Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

februari 2018

Een nieuwe format verkeersveiligheidsbeleid in West-Vlaanderen

Ook het thema verkeersveiligheid kwam aan bod tijdens de persbabbel van de gouverneur.

Een rationalisatie van het aantal campagnes en projecten is noodzakelijk voor een efficiënter en gerichter verkeersveiligheidsbeleid binnen de provincie West-Vlaanderen. Dit moet resulteren in een grotere participatie en beoogde resultaten van alle West-Vlaamse politiezones, steden en gemeenten.

Jaarlijks blijft verkeersveiligheid een algemene beleidsprioriteit, met de focus op specifieke actiepunten onder de vorm van campagnes en projecten. Bijkomende projecten of acties blijven steeds mogelijk.

Nieuw format verkeersveiligheidsbeleid ging van start op 1 januari 2018, met als grote principes:

  • Focus verkeersveiligheid blijft prioriteit binnen het algemeen beleid van gouverneur, reguliere werking PZ en lokaal beleid steden en gemeenten;
  •  Specifieke werking op bepaalde actiepunten;
  • Nieuwe input verkeersveilige week;
  • Geen wekelijkse aankondigingen meer van politiecontroles in de PZ. Nadruk op het feit  dat deze uiteraard wel nog plaatsvinden.

BE-alert in West-Vlaanderen

De gouverneur kaartte tijdens zijn persbabbel ook Be-alert in West-Vlaanderen aan. BE-alert is een tool om de bevolking te alarmeren in geval van een noodsituatie. Wie zich als burger inschrijft op de tool kan via sms, via gesproken boodschap, via mail, via fax of via sociale media verwittigd worden van een noodsituatie die zich voordoet op het adres of op de adressen waarmee hij zich registreerde. De tool werkt ook via een sms-alert, dit betekent dat de aanwezigen in een bepaalde regio (via kaart te selecteren), kunnen ingelicht worden van een noodsituatie, zonder dat ze zich vooraf registreerden.  Louter de aanwezigheid in het gebied volstaat dan om ingelicht te worden.  Op dit moment kunnen de gemeenten dit nog niet zelf doen.  Een dergelijke alarmering kan enkel via het crisiscentrum. De volledige tekst vindt u in bijlage.

Crisiscommunicatieplan bij noodsituaties

De gouverneur lichtte tijdens zijn jaarlijkse persbabbel ook het crisiscommunicatieplan, het D5-plan, toe. Dit plan omvat alle aspecten om bij een noodsituatie de crisiscommunicatie vlot te laten verlopen. 11 West-Vlaamse gemeenten beschikken nog steeds niet over een D5-plan en zijn dus nog steeds niet in orde. 10 ervan zijn er volop mee bezig en zullen dit jaar in orde zijn. Ondertussen hebben deze gemeenten alvast een communicatieambtenaar aangeduid. Enkel Spiere-Helkijn ondernam nog geen stappen.

Kustwacht

De agenda van het overleg Kustwacht zag er als volgt uit: overlopen milieu-gerelateerde actiepunten, actiepunten in dossier nCentric, aanpassen afsprakenregeling drenkelingen. Verder werden het ANIP Noordzee en het project Kustwachtcentrale besproken. (9/2/2018)

Conferentie gouverneurs

De gouverneurs bespraken op de conferentie de toepassingsmodaliteiten van de gewijzigde wapenwet, het ontwerp van KB over de opdrachten en taken van civiele veiligheid uitgevoerd door de hulpverleningszones en de operationele eenheden van de civiele bescherming. Verder stonden ook Be Alert en de toelichting over de nucleaire infocampagne naar aanleiding van de preventieve distributie van de jodiumtabletten op de agenda. (7/2/2018)

Fonds Oncologie Kortrijk

De gouverneur woonde de vergadering van het bestuurscomité van het Fonds Oncologie Kortrijk bij. Op de agenda stonden de financiële situatie, de hervorming Fonds Oncologie Kortrijk en de geplande activiteiten. (6/2/2018)

Bedrijfsbezoek WIBLOC

In Wichelen bracht de gouverneur een bedrijfsbezoek aan WIBLOC. Dit Oost-Vlaamse bedrijf ontwikkelede nieuwe betonblokken. Deze kunnen in serie aan elkaar verbonden worden, zodat het kwasi onmogelijk wordt, met om het even welk voertuig, te doorbreken om zodoende in te rijden op een menigte. (6/2/2018)

Gemeentelijke noodplanningsplannen bij overstromingen vanuit zee

Het gemeentelijk BNIP ‘Overstromingen vanuit zee’ beoogt, in geval er zich een overstroming vanuit zee voordoet in de gemeente, de nodige personen en diensten te alarmeren, de nodige middelen en mensen in te zetten en de hulpverlening te coördineren op een snelle en efficiënte manier. Het plan legt de communicatie, de te volgen procedures en de onderlinge afspraken vast. Het doel is in de eerste plaats om via een multidisciplinaire aanpak slachtoffers te redden en de bevolking te beschermen. Daarnaast is het BNIP een middel om de overstroming aan te pakken, de gevolgen ervan te beperken en de terugkeer naar de normale situatie te bespoedigen.
Tijdens zijn persbabbel lichtte de gouverneur de stand van zaken van eind januari toe.
13 van de 18 West-Vlaamse gemeenten zijn in orde. 2 gemeenten, Oostende en Zuienkerke, hebben het plan zo goed als afgerond. Oudenburg, Veurne en Gistel hebben nog niets ondernomen, al beloven Gistel en Veurne om er dit jaar werk van te maken.
Deze situatie illustreert wat de gouverneur in zijn rede ‘Is alles veilig?’ van vorig jaar onder de aandacht bracht ‘Noodplanning is het fundament van noodsituatiemanagement. Een noodplan is een beleidsinstrument bedoeld om de snelle inzet van beschikbare hulpverleningsmiddelen mogelijk te maken en een optimale coördinatie van die middelen te realiseren. Er is nood aan verdere professionalisering, werken aan schaalvergroting via intergemeentelijke samenwerking en uniformisering van de opleidings- en competentievereisten voor de noodplanningsambtenaren. De waardering voor de functie van de noodplanningsambtenaar blijft nog te veel onderbesneeuwd, wat helaas enigszins inherent is aan de noodplanning, zolang er niets gebeurt’.

 

Pagina's

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be