Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Overleg Kustwacht

Op 31 januari vond de vergadering plaats van het overlegorgaan Kustwacht. De kustwachtpartners kwamen, onder voorzitterschap van de gouverneur, samen om de lopende dossiers met betrekking tot kustwachtgerelateerde zaken te bespreken. Op de agenda stonden milieu-gerelateerde punten, de actualisatie van verschillende draaiboeken en er werd informatie uitgewisseld over internationale dossiers. Verder werden het gebruik en de mogelijkheden van Usafe-boeien in ondiepe wateren geschetst. (31/1/2020)

Viering 100 jaar Algemeen Belgisch Vlasverbond

Op de viering van 100 jaar Algemeen Belgisch Vlasverbond zei de gouverneur : "Het mag duidelijk zijn dat West-Vlaanderen en de vlasteelt- en industrie nog steeds heel sterk met elkaar verweven zijn.  De aanwezigheid van zowel de teelt, de verwerking, industrieën, maar ook van de kennisinstellingen in onze provincie, zorgt ervoor dat de vlassector blijft innoveren.  Deze moderne vlasteelt resulteert in hoogwaardige kwalitatieve eindproducten, met een duurzaam karakter, die over heel de wereld verspreid worden.  De vlassector zet dus West-Vlaanderen op de wereldkaart." (30/01/2020)

Receptie procureur Filiep Jodts - Opening nieuw commissariaat Oostende

De gouverneur was aanwezig op de receptie ter gelegenheid van de eedaflegging van Filiep Jodts als procureur des Konings West-Vlaanderen.  Deze ontvangst vond plaats in het Provinciaal Hof. (22/01/2020)

Veiligheid is al lang niet meer het monopolie van de politiediensten.  De commerciële wereld heeft een issue met grote marktwaarde ontdekt.  De burger verwacht een smart service die beantwoordt aan de vigerende marktverwachtingen.  De publieke partner moet zich noodgedwongen maar duidelijk positioneren binnen een complementair model.  Hij moet zich onmisbaar maken door het leveren van een unieke meerwaarde binnen een sector waar budgetten determinerend zijn voor het aanbieden van real time flexibele services gebaseerd op de meest performante technologie.  De evolutie van “meer blauw op straat” naar “een performante politie online” is onontwijkbaar.” zei de gouverneur op de opening van het nieuw politiecommissariaat in Oostende. (30/01/2020)

 

Nieuwjaarsreceptie Koninklijk Paleis - Nieuwjaarsontvangst POM West-Vlaanderen

Naar jaarlijkse traditie vond de nieuwjaarsreceptie voor de autoriteiten van het land plaats in het Koninklijk Paleis in Brussel. Op uitnodiging van Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin was de gouverneur hierop aanwezig.  Hunne Koninklijke Hoogheden Prinses Astrid en Prins Lorenz woonden de plechtigheid eveneens bij. (30/01/2020)

Op woensdag 29 januari hief de POM het glas op de succesvolle realisaties en geslaagde samenwerking van het voorbije jaar. De nieuwe West-Vlaamse beleidsvisie voor economie is een feit. Er werd vooruitgeblikt naar de ambities en uitdagingen van de POM West-Vlaanderen voor de komende jaren. De gouverneur was op deze nieuwjaarsbijeenkomst aanwezig. (29/01/2020)

Overleg MBZ - werklunch veiligheid

De gouverneur had een overleg met een breed forum aan partners die in, op of rondom de haven van Zeebrugge actief zijn. De voorbije jaren werd intens overleg gepleegd met de UK en Europa voor het vrijmaken van fondsen voor het uitbreiden van de beveiliging van de haven. Dit is geresulteerd in een aantal investeringen die op kortere termijn kunnen worden uitgevoerd bij de ondernemingen actief op het havengebied, ten voordele van de lokale politie Brugge en de federale Scheepvaartpolitie en ten behoeve van het havenbestuur zelf. De vergadering had tot doel alle investeringsplannen in kaart te brengen en op mekaar af te stemmen. De gouverneur heeft hiervoor een coördinator aangesteld die de gecoördineerde uitvoering de volgende maanden zal begeleiden. (14/01/2020)

Op vrijdag 17 januari organiseerde de gouverneur een werklunch met kersvers procureur des Konings voor West-Vlaanderen, Filiep Jodts.  Ook de bestuurlijke en gerechtelijke directeurs van de federale politie West-Vlaanderen, Alain De Laender en Kurt De Soete waren aanwezig. Samen met de verbindingsambtenaren sneed de gouverneur verschillende thema’s aan zoals de toename van cybercrime, transmigratie en de samenwerking met de buurlanden, de analyse van de dodelijke ongevallen en intra familiaal geweld. Dit overleg resulteerde in een paar concrete afspraken zoals het stuurbord cybercrime, de herhaling van het onderzoek voor dodelijke ongevallen in 2019 en een onderzoek naar de oorzaken van branden in West-Vlaanderen. (17/01/2020)

Pagina's

Abonneren op Carl Decaluwé RSS

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be