Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

februari 2020

Internationale Scheldecommissie

De gouverneur had een overleg met de Internationale Scheldecommissie. Deze internationale Scheldecommissie is een intergouvernementele organisatie voor de coördinatie van gemeenschappelijke acties en het gemeenschappelijk beheer van de waterkwaliteit en -kwantiteit (oppervlaktewater en grondwater) met als doel een duurzaam en geharmoniseerd waterbeleid, op het internationaal niveau in het Scheldestroomgebied. (13/02/2020)

CIC en PVO overleg

Op 17 februari werd het CIC (communicatie en informatie centrum) en PVO (provinciaal veiligheidsoverleg) georganiseerd. In dit forum voorgezeten door de Procureur-Generaal, ditmaal vervangen door de advocaat-generaal, zetelen: de gouverneur, de procureur des konings West-Vlaanderen, de dirco en dirjud van de federale politie West-Vlaanderen en de afgevaardigde korpschefs. Tijdens het CIC-overleg werd het jaarverslag van het CIC beter bekend als de 101, gepresenteerd. De cijfers werden vergeleken met de vorige jaren. Zowel personeel, financiën, nieuwe technologieën en de stand van zaken kwamen aan bod. Vervolgens werd een presentatie gegeven door Eddy Naessens, diensthoofd SICAD bij de federale politie over de stand van zaken van de stuurgroep SICAD (communicatie- en informatiedienst arrondissement) waarbij een visie werd ontwikkeld over de samenwerking van het CIC en de aparte dispachtings van sommige politiezones. Ook hier werd overlegd over personeel, financiën en nieuwe technologieën. Voor hoofdcommissaris Eddy Naessens die met pensioen gaat was dit zijn laatste overleg. De gouverneur dankte hem voor zijn jarenlange inzet en feliciteerde hem met het ontwikkelen van de visie via de stuurgroep. De vergadering wenst hem succes naar de toekomst toe. Op het PVO-overleg werd de problematiek van de transmigranten en de problemen inzake de samenwerking rond financiering van middelen, besproken. Tevens werd het project voor de haven van Zeebrugge toegelicht, werd een korte feedback gegeven over het overleg op 3 februari met AWV (Vlaams Gewest – Afdeling Wegen en Verkeer) voor de trajectcontroles en werd de analyse van de dodelijke verkeersongevallen 2018 toegelicht.

Werklunch met directeur-generaal federale politie

De gouverneur ontmoette de directeur-generaal ad interim van de federale politie, Dominique Van Ryckeghem samen met haar beleidsmedewerker Els Cleemput, de dirco en dirjud van de federale politie, met name Alain De Laender en Kurt De Soete.  Op de agenda stonden thema’s zoals de financiering van innovatie binnen de problematiek van de transmigratie, de noodzaak tot een sterke federale politie, de financiering van de politieschool, een nieuwe locatie voor een moderne dispatching. (13/02/2020)

Overleg trajectcontrole

Uit de analyse van de dodelijke verkeersongevallen 2018 in West-Vlaanderen blijkt dat er gemiddeld sneller gereden wordt in onze provincie dan in de rest van Vlaanderen. Er is een duidelijk causaal verband tussen de ernst van het ongeval en de snelheid van de betrokken voertuigen.  Om de doelstelling “minder verkeersdoden” te halen, moet de snelheid naar beneden. AWV (Agentschap wegen en verkeer) plaatste 23 trajectcontroles in West-Vlaanderen. Deze dienen geactiveerd te worden door een protocol tussen AWV en de betrokken burgemeesters. Daarom plande de gouverneur op 3 februari een overleg met alle betrokken actoren. Er werd afgesproken om de opmerkingen te verwerken in de samenwerkingsakkoorden om zo, de trajectcontrole, zo snel als mogelijk te kunnen activeren. Het doel is NIET “meer” verkeersovertredingen maar effectief de snelheid te doen dalen en daardoor de verkeersveiligheid te doen stijgen. Trajectcontroles blijken effectiever dan flitspalen omdat de snelheid over een langer traject wordt geregeld”. (03/02/2020)

Oefening 'Colditz'

Op woensdag 12 februari 2020 organiseerde de dienst noodplanning van de gouverneur van West-Vlaanderen, samen met zowel de directie van het Penitentiair Complex Brugge als de vertegenwoordigers van parket, politie, brandweer en medische diensten een rampoefening. Deze oefening kreeg de codenaam ‘Colditz’ en simuleerde een ernstig incident met meerdere gewonden binnen de muren van de gevangenis. Het was gelukkig een test. De verschillende betrokken hulpverleningsdiensten oefenden hun multidisciplinaire samenwerking.  Ook de noodcentrales – noodcentrale 112 en 101 – namen deel aan de oefening. Zij stonden in voor het alarmeren van de betrokken diensten. De operationele coördinatie vond plaats in de buurt van de gevangenis en in het Politiehuis van Brugge. De crisiscel van de gouverneur kwam voor de beleidscoördinatie bijeen in het Kamgebouw in Brugge. Na afloop van de oefening volgde alvast een eerste hot-debriefing. Daaruit bleek dat alle deelnemers de oefening vrij realistisch en erg interessant vonden. Er kwamen ook tal van aandachtspunten en suggesties naar voor die verder zullen uitgewerkt worden tijdens de grondige evaluatie van de volledige oefening, die nog volgt. Na de evaluatie volgt de verwerking van de bevindingen en zal het bestaande provinciaal Bijzonder Nood- en Interventieplan geactualiseerd worden.

Opening nieuw commissariaat

“Veiligheid is al lang niet meer het monopolie van de politiediensten. De commerciële wereld heeft een issue met grote marktwaarde ontdekt. De burger verwacht een “smart service” die beantwoordt aan de vigerende marktverwachtingen. De publieke partner moet zich noodgedwongen maar duidelijk positioneren binnen een complementair model. Hij moet zich onmisbaar maken door het leveren van een unieke meerwaarde binnen een sector waar budgetten determinerend zijn voor het aanbieden van real time flexibele services gebaseerd op de meest performante technologie. De evolutie van “meer blauw op straat” naar “een performante politie online” is onontwijkbaar” zei de gouverneur op de opening van het nieuw politiehuis in Oostende. (30/01/2020)

Opening nieuwe brandweerkazerne Deerlijk

“Met een structuur gebaseerd op 4 hulpverleningszones is de schaalvergroting bij de brandweer in onze kustprovincie een stuk groter dan bij de politie, die nog op 19 zones berust. De uitdaging van de hulpverleningszones is te groeien van een puur repressieve organisatie, met een specifieke focus op brand en ongevallen, naar een moderne slagkrachtige organisatie die geïntegreerd werkt binnen een ruimere multi- en trans disciplinaire context van hulpverlening. Dit om maatschappelijk relevant te blijven en te beantwoorden aan reële maatschappelijke noden. De opgedane praktijkervaring van de afgelopen jaren leert dat de hulpverleningszones een maximale invulling aan hun verworven autonomie geven. De fusiebeweging werd gebruikt als momentum voor de bundeling van de West-Vlaamse krachten voor meer innovatie en expertise-uitwisseling. Ondertussen is West-Vlaanderen toonaangevend geworden in de samenwerking tussen de hulpverleningszones” zei de gouverneur op de opening van de nieuwe brandweerkazerne te Deerlijk. (31/1/2020)

Pagina's

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be