Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

mei 2019

Overlegorgaan Kustwacht

Op woensdag 22 mei 2019 ging onder voorzitterschap van de gouverneur het Overlegorgaan Kustwacht door. De vergadering besteedde ruim aandacht aan het dossier rond de vervuiling van zee en strand en de mogelijke problemen die rijzen bij incidenten met afval. De gouverneur benadrukte het belang van een visie die uitgaat van een integrale ketenbenadering bij incidenten. Verder werd onder andere ook gesproken over het nieuwe scheepvaartwetboek en het project Kustwachtcentrale (MAiDEN) en werd teruggekoppeld over de werkgroep windmolenparken en de experts Meeting Norfolk (NACGF). (22/05/2019)

 

Prijsuitreiking ‘meest verkeersveilige secundaire school van West-Vlaanderen’

Begin april werd de vierde editie van de verkeerscampagne Veilig naar School afgesloten. Een sensibiliseringscampagne die, in een samenwerking tussen de diensten van de gouverneur, de vzw Verkeersveilig West-Vlaanderen en het pretpark Bellewaerde, de veiligheid van schoolgaande jongeren in het verkeer centraal stelt. Tal van scholen dienden hun verkeersveiligheidsproject in om kans te maken op de titel ‘Meest Verkeersveilige school van West-Vlaanderen’ . De jury beoordeelde alle projecten en als winnaar van het secundair onderwijs werd het Sint-Franciscus Xaveriusinstituut, Brugge gekozen. Het ingediende project toonde aan dat verkeersveiligheid in deze school hoog op de agenda staat. De inspanningen van deze school om de verkeersveiligheid onder de aandacht te brengen zijn ook bij de jury niet onopgemerkt gebleven. De gouverneur reikte hen de titel  ‘Meest verkeersveilige school’ uit. (21/5/2019)

Prijsuitreiking ‘meest verkeersveilige basisschool van West-Vlaanderen’

De gouverneur sprak de leerlingen van de basisschool Het Noordveld uit Brugge toe: “Jullie mogen heel fier zijn dat jullie de winnaar zijn van de wedstrijd van de campagne ‘Veilig naar school’, die ik jaarlijks samen met Bellewaerde, de provincie West-Vlaanderen en de vzw Verkeersveilig West-Vlaanderen organiseer. Maar we fietsen niet alleen. Daarom is het belangrijk dat de fietsers goed de wegcode kennen, een goed uitgeruste fiets hebben en goed zichtbaar zijn. Daarom vind ik het fantastisch dat jullie school hier werk van maakt. Hier op deze school doet men erg zijn best voor een verkeersveilige situatie voor alle leerlingen” (20/05/2019)

Opening nieuwe veiligheidspost strand Knokke-Heist

“Vanuit veiligheidsoogpunt weten we dat de zee niet altijd zo lieflijk is als ze er soms uitziet. Stromingen, getijden, invloed van weer en wind en zeker ook de temperatuur van het water zorgen jaarlijks voor incidenten.  Een versterkt publiek bewustzijn voor de gevaren op en rond de Noordzee is een aandachtspunt voor al wie met de veiligheid van onze Kust is begaan is. Onze Kust behoort tot één van de veiligste van Europa. Zorg dragen voor de noodzakelijke veiligheid aan de kust blijft een opdracht voor iedereen: voor overheden, politie, de reddingsdiensten en voor elke toerist. Samen maken we onze veiligheid. Veiligheid is een gedeelde verantwoordelijkheid. Het is me een eer en genoegen om hier aanwezig te zijn. Een grote proficiat aan de gemeenschap van Knokke-Heist en aan iedereen die de realisatie van deze veiligheidspost mogelijk maakte.” zei de gouverneur op de inhuldiging van de Veiligheidspost in Knokke-Heist. (10/05/2019)

Diner marinereservisten

De gouverneur ontving in zijn ambtswoning reservisten van ‘Military and Maritme Trade Interaction and Co-operation’ (M2TIC). De naam werd in 2013 gegeven aan deze marine-eenheid die de civiele koopvaardij ondersteunt. Onder de Afdeling Operaties Zeebrugge voert deze eenheid taken van Naval Cooperation and Guidance for Shipping uit voor de Belgische Marine de NAVO.  Voornaamste opdracht is deze van interface tussen de Marine en de koopvaardij.  Momenteel neemt de organisatie met personeelsinzet deel aan diverse operaties ook in het buitenland.  (09/05/2019

Onze cultuur bepaalt wat wij weten

Beste lezer
‘Westerse mensen geloven maar al te graag dat ze onafhankelijke individuen zijn met eigen kennis en overtuigingen. We denken dat wij zelf hebben geconcludeerd welke informatie klopt, zelf bedacht hebben aan welke waarden we belang hechten en zelf beslissen welke kleren we willen dragen. Maar onderzoek doet juist vermoeden dat wij in zeer hoge mate onze cultuur zijn. Onze cultuur beïnvloedt sterk hoe we de wereld zien en bepaalt daarmee niet alleen wat we willen, maar ook wat we weten. Psychologische studies waarin ervaringen van westerse mensen worden vergeleken met die van mensen uit Oost-Azië laten dat duidelijk zien. In het Westen draait alles om het individu. In landen als China en Japan verkondigde de filosoof Confucius juist ideeën waarin het draait om verbondenheid. Deze culturele basis, die al zo’n 2500 jaar geleden werd gelegd, zie je nog steeds terug als je beide groepen een tijdje naar een aquarium met vissen laat kijken.  Als daarin een school vissen zwemt met eentje duidelijk voorop, omschrijven de meeste mensen in het Westen die vervolgens als de stoere leider. Ook blijkt achteraf dat ze voornamelijk naar die ene vis hebben gekeken. In Oost-Azië omschrijven mensen dezelfde vis daartegen als de vis die zo zielig alleen zwom. Hun blik is niet enkel op deze vis gericht, maar ook op de andere vissen en het aquarium zelf. Beide groepen interpreteren dezelfde situatie volkomen anders: de ene vanuit het individu, de andere vanuit de context. Bovendien zien de groepen ook werkelijk andere dingen, omdat hun ogen zich anders over de situatie bewegen. Zo ervaren mensen de wereld in overeenstemming met hun culturele traditie: onze cultuur bepaalt wat wij weten’. (Alexandra van Ditmars, “Onze cultuur bepaalt wat wij weten” in Filosofie Magazine januari 2019)

Raad van bestuur en algemene vergadering WFIV en dagelijks bestuur WOBRA

Tijdens de raad van bestuur en algemene vergadering WFIV werd de stand van zaken van het masterplan POV besproken, alsook het jaarverslag 2018 en de stand van zaken van de werking van de informatieveiligheidscel. Tenslotte bespraken de leden ook enkele personeelszaken en financiële aangelegenheden. (08/05/2019)
Het dagelijks bestuur van de WOBRA besprak de werking van de Ambulancierschool en de Brandweerschool.  Ook de opleiding redder aan zee kwam aan bod.  Op de agenda stonden tevens enkele financiële aangelegenheden en personeelsdossiers. (06/05/2019)

Informatiemoment Crisiscentrum en OCAD

De gouverneur verwelkomde de deelnemers op het informatiemoment over de werking van het nationaal crisiscentrum en het OCAD:  “Het woord 'dreigingsniveau' heeft ondertussen breed ingang gevonden in ons dagelijks leven, al was het maar door de zichtbare militaire aanwezigheid op straat. Van militairen tot betonblokken, van veiligheidsfouilles tot rugzakkenverboden. Alle maatregelen die burgemeesters op vandaag heel doordracht overwegen en bewust opleggen, behoorden tot een paar geleden zeker niet tot de gewone gang van zaken. Het 'crisiscentrum' klonk ons tot voor kort niet vreemd in de oren, maar had ook niet meteen een zichtbare inhoud of gedaante voor de modale burger. Ook daarin kwam een kenmerkende verandering: vanop dat centrale niveau wordt – daar waar nodig – voortaan bijstand en ondersteuning geleverd tot in de kleinste gemeente van het land. Dit bij alle evenementen waarbij ons openbaar leven onder druk kan komen te staan”. (09/05/2019

Provinciaal netwerkoverleg Agentschap Binnenlands Bestuur, Vlofin en Exello.net

De gouverneur leidde het provinciaal netwerkoverleg Agentschap Binnenlands Bestuur, Vlofin en Exello.net in: “Als Vlaams regeringscommissaris heeft de gouverneur bevoegdheden op het vlak van bestuurlijk toezicht en behartigt hij een aantal Vlaamse coördinatieopdrachten. De gouverneur is een belangrijke schakel tussen het Vlaamse en het lokale niveau. Vanuit die optiek heeft de gouverneur zicht op de wijzigende verhoudingen tussen beide niveaus. Daarin is heel wat veranderd de afgelopen jaren. De rode draad hierin: minder controle enerzijds, anderzijds meer focus op ondersteuning. Het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) maakt al een paar jaar de omslag naar meer ondersteuning en coaching in plaats van louter toezicht. Het provinciaal netwerkmoment moet ABB toelaten om noden op dit vlak te detecteren. Vandaag is er dan ook een informele gedachtewisseling over de belangrijkste tendensen in de adviezen en klachten van het afgelopen jaar. Op die manier is een verdere optimalisatie van de nieuwe rol mogelijk evenals de ontwikkeling van nieuwe ondersteuningsinitiatieven”.  (06/05/2019)

Marine Science meets Maritime Industry 2019

Op 8 mei 2019 organiseerden de Blauwe Cluster en het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) de vijfde editie 'Marine Science meets Maritime Industry'. Op dit event werden bedrijven en kennisinstellingen uitgenodigd om innovatieve ideeën over samenwerking tussen wetenschap en maritieme industrie te bedenken. Het thema van deze editie was de financiering van duurzame business modellen in de blauwe economie. (08/05/2019)

Pagina's

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be