Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

december 2019

Eedaflegging West-Vlaamse politieschool

“Verlies daarbij zeker ook de vijf waarden van de West-Vlaamse politieschool niet uit het oog: discipline, integriteit, ten dienste staan van de maatschappij, respect en pro-actief werken.  Deze waarden werden goedgekeurd door de bestuursorganen van de school en worden verwacht geëerbiedigd te worden door alle aspiranten.  Zondigt u echter tegen deze waarden dan verwachten deze bestuursorganen dat het personeel van deze school hier uiterst streng tegen optreedt.  Ik twijfel er niet aan dat ze dit ook zullen doen, zelfs al betekent dit het einde van uw carrière bij de politie.  U heeft namelijk een voorbeeldfunctie te vervullen en u moet dat op elk moment ten volle beseffen” zei de gouverneur op de eedaflegging van de klas 53/54 van de West-Vlaamse politieschool. (12/12/2019)

Verkeersveilig West-Vlaanderen

Op de agenda van de raad van bestuur en de algemene vergadering van de vzw VVWV stond de goedkeuring van de jaarrekening en de kwijting aan de bestuurders. Verder was er op de raad van bestuur de bespreking van de digitale verkeersquiz en het voorstel om het verhuren van het materiaal meer kenbaar te maken bij de bevolking. (10/12/2019)

Onderzoeksprojecten circulair water

De gouverneur verwelkomde de genodigden in zijn Ambtswoning: “Beide provinciebesturen stimuleren hun bedrijven, middenveldorganisaties en onderzoeksinstellingen om samen de stap te zetten naar een koolstofarme economie. Om dit te kunnen doen lanceren ze in juni 2020 opnieuw de joint call ‘Zhejiang – West Flanders Industrial R&D-projects’. Om ook onderzoeksprojecten te steunen die een circulaire omgang met water faciliteren organiseren de Provincie en de POM West-Vlaanderen, TUA West, UGent én Vlakwa & Vito het event van vanavond. Een panel van experten zal u wegwijs maken in de mogelijkheden en de opportuniteiten van het opzetten van onderzoeksprojecten in samenwerking met UGent Campus Kortrijk en hun Chinese partner, Zhejiang University of Technology. Ik hoop alvast dat de organisatoren slagen met het opzet van deze causerie en u kunnen overtuigen om in te stappen in de volgende joint call. Ik geef nu graag het woord aan gedeputeerde Jean de Bethune en initiator van dit project. “(11/12/2019)

Bekkenbestuur IJzerbekken

Het bekkenbestuur van het IJzerbekken kwam samen op 10/12/2019.  Het bekkenbestuur nam kennis van de huidige ecologische toestand van de waterlichamen en de uitdagingen die moeten beantwoord worden om verder naar een goede water toestand te evolueren. Het bekkenbestuur keurde de prioritering van de afstroomgebieden goed in functie van het stroomgebiedbeheerplan 2022-2027 dat momenteel wordt opgemaakt. Er werd teruggekoppeld over de waterschaarste en het droogte overleg van deze zomer en over de gebiedsgerichte werking voor o.a. Blankaart, Grote Kemmelbeek, Zwaanhofbeek. De toelichting over automatische sturing van water inname in waterproductiecentrum de Blankaart toonde nogmaals het belang van een goede waterkwaliteit van het oppervlaktewater in het IJzerbekken waaruit het drinkwater geproduceerd wordt. De toelichtingen over projecten voor de Kleine Kemmelbeek en de Bollaertbeek boden inspiratie voor het beperken van afspoeling van sediment en pesticiden naar de waterlopen. (10/12/2019)

Campagne 'Ik knal zonder vuurwerk'

Vandaag is de start van de eindejaarscampagne ‘Ik knal zonder vuurwerk’ waarbij we de bevolking trachten aan te sporen om zélf geen vuurwerk af te steken, maar eerder één van de vele geplande vuurwerkspektakels te bezoeken. Deze campagne gaat uit van Netwerk Brandweer (de 20 Vlaamse hulpverleningszones), VVSG (Vereniging van Vlaamse steden en gemeenten) en het kabinet van Dierenwelzijn. Als gouverneur van de provincie West-Vlaanderen en vanwege mijn betrokkenheid bij de veiligheid, schenk ik graag via o.a. sociale media aandacht aan deze campagne. (zie bijlage)

 

Bekkenbestuur Brugse Polders

Op 11 december 2019 mocht de gouverneur in Bredene de vertegenwoordigers van de Vlaamse en lokale waterbeheerders in het bekkenbestuur van de Brugse Polders verwelkomen. Bekkencoördinator, Katrien Thomaes, gaf er toelichting over de opmaak van de nieuwe stroomgebiedbeheerplannen voor de periode 2022-2027 en schetste hierbij de huidige toestand van de oppervlaktewaterkwaliteit binnen het bekken. Er werden reeds belangrijke kwaliteitsverbeteringen genoteerd voor sommige waterlopen maar we zijn er nog lang niet. In het kader hiervan keurde het bekkenbestuur de prioritering van de afstroomgebieden goed. Fluvius, Koen Demeester, illustreerde het hemelwaterplan Lichtervelde dat inspiratie bood voor andere gemeenten om ook klimaatrobuuste acties uit te werken. De uitvoering van het Raamakkoord voor de Oudlandpolder werd door Jan De Bie van de VLM toegelicht en er wordt werd gemaakt van een actieprogramma. Ook het werkplan 2020 voor de bekkenstructuren werd voorgelegd en goedgekeurd. (11/12/2019)

Prijsuitreiking digitale verkeersquiz ‘Fietstoerisme in harmonie’

In Roeselare sloot de gouverneur de provinciale verkeerscampagne “Fietstoerisme in Harmonie” af. Midden januari gaf de gouverneur het startschot van deze campagne op de internationale fietsbeurs Velofollies in Kortrijk, dé plaats bij uitstek om een verkeersveilig fiets- en wielertoerisme te promoten. Met als motto “Elke fietser verdient een veilige plaats op onze West-Vlaamse wegen” vormt dit meteen ook de hoofddoelstelling van de campagne “Fietstoerisme in Harmonie”. Hoofdwinnares is Kaat Commeyne uit Roeselare (verontschuldigd omwille van examens, haar mama heeft de prijs in ontvangst genomen). De gouverneur dankte het provinciebestuur West-Vlaanderen, de stad Roeselare, politiezones Vlas, Gavers, Westkust en Riho voor de jaarlijkse ondersteuning van deze campagne. Ook dank aan de peter van de campagne Michel Pollentier, de fietsbeurs Velofollies en de firma Venturelli/Bonaventura BVBA voor de mooie hoofdprijs!  Allen die zich inzetten voor de verkeersveiligheid van de wielertoeristen en fietsers langs onze West-Vlaamse wegen dankt de gouverneur uitdrukkelijk voor hun voortdurende inzet en samenwerking. Niet te vergeten ook dank aan de sponsors van de vzw voor hun ondersteuning. (10/12/2019)

Overlegorgaan Kustwacht

Op vrijdag 6 december vond het laatste overlegorgaan Kustwacht van 2019 plaats onder voorzitterschap van de gouverneur. De vergadering werd geopend met een toelichting van de vertegenwoordiger van het kabinet van minister De Backer over het diplomatiek overleg tussen België en Frankrijk betreffende het windmolenpark op zee ter hoogte van Duinkerke. Naast de steeds terugkerende bespreekpunten zoals milieu-incidenten op zee met impact op de stranden, terugkoppeling MAiDEN en beleidsorgaan, informatie-uitwisseling Europese/internationale dossiers werd het overlegorgaan Kustwacht afgesloten met een dankwoord aan en van Kapitein Gyssens voor de jarenlange goede samenwerking. Na het overlegorgaan was er een vergadering over het kustreglement onder voorzitterschap van DG Scheepvaart. (6/12/2019)

Bedrijvencontactdagen

De gouverneur nam deel aan de bedrijvencontactdagen 2019.  Dit is reeds aan de 17de editie toe, en bood ook nu weer een topplatform aan van bedrijven uit zowel de industrie, toelevering, klein -en groothandel, transport als de bouw- en dienstensector.  Er verenigden zich op BEDRIJVENCONTACTDAGEN 2019 dan ook opnieuw ruim 600 bedrijven-exposanten in Kortrijk Xpo. (4/12/2019)

Pagina's

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be