Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Blogs

Onpersoonlijke rechtvaardigheid

Beste lezer

“Omdat empathie als moreel kompas een wankele basis biedt voor een complexe samenleving, hebben we andere sturende principes nodig. Veel beter dan empathie kunnen aloude principes van rechtvaardigheid en solidariteit een rol spelen in het verdelen van goederen, rechten en middelen tussen de inwoners van een land, of tussen burgers van landen onderling. Vooreerst rechtvaardigheid. Dit begrip heeft een lange geschiedenis, zowel wat intermenselijke verhoudingen betreft als allerhande overheidsvraagstukken. Rechtvaardigheid kan je op verschillende manieren tot stand brengen. Over wat rechtvaardigheid betekent zullen we het niet gauw eens worden. Onpersoonlijke rechtvaardigheid betekent dat een overheidsinstelling mij behandelt zoals ze iedereen behandelt: onbevooroordeeld en gelijkwaardig, en aan de hand van algemeen geldende afspraken. Onpersoonlijke rechtvaardigheid biedt een betere garantie voor een gelijkwaardige behandeling dan empathie. Een empathische betrokkenheid vertroebelt onze blik en leidt ertoe dat de rechtvaardige verdeling van middelen of rechten op individueel niveau een haast onmogelijke zaak wordt. Empathie als basis voor ons handelen gebruiken, betekent niet dat we irrationeel te werk gaan of ons door emoties laten verblinden. Dit betekent wel dat we bepaalde mensen een voorkeursbehandeling toewensen en daar ook naar handelen. Rechtvaardigheidscriteria zijn gebaseerd op rationele afwegingen, maar worden gestuurd door een morele keuze: wie streeft naar rechtvaardigheid doet dat vanuit de overtuiging dat iedereen de juiste zorg verdient, niet alleen onze naasten”. Dit is een citaat uit het boek van Ignaas Devisch: “Het empathisch teveel. Op naar een werkbare onverschilligheid”.

College van Vlaamse gouverneurs

Diverse Vlaamse relevante taakstellingen van de gouverneur kwamen aan bod op het college van gouverneurs. Dit college is tevens een infoplatform waar de gouverneur zijn rapport over de waterschaarste in West-Vlaanderen heeft toegelicht. (15/1/2018)

Monitoring Committee

De bijeenkomst van het Monitoring Committee vond plaats in de Ambtswoning van de gouverneur. Op de agenda stonden ondermeer de operationele samenwerking, medische hulp bij maritieme incidenten en de ontwikkeling op het vlak van Europese samenwerking. Gouverneur Decaluwé heeft het voorzitterschap van Han Polman, Commissaris van de Koning in Zeeland, overgenomen. (17/1/2018)

Strategische dag WOBRA-hulpverleningszones

De gouverneur verwelkomde de deelnemers op de strategische dag WOBRA-hulpverlening: “Daarom ben ik er ook van overtuigd dat jullie vandaag en de komende periode er in zullen slagen om een strategisch plan met concrete actielijnen op te stellen. Want uiteindelijk hebben we allemaal hetzelfde doel: aan onze brandweermannen en ambulanciers de nodige kwaliteitsvolle opleidingen aan te bieden. Met de hulpverleningszones heb ik ook afgesproken om dit gezamenlijk strategisch plan periodisch te evalueren, maar ik heb er alle vertrouwen in. Ik wens jullie veel succes, vandaag!” (17/1/2018)

Pagina's

Abonneren op RSS-blogs

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be