Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

januari 2021

Coördinatievergadering Brexit

De gouverneur woonde een door het nationaal crisiscentrum georganiseerde digitale coördinatievergadering bij.  De bedoeling was een algemeen beeld te vormen over de situatie en om polshoogte te nemen van eventuele knelpunten in het kader van de Brexit. (21/01/2021)

 

Informatiemoment stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027

Als voorzitter van de bekkenbesturen IJzer en Brugse Polders en co-voorzitter van het bekkenbestuur van het Leiebekken, heette de gouverneur iedereen hartelijk welkom op dit informatiemoment over de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 die momenteel in openbaar onderzoek zijn.  “Komen tot een robuust watersysteem is één van de grootste uitdagingen voor de komende jaren. Ook al is de kwaliteit van onze waterlopen de laatste decennia aanzienlijk verbeterd, toch zijn we nog steeds ver verwijderd van de gewenste goede ecologische toestand. Ook wat betreft waterkwantiteit zijn de uitdagingen voor de toekomst groot. De gevolgen van klimaatverandering laten zich voelen. De voorbije jaren hadden we te kampen met langdurige droogte en waterschaarste tot gevolg. Het watersysteem staat steeds meer onder druk. Zeker in West-Vlaanderen dat sterk afhankelijk is van water uit stroomopwaartse stroomgebieden. De watervraag is groot: drinkwater wordt voor een groot deel geproduceerd uit oppervlaktewater, de landbouwgewassen hebben irrigatiewater nodig, bedrijven hebben proceswater nodig, natuurgebieden,… En het aanbod is beperkt. Het poldergebied kent daarbij ook een toenemende verzilting tijdens langdurige droge periodes.” zei de gouverneur. (22/1/2021)

Ontvangst ereconsul Jan Lagasse

Jan Lagasse, voormalig CEO van North Sea Port, werd voor een beleefdheidsbezoek ontvangen door de gouverneur.  De heer Lagasse werd door het Koninkrijk der Nederlanden aangesteld als honorair consul-generaal (ereconsul) voor de provincies West- en Oost-Vlaanderen.  Hij zal in die provincies de belangen behartigen van Nederlandse burgers en bedrijven.  De heer Lagasse heeft een lange staat van dienst in het (Nederlandse) bedrijfsleven en heeft zich de afgelopen jaren sterk ingezet voor de versterking van de grensoverschrijdende samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland. (18/01/2021)

Algemene vergadering EGTS

De gouverneur woonde op dinsdagmiddag 19 januari 2021 de Algemene Vergadering van de EGTS West-Vlaanderen/Flandre-Dunkerque-Côte d’Opale bij in het gemeentehuis van De Panne.  Op deze vergadering werd de evaluatie van deze EGTS voorgesteld en besproken. Deze evaluatie werd aan Vlaamse kant uitgevoerd door het Centrum voor Lokale Politiek van de Universiteit Gent en aan Franse kant door l’Agence d’urbanisme et de développement de la région Flandre-Dunkerque (AGUR).  Daarnaast werd ook het oriënterend begrotingsrapport voorgesteld.  Voorafgaand aan deze Algemene Vergadering werd op vrijdagnamiddag 15 januari 2021 de evaluatie ook al eens besproken met de Vlaamse leden van de Algemene Vergadering in de lokalen van de EGTS te Veurne. (19/01/2021)

Etude Stratégique Wateringues 2020

In het kader van het actieplan van Programme d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI) laat het Franse Institution Intercommunale des Waterinques (IIW) een prospectieve studie uitvoeren op middellange en lange termijn rekening houdend met de voorspelbare gevolgen van de klimaatverandering. De studie zal zich hoofdzakelijk richten op de preventie van overstromingsrisico en de watervoorraden.  De studie werd uitbesteed aan de studiebureaus Setec-Hydratec en Sépia Conseils en werd eind november opgestart. Op vrijdagvoormiddag 15  januari 2021 nam de gouverneur deel aan een videoconferentie waarin de doelstellingen van deze studie evenals de modaliteiten voor de uitvoering ervan, werden toegelicht. (15/01/2021)

Coördinatievergaderingen Brexit - Overleg Places of Refuge

Het Nationaal Crisiscentrum organiseerde digitale coördinatievergaderingen over de Brexit.  De gouverneur woonde deze vergaderingen bij. De deelnemers kregen er een stand van zaken en een overzicht van de situatie. Hiernaast kwam de monitoring aan bod. (6 en 15/1/2021)

De gouverneur nam deel aan het digitaal overleg Places of Refuge. De werking van de high level stuurgroep in verband met digitale maritieme systemen en diensten was er geagendeerd.  Verder kwam de stand van zaken van diverse lopende projecten aan bod.  Tenslotte werden de Europese richtlijnen besproken. (12/01/2021)

Overleg ziekenhuizen en eerstelijnszones - Overleg Westtoer

Op het digitaal overleg met de vertegenwoordigers van de ziekenhuizen en de eerstelijnszones was er een voorstelling van de communication vaccination update .  Daarnaast bespraken de deelnemers het faseplan van de vaccinaties. De gouverneur kreeg ook een update van de epidemiologische situatie. (13/01/2021)

Tijdens een overleg met Westtoer stelde de gouverneur vast dat een creatief team aan het werk is geweest om een andere beleving van en in West-Vlaanderen te organiseren. Sommige vernieuwingen zijn zelfs een ‘blijver’ zoals de druktebarometer die nog verder wordt verfijnd. Westtoer heeft zich sterk ingezet als regionale katalysator om alle getroffen sectoren te betrekken bij een globaal plan ter ondersteuning van de toeristische economie. Door een permanent contact met alle actoren en het stimuleren van een cultuur van onderlinge solidariteit kon een financieel hulppakket worden samengebracht met de steun van het West-Vlaamse provinciebestuur. De gigantische impact van de pandemie op het toeristische aanbod heeft aangezet tot het ontdekken van nog onbekende opportuniteiten die onze provincie te bieden heeft. De 'vergroening' van het toerisme is alvast een fundamentele optie waarop het komende decennium structureel zal worden ingezet. (22/12/2020)

Bestuurscomité Kulak

Het bestuurscomité van de KULAK verliep digitaal.  De gouverneur nam hieraan deel. Volgende punten werden besproken: de onderzoekssamenwerking met VIVES en het verslag van de laatste  bijeenkomst van het Postuniversitair Centrum (PUC).   Tenslotte volgde een presentatie over de Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen Campus Brugge. (12/01/2021)

Digitale nieuwjaarsreceptie Provincie - MOVI-netwerk

Door de coronamaatregelen was er geen traditionele nieuwjaarsreceptie voor het personeel in het Concertgebouw in Brugge.  Als alternatief organiseerde de Provincie een digitale nieuwjaarsreceptie.  De gouverneur, de gedeputeerden en de provinciegriffier blikten er terug op het voorbije jaar en keken hoopvol vooruit naar het nieuwe jaar. (04/01/2021)

De gouverneur nam deel aan het digitaal netwerkmoment van het MOVI-netwerk Vlaanderen.  Christophe De Jaeger gaf er een toelichting over Gluon, een platform voor kunst, wetenschap en technologie.  Dit platform heeft tot doel kunstenaars, wetenschappers, technologen en economen samen te brengen en na te gaan welke samenwerking mogelijk is.  (17/12/2020)

Pagina's

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be