanvoelen. Het ravijn is angstaanjagend, maar ook aantrekkelijk. Het ravijn was een favoriete metafoor voor Kierkegaard; het stond symbool voor de afstand tussen wie we zijn en wie we kúnnen zijn. Wat je volgens Kierkegaard moest doen om jezelf te bevrijden van je ketenen, om helemaal jezelf te worden: het onbekende in springen. (Daan H. van Voss, ‘Het loon van de angst. Spelen met wapens’, De Groene Amsterdammer, 4.2.2021)

Securitas ICT-inspiratiedag - Persconferentie E3 Saxo Bank Classic

Securitas organiseerde de jaarlijkse ICT-inspiratiedag. De gouverneur woonde deze digitale bijeenkomst bij. Na een terugblik op 10 jaar ICT en technologie lichtte Vlaams minister-president Jan Jambon de impact van ICT en technologie op maatschappelijk en economisch vlak toe. (11/03/2021)

De gouverneur was aanwezig op de  E3 Saxo Bank Classic persconferentie bij Boplan Moorsele-Gullegem. De nieuwe systemen voor beveiliging van de finishlijn en voor de organisatie van coronaveilige events werden er voorgesteld. (15/03/2021)

  • Bron: © E3 Saxo Bank Classic
  • Bron: © E3 Saxo Bank Classic

Beleidsorgaan kustwacht - Audit kustwacht

De vergadering van het beleidsorgaan kustwacht vond plaats via teams. De vergadering startte met de voorstelling van de gemeenschappelijke (Vlaams-federale) audit van de structuur kustwacht. Het audit-team, dat bestaat uit leden van het federale auditbureau (FIA) en leden van Audit Vlaanderen, stelde het opzet van de audit kustwacht voor. Voor dit agendapunt werd de vergadering uitgebreid met de leden van het overlegorgaan kustwacht. Daarna kwamen nog de lopende dossiers ter sprake en was er een terugkoppeling over de werkzaamheden van de subwerkgroepen en de internationale fora. De gouverneur lichtte het dossier kustwachtcentrale uitgebreid toe. (11/03/2021)

Op 16 maart werd de gouverneur geïnterviewd in het kader van de audit ‘Structuur kustwacht’. Deze audit is een initiatief van de kustwachtpartners en werd opgestart als een gezamenlijk project van de federale auditcel (FIA) en Audit Vlaanderen. Deze audit wil de knelpunten in de organisatie en werking van het samenwerkingsverband kustwacht in kaart brengen, met als doel het opstellen van een actieplan om de werkingsprocessen, structuur  en communicatie in ruime zin te optimaliseren.

Overleg ROM - Provinciaal Comité Bevordering Arbeid - Eedaflegging burgemeester Knokke-Heist

 De gouverneur zat het Regionaal Overleg Metropool (ROM) voor, dat voor de eerste keer maal via teams doorging. Dit overlegorgaan streeft gemeenschappelijke Vlaamse standpunten na. De Vlaamse verkozenen die deel uitmaken van het bureau en de algemene vergadering van de EGTS Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai, de Vlaamse medewerkers die deze EGTS opvolgen en een vertegenwoordiger van Transforum vzw maken deel uit van het ROM. De vergadering stond vooral in het teken van de voorbereiding van de algemene vergadering van de Eurometropool van maandag 22 maart 2021.  Duurzame mobiliteit, de bijeenkomsten voor lokaal overleg, de begroting en diverse acties in het kader van de grensoverschrijdende samenwerking waren de belangrijkste punten die werden besproken. (16/03/2021)

De algemene vergadering van het Provinciaal Comité Bevordering Arbeid West-Vlaanderen vond digitaal plaats.  Op de agenda stond een stand van zaken van de activiteiten tijdens en na de  pandemie.  Door de coronapandemie is het interprovinciaal congres in mei 2020 helaas niet doorgegaan. Ook alle andere studiedagen werden noodgedwongen afgelast.  (09/03/2021)

Piet De Groote legde bij de gouverneur de eed af als burgemeester van Knokke-Heist.  Hij volgt wijlen Leopold Lippens op. (11/03/2021)

Overleg corona - Videoboodschap een jaar federale fase corona

Wekelijks nodigde de gouverneur de burgemeesters uit voor een digitaal overleg.  Op de agenda stonden de stand van zaken van de coronacrisis in West-Vlaanderen en de problemen en bezorgdheden. (03/03/2021 en 10/03/2021)

De gouverneur organiseerde een overleg met de zorgsector om een vinger aan de pols te houden wat betreft de belangrijkste corona-gerelateerde problematieken. Dr. Kathia van Egmond (Agentschap Zorg en Gezondheid) en Katrien Gielen (FOD Volksgezondheid) schetsten een stand van zaken. Aansluitend volgden de reacties van de ziekenhuisdirecties en de eerstelijnszorg. (03/03/2021)

De maandelijkse conferentie van gouverneurs vond online plaats. Er was een gesprek met Frank Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, over de coronacrisis. (03/03/2021)

De gouverneur nam deel aan het online overleg met het Nationaal Crisiscentrum. Op de agenda stonden de epidemiologische situatie en de vaccinatiestrategie. (23/2/2021)
Hiernaast organiseerde het Nationaal Crisiscentrum een coördinatievergadering over mobiliteit. De deelnemers bespraken het aanmeldingssysteem NMBS, het geïntegreerd dispositief en de aanpassing van het protocol NMBS. (04/03/2021)

Een jaar geleden werd de federale fase afgekondigd in de strijd tegen het coronavirus. De gouverneur wilde dit niet zomaar voorbij laten gaan en bedankte iedereen voor zijn inzet met een videoboodschap. (12/03/2021)
Link naar filmpje: https://youtu.be/1n0Ttr6cu7A

Pagina's

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be