Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Provinciaal droogteoverleg - Droogtecommissie - Stuurgroep Oudlandpolder

Het provinciaal droogteoverleg kwam in 2019 vijf keer bijeen. Sinds 3 oktober 2019 zijn er geen waterbeperkende maatregelen meer van kracht in West-Vlaanderen, tenzij lokaal door besmetting met blauwalgen. Op 4 november 2019 evalueerden de partners in het provinciaal droogteoverleg de aanpak van 2019. Maatwerk, een fijnmazig meetnet, inzetten op ons ‘waterdenken’ en adequate handhaving zijn maar enkele van de aanbevelingen die in het evaluatierapport worden opgenomen. De gouverneur bezorgt dit rapport aan de bevoegde instanties. (4/11/2019)

Op Vlaams niveau levert de Droogtecommissie advies aan waterbeheerders en gouverneurs zodat ze bij dreigende waterschaarste passend kunnen reageren. In 2019 bezorgde de Droogtecommissie in de maanden juli tot september tweewekelijks tot zelfs wekelijks schriftelijk advies aan de gouverneur. Op 5 november 2019 kwam de Droogtecommissie voor het eerst in 2019 samen om de procedures en aanpak te evalueren en de werking van de Droogtecommissie verder te optimaliseren. Er was eveneens aandacht voor de uitwerking van het reactief afwegingskader en er was een gedachtewisseling over de uitwerking van een stresstest. (5/11/2019)

Verder was er de stuurgroep Oudlandpolder. Bij de ondertekening van het Raamakkoord op 4 april 2019 was er het engagement om tegen eind 2019 een eerste actieprogramma klaar te hebben. Tijdens de bijeenkomst van de stuurgroep, met de gouverneur als voorzitter, werd het voorstel van actieprogramma voor de komende vijf jaar besproken. Uit de gedachtewisseling kwamen enkele nieuwe acties naar voren om op korte termijn te realiseren met als doel in het gebied het wateraanbod en de waterafvoer te verzekeren. Eind november komt de stuurgroep opnieuw bijeen om het actieprogramma definitief vast te leggen. (4/11/2019)

Bezoek van Z.A. de Oecumenische Patriarch Bartholomeos

Z.A. Patriarch Bartholomeos bracht een bezoek aan Brugge. Na een ontvangst in het Europacollege bracht hij een bezoek aan de Orthodoxe kerk van H.H. Konstantijn en Helena. Aansluitend volgde een receptie in het Provinciaal Hof. De gouverneur ontving de Patriarch en het gevolg in zijn Ambtswoning. Kardinaal Mgr. Jozef De Kesel, Mgr. Lode Aerts, Metropoliet Athenagoras Peckstadt en Aartspriester Bernard Peckstadt woonden deze ontmoeting bij. Ook Z.E. de heer Dionyssios Kalamvrezos, Ambassadeur van Griekenland, burgemeester Dirk De fauw en Jorg Monar, rector Europacollege waren hierop aanwezig. (11/11/2019)

 

  • bron: foto Jan

101ste verjaardag Wapenstilstand

In Ieper woonde de gouverneur de herdenking van de 101ste verjaardag van de Wapenstilstand bij. Na de plechtige eucharistieviering in de Sint-Maartenskathedraal volgde hij de optocht mee naar het Belgische Monument en de Menenpoort. Samen met gedeputeerde Sabien Lahaye-Battheu legde hij er bloemen namens de Provincie neer. (11/11/2019)

CIC-overleg - Provinciaal Veiligheidsoverleg - vzw Verkeersveilig West-Vlaanderen - Fluodag

Op het CIC-overleg is de evolutie van de dispatching(s) in West-Vlaanderen besproken. Op het Provinciaal Veiligheidsoverleg bespraken de leden het netwerk bestuurlijke handhaving, de Brexit, de verkeersongevallen in West-Vlaanderen. Verder kwamen de inzet CIK, de zomerversterking 2019 en het captatieverbod 2019 aan bod. (21/10/2019)

Als dank voor hun inzet nodigden de gouverneur en de leden van de raad van bestuur van de vzw Verkeersveilig West-Vlaanderen de vrijwilligers van harte uit voor een gezellig samenzijn. Dit vond plaats in Roeselare. (22/10/2019)

Sinds 12 november 2008 ijvert XIU samen met ondertussen 200 Vlaamse secundaire scholen en ouderverenigingen ervoor om jongeren te sensibiliseren en te motiveren om zich bij donker en duister weer meer zichtbaar te maken in het verkeer. Weerman Frank Deboosere zette opnieuw z’n schouders onder deze bijzondere dag! Hij begeleidde XIU op een tocht door de 5 Vlaamse provincies. Hij vertrok vanuit Oostende en eindigde in Halle. Dit alles om als XIU-ambassadeur het belang van zichtbaarheid in het verkeer in de spotlight te zetten. De gouverneur van West-Vlaanderen, steunt de XIU initiatieven, waaronder de FLUODAG en wenste alle actienemers veel succes toe.

 

Raad van bestuur VLIZ - Contactdag Maritiem Erfgoed en Museologie

Op de raad van bestuur van het VLIZ was er terugkoppeling vanuit de wetenschappelijke commissie. Verder bespraken de leden de huisvesting en het Marine Robotics Centre. Aansluitend werden enkele personeelsaangelegenheden en financiële aangelegenheden besproken. Tenslotte stonden de Blauwe cluster, Blue Accelerator en het Complex Project Kustvisie op de agenda. (22/10/2019)

Historische voorwerpen, resten van verdwenen beschavingen en scheepswrakken en luchtvaartuigen onder water spreken tot ieders verbeelding. Het vormt een gemeenschappelijk, gedeeld geweten. Een vizier op het verleden dat de weg van de toekomst helpt wijzen. Cultureel erfgoed onder water is enorm gevarieerd en elk object of wrak heeft een eigen verhaal. Door ons erfgoed te delen met het brede publiek en dit maximaal te beschermen, betuigen we respect voor de overledenen en krijgen hun nabestaanden de informatie waar ze recht op hebben. Er is niet alleen een historische waarde, maar ook een belangrijke ecologische en recreatieve waarde. Musea spelen een belangrijke rol in de beleving van ons cultureel erfgoed. Tijdens een contactdag in de ABC Cruise Terminal gaf de gouverneur een overzicht van vijf jaar toepassing van de wet cultureel erfgoed onder water. Gekoppeld aan de inzichten uit de museologie, ofwel de studie naar de rol en de ontwikkeling van musea, dachten verschillende panels na over hoe we onze troef als Kustprovincie nog beter kunnen verankeren met een permanente expositieruimte voor ons cultureel erfgoed in relatie tot het mariene leven. (8/11/2019)

 

 

Pagina's

Abonneren op Carl Decaluwé RSS

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be