Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Over de afdeling

Het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) werkt voor gemeenten, OCMW's, provincies, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, autonome gemeente- en provinciebedrijven en eredienstbesturen.

ABB creëert een kader voor een kwaliteitsvol, efficiënt en samenhangend Vlaams beleid over het binnenlands bestuur, de steden, de inburgering en integratie, zodat lokale en provinciale besturen en de organisaties uit de inburgerings- en integratiesector een kwaliteitsvolle dienstverlening kunnen bieden aan de burger.

Sinds 1 oktober 2015 werken de collega’s van ABB West-Vlaanderen op een nieuwe locatie:
Vlaamse Overheid
Agentschap Binnenlands Bestuur
Vlaams Administratief Centrum
Jacob van Maerlantgebouw
Koning Albert I-laan 1-2 / bus 103
8200 Brugge

Algemeen telefoonnummer: 050 - 24 84 11
Fax: 050 - 24 84 05 
E-mail: secretariaatABBWest-Vlaanderen@bz.vlaanderen.be


Maar eerst even terug in de tijd:

Sinds 1 januari 2015 werkt het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) volgens een nieuwe organisatiestructuur; intern gekend als ABB2.15.

Er werden drie horizontale afdelingen gecreëerd:

1.    Afdeling Beleidscoördinatie & kenniscentrum
2.    Afdeling HR- en Organisatieontwikkeling
3.    Afdeling Facility & ICT

Daarnaast vijf verticale afdelingen:

1.    Afdeling Lokale Financiën
2.    Afdeling Lokale Samenwerking, Verzelfstandiging en Personeel
3.    Afdeling Lokale Organisatie en Werking
4.    Afdeling Beleid Steden, Brussel en Vlaamse Rand
5.    Afdeling Gelijke Kansen, Integratie & Inburgering

In het VAC Brugge kan men terecht bij de volgende afdelingen met hun respectievelijke contactpersonen:

Afdeling Facility & ICT

Taken: 
•    Logistiek en facility
•    ICT & programma digitalisering
•    Informatie- & kennisbeheer
•    Huisvesting, post en verzending
•    Welzijn op het werk (materiële aspecten), arbeidsgeneeskunde
•    Dienstvoertuigen
•    Ondersteunt de werking van de verticale afdelingen.
•    Omvat het locatiesecretariaat en is het centraal aanspreekpunt voor ABB in West-Vlaanderen.

Team Facility & ICT West-Vlaanderen

•    Teamverantwoordelijke: Tommy Baes
•    Tel. 050 - 248 444

Afdeling Lokale Financiën
Taken:

 •  Beleidsvoorbereiding en beleidsevaluatie inzake de beleids-en beheerscyclus van de lokale besturen en inzake de financiële stromen, meer bepaald de fondsen, de infrastructuursubsidies en de lokale fiscaliteit; de afdeling fungeert op dit vlak als een kenniscentrum;
 • Dossierbehandeling in het kader van het bestuurlijk toezicht op de meerjarenplannen, budgetten, jaarrekeningen, overrulingen en herschikkingen van leningen van de lokale besturen en op de lokale fiscaliteit
 • Digitale rapportering in het kader van de beleids-en beheerscyclus en het opmaken van controlerapporten in het kader van het bestuurlijk toezicht
 • Permanente monitoring van de financiële toestand van de lokale besturen
 • ESR-rapportering en waarborgenregeling
 • Organisatie en ondersteuning van de begeleidingscommissie in het kader van saneringsleningen met waarborg van de Vlaamse regering
 • Ondersteuning van de minister en van de provinciegouverneurs met betrekking tot de onder punt 1 tot en met punt 6 vermelde materies
 • Adviseren, informeren en faciliteren van de belanghebbenden met betrekking tot de onder punt 1 tot en met punt 6 vermelde materies
 • Beheer gewestelijk ontvangers
 • Subsidiecontrole stedenbeleid, integratie en inburgering
 • Beheer van de financiële stromen naar de lokale besturen, meer bepaald van de fondsen en van de infrastructuursubsidies.
 • Beleidsvoorbereiding en beleidsevaluatie inzake financiën kerkbesturen
 • Bestuurlijk toezicht op jaarrekeningen kerkbesturen
 • Bestuurlijk toezicht op meerjarenplannen en budgetten kerkbesturen
 • Informeren van belanghebbenden m.b.t. voormelde materies inzake kerkbesturen
 • Ondersteuning van de minister en de gouverneur m.b.t. voormelde materies inzake kerkbesturen

Deze afdeling omvat drie teams.

Team Financiën Lokale Besturen

 • Teamverantwoordelijke: Nele Labat
 • Tel. 050 – 24 84 36

Team Financiën Eredienstbesturen

 • Teamverantwoordelijke: Susy Vlamynck
 • Tel. 050 – 24 84 43

Team Fiscaliteit

 • Teamverantwoordelijke: Michaël Cornelis
 • Tel. 050 – 24 84 45

Afdeling Lokale Samenwerking, Verzelfstandiging en Personeel

Taken:

 • beleidsvoorbereiding en beleidsevaluatie inzake de lokale samenwerking en verzelfstandiging, het lokaal personeelsbeleid en het statuut van en de tuchtregeling voor lokale mandatarissen
 • dossierbehandeling in het kader van het bestuurlijk toezicht op de lokale besturen met betrekking tot de onder punt 1 vermelde materies
 • ondersteuning van de minister en van de provinciegouverneurs met betrekking tot de onder punt 1 vermelde materies
 • adviseren, informeren en faciliteren van de belanghebbenden met betrekking tot de onder punt 1 vermelde materies

Deze afdeling omvat twee teams.

Team personeel

 • Teamverantwoordelijke: Marthe Claeys
 • Tel. 050 – 24 84 51

Team samenwerking & verzelfstandiging

 • Contactpersoon: Pieter Van Maldegem
 • Tel. 050 – 24 84 61

Afdeling Lokale Organisatie en Werking

Taken:
Beleidsvoorbereiding en beleidsevaluatie inzake:

 • de organisatie en werking van de lokale besturen en de samenstelling en de bevoegdheden van hun bestuursorganen, met inbegrip van de participatie van de burger en de openbaarheid van bestuur, ruimtegebonden aangelegenheden, zoals overheidsopdrachten en patrimonium, gesubsidieerde infrastructuur, PPS-constructies, begraafplaatsen en lijkbezorging, onteigeningen.
 • dossierbehandeling in het kader van het bestuurlijk toezicht op de lokale besturen met betrekking tot de onder punt 1 vermelde materies en de klachtenbehandeling inzake ruimtelijke ordening en milieu
 • ondersteuning van de minister en van de provinciegouverneur inzake ruimtegebonden aangelegenheden met betrekking tot de onder punt 1 en 2 vermelde materies
 • adviseren, informeren en faciliteren van de belanghebbenden met betrekking tot de onder punt 1 vermelde materies.

Deze afdeling omvat twee teams:

Team Organisatie & Werking

 • Teamverantwoordelijke: Caroline Dumoulin 
 • Tel. 050 - 248 478

Team Ruimtegebonden Aangelegenheden

 • Teamverantwoordelijke: Domien Decloedt
 • Tel. 050 - 248 471

Afdeling Gelijke Kansen, Integratie en Inburgering 

Deze afdeling fungeert, zoals bepaald in artikel 4 van het kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003, als beleidsvoorbereidende entiteit voor het extern verzelfstandigd agentschap Integratie en Inburgering en voor het extern verzelfstandigd agentschap Toegankelijk Vlaanderen, en staat onder meer in voor:

 • de voorbereiding en evaluatie van het verticale beleid inzake integratie en inburgering en met betrekking tot gelijke kansen
 • de vaststelling van inbreuken en opleggen van geldboetes met betrekking tot het inburgeringsbeleid
 • de verdeling van werking- en projectsubsidies.

Team Handhaving Inburgering

 • Teamverantwoordelijke: Gudrun De Muyter
 • Tel. 050 – 24 84 15


Relatiebeheerder bij gouverneur W-Vl.

Tenslotte kan u bij onze dienst ook de relatiebeheerder bij de Gouverneur van West-Vlaanderen contacteren.

 • Heidi Godderis : adviseur - relatiebeheerder
 • Tel. 050 – 24 84 24

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be